Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0440
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
54

»-
IVoRurrirA
Rawsll
cker
Ltuäisreuäöll
8
c8
-8
Oskurts-
ort
Ltüüts-
ungsdö-
riAkÄt
6
s
8tresseo
unck
Rens - l^r.
Rem 0 n
äsr
Reusvirte
O
*6rosslcopk, IVilliein
17
virsclreu
kreusssn
ckur.
"Orotsn, Reinriolr
17
Köln
ckur.
v!»Loni8S6QdLus, klöe^
6rndsr, vor» Rckitlr
15
ckeeuisolrlcen
kl-il.
.lugustiuergssse
13
kiclrerck
*6rüu, krite
14
L'euedt>v3Q^6Q
Lexern
Iksol.
*6rünebsrß, Julius
16
Lünen
kreusssn
Leck.
Lruelrsel
8elröndornstr. 23e
Weigels
"KrünsborZsr, Lurt
13
Korn»
8eclrssn
kdil.
*6rüoer, L'uxou
14
Luckvi^slreken
Hexern
Leck.
*Orünsvelck, Otto
16
^Vimpken
Ressen
*6rünlrolr, Lrieckriclr
15
Lexsrn
*6rünvelck, Usus
>4
8tutt^ert
Württbg.
klril.
*Orüsodov, Rolk
*6runckmsnu,
12
Leioingeu
Lecken
Leck.
Reinriolr
16
Leins
Ressen
ckur.
Rrussenckorf, Lriclr
16
Hannover
kreusssn
kl,il.
Rot. Reuler kslr
2
Ouggole
*6scdeicklsu, Lritr
15
lckorslieiur
Lecken
ckur.
'Ssctreicklen.Willielin
16
Lerlsrulre
Oem.
Ruckcken, Letdilcko
16
6ook
kreusssn
ckur.
Llresterstresse
2
Rlrrwenn
*6ücks, Rens
16
Lelrl
Lecken
ckur.
"Küntlrer, ^Ilkreck
16
Worws
Ressen
ckur.
*6liotlrer, Lrust
17
8inckolslieiw
Lecken
Leck.
Röwerstresss
31
Rdrismenn
"Künder, äldsrt
14
Lckenl.eussn
LI. äerit.
*6ütsrsloli, Lrite
14
Orescken
kreusssn
dein.
Oütscliov, ^rtkur
13
Rerndur^
Rewdurg
Leck.
Lettengssse
19
Leiter
'Oütsclrov, Rerdert
Ooropertr, Lste
14
RemdurZ
ckur.
16
Rssen
kreusssn
Leck.
Lsopolckstresse
51
Lostetelcx
"6unck, Kuckolf
16
Lemsbeclr
Lecken
Odern.
Ountruw, Ottilie
17
Oermsteckt
Ressen
Oern.
8clrlossberg
17
Lisclrer
"Llutckeutsclr, Rrnst
16
8006011
kreusssn
ckur.
*6utckeutseii, IVelter
11
8oocken
ckur.
'Out^edr, Llfrsck L.
12
.11 ennl.eiin
Ressen
Oem.
Ouyelrr, Luise
17
Lennlisiin
Lecken
klril.
klöclr
79
Lereus
*6utLe, Rens
17
Or.-kenkov
kreusssn
ckur.
"Outlriuck, Rurt 8.
14
Lennlreiin
Lecken
»sur.
6l?LiI.
*OutlrnecIit Austin
12
rlltlrirelr
R.-Lotlrr.
Leck.
*6utsclr, Rens
17
Lerlsrulrs
Lecken
Leck.
Ouxot, keul
17
Oermsteckt
Ressen
Itreol.
Lirkenen i. 0.
Rl
'Reeelie, rlrtlrur
17
Wenings
Ressen
Leck.
"Reecke, Rens
17
8tnttg»rt
Lecken
Let.
Lsvioe
Rees, Llere
17
Lrsolcf. 0. L.
Ressen
Leck.
^elrringsrstrssss
15
Rees, keulins
14
I.uckvigsiiLkeo
Württkg.
Let.
Ooetlrestresse
2
Rsrlcuer
"Rees, Rickerck
13
Reickelberg
Lecken
Leck.
"Rees, Weiter
11
Lünrlrsn
Lexsrn
kdil.
"Rees, Wilhelm
17
Lsrlsruds
Lecken
^iir.
"Reeslreo, Lernlrerck
13
Letlren
kreusssn
k>d»rm.
"Reclrenderx, weiter
14
Leuvieä
"
Leck.
 
Annotationen