Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 31
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0057
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci


LOCA

5 r

Paris.

Sens.

LEONIS BELGICI DESCRlpTIO

sub 'Kfgvu matris autornate,conseruandam''tesiamuracpollkemur,prose vmisquify,;
iureiurandoque coram Deo & sanftis Angelis consirmamus,omnia quain noslra erunt,
sacultate paraturos:pecuniam,arma,equos^aliaq^ omnia ad bellum necessaria,vt adpri
mutn (sondxi,aut eius mandatu legati, imperium adjimus insirulti,vt illum quo rnada-
uerit sequamur ,& illi omnibus rebus ad bxcfoedus huiuscefoederis sinespertinentibus ob
sequamnr,&omnem obedientiam,pro ojsicio nojlro, ad vltimum vita nojha articulum,
Jsdeliter reddamus.

QPo D sieuenerit vt alsquis huius nostri foederis socioYum,damnum detrimentum-
ue ahqnodpropterhoc soedus capiatjuramusac pollicemur nos eiopemauxdimn.j, latu-
ros,ex (sondxi quidem aut legaturum mandatu & imperio. Qubd si euenerit(quod deus
auertat)vt noflrttm aliquis ojjicij fut iurisiurandtq^ obhtus,cum hostibus noslris cospiret,
turpiqtie aliquo proditwnis sacinore hocscedus deserat violetue,aut conditionibus non ob
temperetiiuramus & tesiamur omni religione&side, nos huiusmodt hominem ( oudao
delaturos, aut alij quem oportuerit admomutmjllumq.pro hosie ac proditore habnuros
ac tractaturos.l ta vero inter nos libero & ineuocabili consenfu ratum esio.

Rf- FERVNT quidam, ReginammatremliterisadcausxifiiuspatroctniumC.on-
dxum esse hortatam,qwbus ita scripsisfe narratur. ACCt Pl, mi cognateper baronem
Cjuardium, qux ei mandafii ad mereferenda:de quibus mihijta smn persuasa.vi mihu
hnnct non tnagissidam:nec vnquam obliuisicar eorum quainRcgissilij meigratiamfacis.
£ t quoniam ille reuertiturpropter eas res quas tibisignsicabit ,non ero lovgior: tantum
orabo ,vt ei sidem adhtbeas jjs in rebus quas tibi eius nomine dicet, qux nor. nnnus est tui
Jhdiosa,qunmsituamatere(set:nimirumtuxoptimxcognatx CATHARlNAE.

AlTERIS prxterea litcris itascripsijsesertur. A LLO C VTA fum Tuo ■ um non mi-
nus libere ac teipsum silius sidelitatesreta,nec tu rem meo nomine deferes:tansum memi
nerislibcros,matrem,regnumque, conseruare, vt isnimirumadquemhoc maxime spe-
stat,6 r quipotes certb tibiper(uadere,obliuiom nunquam traditiim iri.s bmburendam
Jlatimhanc Episiolam(quasiverb Tuaoptimacognata. CATHERINA.

£ST aisines 'Burgtindixoppidum nobileScuonum,ibiex tdkli 'anu-Ttjpermifu
Caluinianiad Dei verbum suo moreaudiendum congregebatur, & quamws nouiindies
de mminentibusperturbationibusrumores increbrejserent:nondum tamen illi a roncio-
num v 'u discejserant. imperatos igitur nec quid talefuspicantes adoriuntur, re dehbera-
ta, nonnullx militum caterux,Cardinalis Guisij oppidiiUius Spifcopi authoritaiejrest,
complures occidunt tanquam hxreticos,ac rebesles, in quos nullafexus atatisque habita
ratione sxuitur:cxdesque per triduum ita eueruescit,vt occidendorum penurid intersicien
di snemfecerit. Atqucvt cxdibus,itarapinis nihiladsutnmamintemperiemfaBtm efi
reliqui, & tam essrxnis firages expirata, vt Vasiiacx siiperioris meinoriafiorribili isto
sactnore aboleripasiim conclamerctur.

CO N Queritur hac de re ad iReginam Condxus scriptis literis 1 Sein eafuijsc sen-
tentia vt exifiimaret prxteritorumsacinorum indigni tate eos reuocatum iri qui publtcx
travquiibtati inuidcrent,vt tandem discerent Edkia regia reuereri ac colert: lllontm
tamenmalitiamitaexcreuisse,vteonm sceieranonampliuspojsentcohiberi, planeque
omni iure violato .diuinx iusitixsuppliciumsit omnino expeltandum. lmmanis isiius
aitdacix,oofi tam multa alia vetera exempta,nouu apparere in luttuosa firagesenonensi
edita aduerstts complures Euangelicam sciiicet hbertatem,exEditti regtj benesicioprosi-
tentes.

IDEO seeam orare,vtrepresentatotantorumsacinonim(peciaculosuaquepatien-
tia,quam inillitm vsqued em,Regis ipsiusque t_%'saiefiat:m reuerentiaprxfiit:Jset,con
siderata.videret etiairl,vtsua authoritatead illa coercenda vteretur,nec Rcgtx sJfyta-
iefi. contemptum tam manisefium jmpunegrajsaripateretur &c.

15 6

TEMPORA

9 Aprilis*

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBEllNANTE

xu
loading ...