Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ

ΕΚ ΔΙΔΟΜΕΝΗ

ΥΠΟ

ΤΗΣ Ε\ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΑΠΑΜΙ' Ί\ΙΣ ΒΑΖ1ΚΑΙΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ·

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΕΤΟΣ Α'. 1802. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ· ΤΕΥΧΟΣ Ζ'. ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΓ ΤΕΪΧΟΪϋ—τά έ/. ιής ανασκαφής του διονυσιακού θεάτρου και άλλα ΰπο τοϋ έκοο'του.

Α ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

άρ. 124.

(ίρα πίνοοα ΚΒ, 1)

Ρ. ΑΕΕΙΟ. Ρ. Ρ. 8ΕΚα ΗΑΌΚΙΑΚΟ

€08· VII· νίΚΟ· ΕΡϋΙιΟΝϋΜ· 80ΟΑΕΙ- Αϋ&ϋδΤΑΕΙ· Ι,ΕΟλ ΡΕΟΡΕ· ΙΜΡ· ΝΕΚΛΆΕ· ΤΚΑΙΑΝΙ
ΟΑΕ8ΑΚΙ8: ΑΙΚ3-· ΟΕΚΜΑΝΙΟΙ· ϋΑΟΙΟΙ· ΡΑΝΝΟΝΙΑΕ' ΙΝΡΕΚΙΟΚΙδ· ΡΕΑΕΤΟΚΓ ΕΟΡΕΜΙ^ϋΕ·
ΤΕΜΡΟΚΓ ΕΕΟ Ε,ΕΟ- Ι· ΜΙΝΕΚνίΑΕ· Ρ· Γ· ΒΕΕΡ,Ο ϋΑΟΙΟΟ ΙΤΕΜ· ΤΚΙΒ· ΡΕΕΒ· (}νΑΕ8ΤΟΕΙ· ΙΜΡΕ-

(ΕΑΤΟΕΙδ

ΤΚΑΙΑΝΙ· ΕΤ ΟΟΜΙΤΙ' ΕΧΡΕΌΙΤΙΟΝΙδ- ϋΑΟΙΟΑΕ- ϋΟΝΙ8· ΜΐυΤΑΒΙΒϋδ- ΑΒ ΕΟ· ϋΟΝΑΤΟ ΒΙδ.ΤΕΙΒ·

(ΕΕ&· II

Αϋ,ΗΓΓΚΙΟΙδ· Ρ· Ρ· ΙΤΕΜ· ΕΕΟΙΟΝΙδ· Υ· ΜΑ0ΕΓ3ΟΝΙ0ΑΕ- ΙΤΕΜ· ΕΕ&ΙΟΝΙ8- ΧΧΙΓ ΡΚίΜΙβΕΝΙ ΑΕ·
ΤϋΕΜΑΕ· Ε(~)· Κ· ΡΕΑΕΡ- ΡΕΕΙΑΕϋΜ- ΕΑΤΙΝΑΕϋΜ- Χ· νίΚΟ' 8· I (Ρ. Ρ· 8ΕνΐΚΟ

ή ε; Αρείου πάγβυ βουλή και ή των έςακοσίων και δ
δήμο; δ Αθηναίων τον άρχοντα §αυτών
Άδριανόν.

γραφήματι λείπει ή Ινοΰσα τά σκέλη τοΰ Α κατά το μέ-
σον κεραία, λείπει καίέν τω λί6ώ. έν ςίχω δ' 6 εις τό ιθ
γράμμα,το (χ, δ ξυλογράφος παρεΐαε τον κάτω άκρέμονα.

πλησίον της διγλώσσου ταύτης επιγραφής προς δε-
ξιάν επί τοΰ αΰτοΰ εδωλίου και όπισθεν τοΰ υπ άρ. 104
θρόνου ευρηται το μέγα άνευ επιγραφής βάθρον, έκ
πολλών λίθων συγκείμενον, περί ου έν σελ. 101 έλεγα·
τούτου τά δπίσθία δεν άνεκαλύφθησαν εισέτι.

εττΐ δέ τοΰ ακολούθου μετά την κλίμακα προς δεςιάν
εδωλίου , τό δποΐον Γν.8 το πρώτον οπιοθεν τών θρόνων
της δευτέρας μεν άπδ της μέσης κερκίδος Ικτης οέ απο
της όεςιάς παρόδου, ευρίσκεται δ έν πίνακι ΙΘ υπ άρ.
2 εκδοθείς θρόνος και πλησίον αύτοΰ τδ μονόλιθον βά-
θρον τοΰ Άδριανοΰ, ου ή έπιγραφή υπ1 άρ. 106 έν σελ.
102 έόημοσιεύθη μετά της σημειώσεως τών μέτρων
του. ένταΰθα δε άναόημοσιεύομεν αυτό χάριν τοΰ σχή-
ματος του, το όποιον τότε δέν εΐχεν άποτελεσθή.

αυτη κείται πλησίον της υπ άρ. 103 εκδοθείσης έν
σελίδ'. 99 · ή θέσις αύτής έδηλώθη και εν τω ΚΑ πί-
νακι. μικροΐς γράμμασ: και μετά συμπληρώσεων (έν πα-
ρενθέσει) τών άποτετμημένων λέξεων έςέόωκεν αυτήν δ
Φιλίστωρ έν τόμο) Γ σελ 303. δ λίθος μάρμαρον πεν-
τελικόν, το σχήμα αύτοΰ έδηλώθη έν τώ πίνακι (πρβλ*,
σελ. 101). τό δψος αύτοΰ 0,54, το πλάτος 0,76

βάθος «νω 0, 85, τό δέ μήκος τοΰ γεισώματος 0 ,84.
ε7.-'· 0 επάνω ή τετραγωνική επιφάνεια κύκλον περί;,
ου ή διάμετρος 0,77, και ΐ'/νη τής συγκολλήσεως τοΰ
έπ' αύτοΰ στηθίντος άνδριάντος.

το υψος τών γραμμάΙων τοϋ πρώτου στίχου 0, 04, τό
δέ τών άλλων 0, 03. ?ν3 δέ ολη 'ή επιγραφή μέ πολλήν
έπιμέλείαν καλλιγραφημένη. τ0 σχ^α Χών λατινικών
γραμμάτων, τό δποΐον και δ ήμέτερος Ευλογοάφος άπεμι-
μήθη όσονήόύνατο, πρώτην φορ-,|ν είδα ενταύθα, τό I,
Ε και Τ δλίγον διαφέρουσιν αλλήλων, όπου έν τώ ξυλο-
 
Annotationen