Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12174#0008
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
318

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

έ] αυτές καρπίζεται την γ[ή]ν, έπισκευαζέτω τον ύπό[νομον και τάλλα πάντα, έπιμελείσθω δέ,δπως έξει κ-
αλώς και εις τόνεπε[ι]τα [χ]?όνον πάντα.Καί δρυφάκτ[ους δέ ποησάσθω[[περίτήνδεξαμενήν]].Ενθαδέ τουδω-

25 ρ εΐςπίπτει είς [τ]όν ύπόνομον, και θυραν έργασάσθω [................ίνα έ-

ά]ν τοϋ ήρος, ύ[δ]ατος γενομέν[ου], δέωνταί τι οι γεωργο[ΰντες............έξη αύτ-

ο[ΐ]ς άποκλείσασι τον δπόνομ&ν χρήσθαι τω υδατι μ[ένοντι εν τη δεξαμβνεϊ........Έάν δ-

έ]τι πάθει Χαι[ρ]εφάνης πριν έξαγάγεϊν την λίμνην, [η] έ[.............., είνα-
ι] τοϊς κληρονόμοις τοις Χαιρεφάνους τάς αύτάς συν[θήκας............... Εΐ δ-

30 έ τις άκυρους έρεΐ τάςδε ταΣννθήκας ή οΓρ]χων ή ίδιώτη[ς ή γράψει η έπιψηφίσει.......·

ω άνανκάζων Χ[α]ιρεφάνην και τούς κοινω[ν]ούς λυειν τά[ς συνθήκας.............

.. ινιου[ν, ά]τι[μος] εστω και τά χρήματα αύτοΰ εστω ιερά [τής'Αρτέμιδος και αυτός καί γένος τδ έξ αύτοΰ»
δ άν πάθει [ν]ηπ[οι]νεί πασχέτω. Καταστήσαι δέ και Χαιρε[φάνην έγγυητάς ..··.·, έπειδάν ε-
ξαγάγει την λίμνην, η μην εσεσθαι ξηράν την λίμνην, [ · · · · και............

3δ την αύτοΰ [κ]χρπ[ω]σ'.ν τριάκοντα τα[λ]άντων. ΓΟί πρόβουλοι [ειπον Έδοξεντί) βουλεΐ και τω οήμω.Άνα-

γράψαι προς τάς συνθήκας τάς Χαιρεφάνους τάς πρόςθε[ν και τάς συνΟήκας τάς δε ·.....Είναι

αύτω άσυλίαν εργχζομέν[ω] τά προς την πόλ'.ν καί κατά γ[ον και κατά θάλασσαν και πολέμου και ειρήνη-
ς] και αύτω κ(ζ[ΐ] τοις μετά Χαιρεφάνους έργαζομένοις άπα[σιν. [["Εχειν δέ πάντας άσυλίαν Χαιρεφάνει την

αδτ]ήν τούς συνεργαξο[μΕ]νοιι; άι\, πλην είτις σΰλον κατά ~ήί πόλεως έχει, τοότω[ν μτ,δε'νϊ είναι πρότερβν των Ιργαζομε'νων με-

40 τά Χα]ιρεφάνου, πριν άν διαλύσωνται προς τήν πόλιν πάντ[α................

.... έξ Άσ, Ίέρων, Φηγόεις, Ώρέων, Άμφιχάρης Αίγ, Τιμόξενο[ς

.....κράτης Άφαρ Οί πρόβουλοι είπον "Εδοξ[εν τη βουλεΐ και τω δήμω. Όμόσαι τούς πολ-

ίτας π]άντας Χαιρεφάνει εν Άπο'λλωνος δαφνηφορου. Ός δ' άν μ[ή όμόσει.......'Εξορκού-

ντων δέ] οι πρόβουλοι, έξορ[κ]ούντων δέ κχί οί στρατηγοί κατά[τάς συνΟήκας, έ'ως άν τήνλ'μνην εξάγει κα-
45 ί τήν γήν]καρπίζηταιτά έτη τά σ[υ]γκείμενα Χαιρεφάνης.Αναγ[ράψαι δέ[[χ.αΐτό ψήφισμα και τόνόρκον]]έν σ-
τήλει λιθ]ίνει καί στήσαι έν τω ίερω του Απόλλωνος τοϋ δα[φνηφο'ρου. Άναγράψαι δέ εν τή στήλει και

τούς ομόσαντας. Α]ναγράφειν δέ καί τώ[ν] εφήβων τούς όμόσαντ[ας έν τη στήλει........

..Ό δέ ό'ρκοςό'δε ]!ς-αι·Όμνυο> τό[ν] Απόλλωνα και τήν Αητοΰνκαί[τήν Αρτεμιν,ήμήν έάσεινκαρπίζεσθαιτ-
ήν γήν . . .. ]ς Χχιρεφ[άν]ην, ω συνέθετο ή πόλις υπέρ τής λ[ίμνης. Έάν δέ τις λύει τάς συνθήκας τάς π-
οΟ ρος Χαιρεφάνην ουκ] έπιτρέ[ψ]ω είς δύναμιν, ξ[υ]νοΰ δρκου κειμε[νου.Εύορκοΰντί μοι εΐη πολλά κάγαθά, έ-
ί δέ έπιορκέοιμι άπ]ολέσΟ[αι] αυτός καί χρήματα τά εαυτού. Ό[[μόσαι 3ε και τοις κλ/ιρονόμοις Χαιρεφά-

νους. Οιδ' άν μή τά αυτά, ά]περ Χαιρεφει, όμνύωσιν, μ ή κατανέμει[ν............

......Προ του δρκου] δέ έάν τις λέγει ή γράφει ή έπιψηφίζ[ει, ώς μή όμόσαι δει,.......

........α]τίσει. Έπομνυόντων δέ τον Άπόλλω[να και τήν Αητοϋν καί τήν Άρτεμιν καί έπ-

55 εύχεσθαι, εύορκοϋντι είναι τ]ω αύτω πολλά κάγαθά, εί δέ έπιο[ρκέοι, άπόλλυσθαι καί αυτόν καί τά χρή-
ματα αϋτού.Εάν δέ τις λέγει ή γρά]φειή έπιψηφίζει παρά τούς ορκ[ους,ώς άκυροΰν δει τάς συνθήκας,άτιμο-
ς εστω καί τά χρήματα αύτοΰ ιερά Ισ]τω τής'Αρτέμιδος τήςΑμαρυσί[αςκαί δ άν πάθει νηποινεί πασχέτω κ-
αί αυτός καί γένος τό έξ αύτοΰ. Τών δέ] πυρριχιστών άν τις τούτων πα[ραβεΐ τι · . ·«

• · τή Άρτέ]μιδι τη Άμαρυσία. Έξορκο[ύντων δέ · . .
60 ... τούς] δε τούς όρκους καί τά ψη[φίσματα . . -

• · · άναγρ]άψουσι. Τών δέ συνθηκώ[ν «...
• · είς] Μέγαρα καί νΑνδρον «...
• · · είναι τάς συνθήκας · . .
« · · α]γουσιν τάς αύτά[ς · . .
§'ύ «... ψήφισμα τόδε · . .

« · . στα . . ισω · . ·
 
Annotationen