Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0065
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
65

Xkunsu
der
Ztuäisrsiiäöll

L
WolriruirN
8
rZ
dkbiirts-
ort
Ltüüts-
lwMdö-
s
Ä
Z
Strassen
und
Kamen
der
»-«
Ä
-Z
riZLsit
Laus-Kr.
Laus virte
O
«
14
Llt-Leiuingen
Lavern
Ikeol.
13
Liüllkeim
Laclen'
dur.
13
Llanntreim
dur.
12
Keuss
kreussen
Lied.
15
kriedderg
Lessen
Hl60l.
6t kkil.
Lutiierstrssse 47
v. Lclteuk
13
Lietr
Laclisen
kiril.
Lnt.LeekarstrL8ss41
8ommer
13
Liannlioiw
Laden
dur.
15
Lltireim
Llatlr.
13
Walldork
Lessen
XLt.
12
Llsckesliöim
Laden
6t Llatk.
12
Lsmsbaolr
Lied.
14
Speyer
Ladern
Lied.
12
Llüllksim
Laden
klril.
14
8toekstadt
Hessen
dur.
15
LeidslberZ
Laden
dur.
15
OümmlluZ-
Lied.
Kausen
kreussen
14
kkorükeim
Laden
Lied.
13
Oürklieim
Ladern
Lied.
IS
8tads
kreussen
Lied.
15
Llaioa
Lessen
Lied.
13
Liüsse
kreussen
Lied.
>5
Weikolslreim
Laden
Lied.
13
Oldenkurg
OldönbiirZ
Xat.
15
Llauuüeim
Laden
dur.
14
lirueüsal
dur.
14
Kenwünster
kreussen
dur.
12
Llaiinkelm
Laden
Lat.
Lisonlreiw. L 8. 15
Kadenlieim
15
Liannksiin
Oam.
LIKw., Werderplsta 1
Llax-sl -
14
Orossviscir
Lreusssn
Lied.
Lkerstrasse 26
ketLold
13
Lenskeim
Lessen
Lied.
14
Leisulg
Laokssn
Lied.
11
Karmen
kreussen
Lied.
14
Lettstadt
Lied.
14
VilllnZen
Laden
Osin.
Leitwert
14
ULttill^SQ - Rukr
kreussen
Lied.
Löinerstrssse 60
14
Liaina
Lessen
Lied.
14
Oöttillgsn
kreussen
dur.
14
OanriA
Lied.
Lisnulisim, kried-
12
Llannkeim
Laden
kiril.
Lied.
ricdsrinz 2s
14
Llanukelm
14
Liauulreim
Lied.
13
Leidelberg
6K6W.
6t Älatd.
15
Lleunkirclien
kreussen
Liatd.
13
Wellkdeim
Laden
Lied.
Lradeogasss 16
Kaukwaou
14
Wonküeim
"
Itieul.

^Lialler, Lsinrielr
*LIaller, Lermann
*LIaller, Lermallv
*LIüIIer, dakob
LiüIIer. Ida
*LiüIIer, dodannes
'Liüllsr, doseptr
'Müller, Karl
'Liüller, Karl

'Müller, Karl
'Mller, Karl
'Liüller, Leo
'Liüller, Ludmg
'Liüller, Ludvig
'Liüller, Liax
'Liüller, Oskar
'Liüller, Otto Kurt
"Liüller, kaul
^Liüller, kkeodor
'LIürköster.Lörnlrar
Kassie, Karl
'Lluiiderloli, llaos
Iüua, Krdr. Kusta
Llusor, kriedriolt

Is
Lladeolieiw, lauuv
L^Iexsuder
I^sl, Kätlre
.§LxeI, Karl
.Oetker, Kurt
I»atl>, Alfred
,^»ss, Lerdert
Jeldiußsr, Kudolk
I-taert, «all»
«Mtvig, Lrlcir
.5»°", 6ust. ädolll
«etedand, Kurt
Zettel, ^iiliL
Jettei. Laos
Jettel, kaul
^etü, ^bert
^eu, Oeorg Willi.
,^eu, Oertrud
"eu, Lsinrielr
 
Annotationen