Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
12 -
S)?r cng'ttisdjn: Stus?.
@e?gtu?b^ M bn 2Ra?tt?a/ boH
bet@na?ben, bet ^ettt^mitbit; bn
ge ?be? ne? beizet unstet ben SBet^
betn, nnb ge?be?ne?beR?ettH bie gtnebt
bet?neggei?beg 3e?sug; ^ei?lhgeHa?
tha/ SRnt?tet @ot?teg^ bitt sbt nng
at?me Sdn?bet t%t, unb tn bet ^inn^
be nn?jetg 3(b?^et?beng/ ^?men.
g)it $tbMs btg
0(an?beng
i) 3eb g^an^be tn @ctt ben 23a?tet
aM?tnAcb? tilgen (gebb?pfet ^)tnt?nte(g
ttnb bet @t? be; 2) Unb tn 3e?jttm ^bc^
^utn, ^'nen etn? ge? bebt ?nen (Scbtt,
ttn?(etn ^)ettn; 3) bet ent?psan?gett
t# bon betn bet?H?gett @et?sie, gebob^
ten attgna?tt?a bet 3nng?ftan; 4)
(ße?Ht? ten nn?tet ^3on?ti?o ^ßt?ta?tOy
ge?ften^t?get^ ge?(tot?ben; unb be;
gta ? ben, s) 3(b ? ge ? sMe ? gen $u bet-
te; am bttt?ten ^a?ge tbie?bet auf?et?
jtatt'ben bonben^ob?ten, 6) $!us?ge?
fahren m ben ^)tnt?tnet/ b$t &u bet
TMb'
 
Annotationen