Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
16

&eyy biwatHsebey .^atey! wiy achte jtiabey
tasea tun bab tägige ^5rob ^ e^ baageyt aab
bayjtct aag ttaeb bey ($5eyeebtigbeit; eysattige t:ag;
Wiy jmb gym AM @ei{te; beyeicbeye aa^; wiy
babett ieere aab Mte ^er^ea/ eat^tabe aag
mit beta geaey beiaey gbttiiebea Siebe. S3iy
bittea mit (satomoa ttm bie gQeibbeit/ mit
bea gipogelaam (Stat'te. ^eabc att^ o gatigcy
gratet/ beiaett Oeijt/ bey aad aite S8as)ybeit
lebt'e^ eyiead)te aafeya ^eyjtaab/ bamit Mit
Da3/ wad ye^t ist/ peygebea/ jMyte aasey
^ebaebtaig / baattt wiy ba^ @ate / jo Mit i$t
!eyttea/ etbaitca/ bewege aafeya S^ihea/ Damit
Mit bie beiisamea Sebyea ttttb ^yataitttaagett
aaeb iat Sßeybe eysaHea / beiae ^bye babayeb
bes&ybcya, aad^ mtb aaseye ^ebettateafcbea
gMafseiig ataebea, bayd)W#ambeiaeaiiebea
0obtt/ aaseya ^eyyti mtb ^eiiaab/ 3imea.
MR^) bet
C^it 3)aaf eybeben wir aaseye ^eese ^tt biy o
(gebey aüeg (^atea! ba baib jte mit eiaey
gtahyaag eygaieteb wetebe %(%d)eyijtAa3 (Speise
attb Staat/ wobatch aay bey peywegiich'e
Seib cybaitea Wiyb. Sa ^eige# tttt^ baycb
bie cbyilttiebea aab aabeytt Sebyea bea ggeg/
^t anseyey ^eitsicbea aab ewigea (^sactseligteit.
^ iit abey aid)t geaag / bab wiy ba^ (gute
bbyea^ wiy mabeaegaacb bebaitea/ aab im
ggeyte seibst ^etgea; ^ieb aa^ babey o ($ott!
ba'g feyaeye ^cbeibett ba,;a; atacbe / bab bey
@aaiea bey gßeiebeit/ bea i$t bie Sebyey ia
mtseye ^etiea gejtyeaet babea / gieich aasaebe /
 
Annotationen