Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Page: h
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0044
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

329

Παρατηροϋμεν δε οτι τό ο εις τά Δυστο, Μινθο, χωρία δέ και πόλεις τήςΈρετρικής η των Έρετριέων
Στυρο, Τυρο ώς σημεΐον άποκοπήζ φαίνεται μάλλον αναφέρονται παρά τοίς άρχαίοις ουχί όλίγαι (δρ.
$ ώς γράμμα. Τοΰτο δε προδίδεται έκ τοΰ Στυρο, ΒαιιωβΐδΙ. 8ΐ£. σελ. 52), άλλ' έξ αυτών μόνον αί Χοι-
ου το ο ούτε εν αΰ.τή τη λέξει ουτε έν τοις πάρα· ρέαι όπεμφαίνονται εν τω λίθω δια του Χοι και δια-
γώγοις αυτής υπάρχει. "Ισως δέ τοιούτον είναι και κρίνονται, άλλη δέ και εάν ύπεμφαίνηται, δέν δυνα-
τό είς τα Μαρο και Πεο* ται νά διακριθη.

"Οτι τά ονόματα ταύτα πάντα είναι εθνικά, δέν Οι δέ Στυρεϊς, οί Γρυγχεΐς, οί Ίστιαιεϊς ού μόνον

υπάρχει αμφιβολία. Τούτων δέ γνωστά είναι έξ άλ- ώς χωρία η πόλεις τών Έρετριέων δέν αναφέρονται

λων πηγών και δύνανται -νά συμπληρωθώσιν άναμφΐ- ούδαμοΰ, αλλά και μετά τών Έρετριέων ιδία τελοΰ-

οβητήτως μόνον τά Ιξ ταϋτα, Δυστ, Γρυγχ, Ζαρη, σι ?όρον τοις Άθηναίοις έν ταΐς τών φόρων άνα-

Ίστια,, Στυρ και Χοι. Ό δέ λίθος, και σώος έαν ήτο, γραφαϊς (δρ. 'Ραγκ. Α, Η, τόμ. I. σελ. 289 και έφ.).

ουδέν τι μάλλον ήθελε διδάξει ημάς περί της συμ- Κ*1 * Δόστος ώς μή κειμένη εν τη τών Έρετριέων

πληρώσεως τών λοιπών, καθώς ούδέ περί τών εξ έκεί- περιοικία άναφέρεται (δρ. Στέφ. Βυζάντ. έν λ.) και

νων διδάσκει· πάσα δ'άλλοθεν αυτών συμπλήρωσις τά Ζάρητρα αύτά δέν δύνανται άν»μφισβητήτως νά

είναι αμφίβολος, και έκ τοΰ καταλόγου τών Εύβοϊ- τεθώσιν είς την Έρετρικήν (Πλούτ. Φωκ. 13).
κών ονομάτων έαν γείνη. Και αναφέρεται μέν δ τι οί Έρετριεΐς έπήρχόν πο-

Κατά τά γνωστά δ' εκείνα εξ αριθμούνται έν τη τε κα' Άνδρίων και Τηνίων και Κείων και άλλων

διασωθείση αναγραφή της πλ. β σαοώς έξ Ευβοϊκών νήσων (Στράβ. σελ. 448) και φρουρός έπέμφθη ύπό

πόλεων τών Έρετριέων ό Μενέδημος είς Μέγαρα (Διογ. Αα-

Στυρεΐς μέν περί τοΰς 67 έρτ. 2, 18, 2), και τό έν Εύβοία κράτος αυτών δέν

Δυστιοι δέ 63 ητό ποτε μικρόν, άν και διάφορον κατά τάς έποχάς

Ικ Ζαρήτρων 36 (δρ. ΒαοιαβίδΙ. δΐί. σελ. 11)· και προς μεσημβρίαν
Ίστιαιεΐς 14· μέν έξετείνετο μέχρι Καρυστίας, διότι τήν χώραν τών

Γρυγχεϊς 5 Στυρέων, άφοΰ τά Στύρα κατεστράφησαν επί τοΰ

χαί Χοιρεάτης 1. Λαμιακοΰ πολέμου, είχον οί Έρετρ'£^_/'^·Γ'1'<^

"Αν δέ και πάντες οί λοιποί, ών άγνοοΰμεν τά έθνι- 446), και προς ανατολάς έξετείνετ |_ ^11^
κά, είναι έξ Ευβοίας, η άν τίνες, ών τό έθνικόν δύνα- διότι ή Σκύρος λέγεται απέναντι τϊ Ξ_γ !^ |ίί
ται νά συμπληρωθή έκ γνωστού ονόματος τόπου μή μένη (Σκύλ. § 58 τόμ. ά. σελ. 49. Ξ.
κειμένου έν Εύβοία, ήσαν έκ τοΰ τόπου τούτου λ. τη έκτάσει ταύτη βεβαίως περιέλαβε Ξ_γ
χ. Έγε έκ τοΰ Έγεστα, τοΰτο είναι δυςδιάκριτον. και τά Ζάρητρα. Άλλ' ουτε ότι οί Ξ-
Άλλ' άρκοΰσι και τά ευδιάκριτα εκείνα εξ, ί'να κα- βόρειον άκρον της νήσου κατοικούν Ξ-1" 8>
ταστήσωσιν άμφισβητήσιμον τήνείκασίαν τήν ποριζο- είς τό κράτος της Έρετρίας, είναι ι Ξ· 5
μένην έκ τών τοΰ λίθου «άναγράφειν δέ και τών έφή- αί είς τό κράτος της Έρετρίας περιλ ξ-1" ^
βων τους ομοσανιας». Διότι εάν υπόθεση τις κατά λεις γνωστόν είναι δτι δήμους αυτί ξ" *ν ό
ταϋτα, οτι οι εν ταΐς πλευραΐς άναγεγραμμένοι είναι "Οτι δέ έν τω λίθω δέν είναι λό=~ α
οί όμόσαντες πολϊται και εοηβοι, τά εθνικά ταΰτα λιτείας ή άμφικτυονίας, δι' ης ήδύν ΞΓ Ο
όνόμ,ατα τά κατ' άποκοπήν γεγραμμένα είναι όνόμα- σιν ευχερώς τά εθνικά ταΟτα, άλ? Ξ +3
τα δήμων της Έρετρίας. μόνης πόλεως, μαρτυρεί ευκρινώς 6 ξ Ν £ς |

Και δτι μέν δήμους ειχεν ή Ερέτρια, άν ζαί ρη- γων, ύποτελέων τη πόλει το μίσθιΞ
τώς παρά τοϊ; άρχαίοις δέν μαρτυρεΐται, όσον γε έργαζομένω τά προς τήν πόλιν (στί= ,ρ
ήμεϊς ήξεύρομεν, άλλ' είναι άναμφίβολον· διότι κώ- θετο ή πόλις (στίχ. 49).
μη τη; Έρετρικής λέγεται ή Αμάρυνθος (Στρ. σελ. Τούτων ένεκα εύχερέστατον πάΈ
448), κώμη δέ και δήμος ισοδύναμα και δεωροΰν- ύποτεθή, ότι, καθώς οί έν τη πλ. α Ξ_ ϋ
ται και είναι (όρ. ί>. Ηβπη. δΐ. Αΐΐ. §111,6). Και δύνανται νά ήναι οί κοινωνοί τοΰ Χα ^

Ο

Ο
ω

ο
ο
Ο
loading ...