Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0583
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
s. 1916

Universität Reickelderg

93

LVoRurtHA
Ltaats-
äsr
üebiirtsort
LiiMdg-
8trasss
8tuäiöröiiä6n
6
ri^kkili
s
unck
Raus- Rr.
o
«
'Wertbeimer, Otto
15
Rübl
Racken
Neck.
'Wesemann. Hans
15
Riendurg
kreussen
kbll.
'Wester, Willx
13
Rlbsrkelck
Rbeol.
'Weslboven, kaul
15
Ruckwigsdaien
Ravern
ckur.
Wsxlanck, Rerckinanck
17
Reis
Ruremkg.
kkil.
Rauptstr. 170
'Wiedels, kaul
14
Oeestsmüocks
kreussen
LIeck.
'Or. Wicdmanu, Loäo
17
Lreslsu
ckur.
'Wieder, Oevrg
17
8trassburg
R.-Rvtbr.
ckur.
'Wisbde, Lckolk
14
Llincken
kreussen
Neck.
Wieckslring, Wilbelm
18
Rerckingsu
ckur.
Oaisbsrgstr. 17
'Wieckemano, vllkreck
12
Rruebsal
Racken
Rat.
'VVieckemaun, krieckricb
13
LIsnnbeim
Oam.
'Wieckerkolck, Rnurack
13
Rücken
krsusseu
kbil.
Wieganck, Heina
16
Oelseolrireben
LIeck.
Labnkolstr. 9
Wieganck, Llargsrets
18
LVorms
Ressen
Llald.
et Xat.
Nerx-Mk., I>i°biL-lr. m
Wieganckt, Oertruck
18
Rrssäeu
8acksen
Llatk.
Robrb. 8tr. 47
Wiegsnckt, ckobanna
18
Oresckeo
Llatb.
kokrb. 8lr. 47
'Wiegmann, kaul Ick.
12
Kremmen
kreussen
kbil.
Visbl, L^lexancker
11
Rsrlsrube
Racken
kbil.
Larl8r., Lismarelrstr. 69
'^Visling, kaul
14
Raspe
kreussen
LIeck.
'Wieneds, Rermann
16
Llörckiogen
Oam.
'IViesebabn, ^ckolk
18
Worms
Ressen
Odem.
Wiesentbal, Rll/
16
Hamburg
Ramburg
Rat.
Lrücdsnstr. 33 ,
v. Wietersbeiw, ,4nna 0.
18
8triegau
kreussen
Rat.
Lsrgstr. 53
V Wietersbeim, Llarlc
17
Reulanck
ckur.
'Wiggert, kirnst
14
Reunkircben
ckur.
'Wilckmauo, kickarck
18
8t. Weuäel
LIeck.
'IVjlbelm. Rodert
11
Oleivit?
Racken
Oam.
'Wille, Rauns Rar!
13
Reickeiberg
LIeck.
Willenberg, Rerta
>6
Reisse
kreussen
Odem.
8oblossbsrg 17
'Willers, Rricb
18
Osnsig
»
'Willikalck, LVilbelm
14
kauderdiscbolsbeim
Lacken
LIeck.
Willms, Ileinriek
16
8ü>Ivarckermscb
Olckendurg
Oam.
8ebeLe1str. 16
Willstätter, Rlisabetb
17
Railsrube
Lacken
kbil
Ranckkrieckstr. 14
'Willstsecktsr, LI. L.rtur
15
LIsnnbeim
Oam.
'Wilms. Wolkganir
17
Orivit?
LI.8cbver.
ckur.
'Wilsckork, Raul
16
Llülbausen
8aebsen
LIeck.
Wilsiog, Wckelbsick
18
Osterniendurg
Lnbalt
LIeck.
2viogsrstr. 7
Wingeratb, Rmma
17
Rsseu
kreussen
Oam.
Oaisbergstr. 21
'Wingerter, Raren?
13
8pexsr
Laxern
I'd-min.
^inliler, Karl
,4
Vierobeim
Ressen
Odem.
'Windler, Robert
15
Rulmdaek
Ladern
kbsol.
Winnecke, Llaris
17
Llolsbeim
L.-Rotdr.
kkil. 6t
1'k60l.
Reue 8cblossstr. 9
'Winter, Herbert
16
Wslckaugelloeb
Lacken
Odem.
Winterberg, Ivarola
17
Oberdausen
kreussen
LIeck.
Rauptstr. 122
Winterseel, LIeektbiIck
16
8aaralben
LIeck.
Rnt. Reckarstr. 3
Winaer, Rotte
'Wj^tinger, Rrnst
Wirbata, Willx
18
14
Reustackt
8cbvvet?ingen
8.Wsimar
Racken
kbil.
ckur.
Rurgveg 4
16
Konstan?
'
kbil.
1
 
Annotationen