Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 3r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0011
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<

MICHAELIS AITSINGERI

AVSTRIACI> AD BENEVOLVM

LECTORE M

Praefatio.

V tJfyt primum, lAtmo Christi saluatoris nostri millejimo quingentestmo quinquagestmo tertio,
iuuenisadhuc,aparentemihi charistimo atq^ obseruandistimo; deinde, poU obitum eiusdem, ab
Imperatore tJWaximiliano.2. gloriosisttma memoria, Domino meo clementistimo, tsinno eius
demsaluatoru nostri is68, in 'Belgium mijsusstacio plusquam viginti annorum, varias ibidem re-
rum,personarum, actemporumvicistitudines obseruaJsemjAimdemifocircmstaniw, nonsinedL
ligentia aduertiJsem,operepretium mesatturum tandem exiftimaui,si noua quadam, atc^ hattenus
inauditaratione,totaminseriorem Germaniam ,siue Belgium, in Leonissormamredigerem:eun-
demquesingulari quodamlibro, Topographiceat^ Ristoricc describendo explicarem, tibijj Lettor humaniftime libera-
liter communicarem.

D E LEONE BELGICO.

BVlT quidemLudouicusCjuisardinusstngularemquandamgratiam, describendorttminserioris (Jerma-
nia locorum ,siuegeneralem totius 'Belgtj chartam, siue particulares etiam regionum chorograpbtas consideres:
qua tamensorma 'Belgium txprimeret,maxime propter varid, vt 'tnquitsitits eiusdem diuerjitatemsese ignorare
atjsj nescire ingenuesatetur. Ego verb, Salomonis illtus sapientistimi, qui leonem ad nullius pattere occursumssed sor-
tiftimum ejse befiiarum ajserit sententiam considerans; praterea & ex lultj (fasaris commentarijs, Belgas omritum sor-
ttsttmos ammaduertens; 2lelgio non absque ratione, leonis sormam inducere visits sum. Maxime cum laudattsttma
memoria (farolus Quintus Imp. vel boc etiam nomine 'Belgium aliquando inRegnisastigtum euetturus, mminandttm
deliberauerat eJse,Regnum Leonum; ob idsorte,quod omnessereprouinciailla,leonibus insigniantur. Quare, vtprtmo
quofy intuitu, non solitrn totam inseriorem Cjcrmaniamsub totius alicuius leonissorma, verumsingulas etiamregiomsm
partessiubsimgulis leonis ipsim membris conjpicercs; diligenter elaboraui: armisquesuis,atqtte insignijs, manu elegantisti-
ma Tranctfci Hogenbergij exprestis, ordine, atcfc loco fuo,quatfe collocaui.non minore,vtJpero,gratia,qudm is,qui totam
Europam, in virginis regina d Lusitmia coronatasormam,aliquando redattam, imperatort eidem (farolo in Italta pra-
Jentauit, totiq} posiea mundo commumcauit.

DE LIBR.O LEONI APPLICATO.

£ sjfyt praterea non inutilemsed prorjus necesfariam, mesatturum exisiimaui:sipcst nouam illamsormam leo-
_ _ nis inuentam, noua ctiamquadam,prater Guifardinidiltgentiam, leomaccederet,Topographicavidelicet,at%
Historica Descriptto; quam ^iy.paginis itaabfoluimus; vs quidjpacio 20. annorum&sex, hoc est,ab anno rjjp.
vsquead prasentemamumijSy. in eodem leone,tampacis,qudm belh temponbus, vndtfy attumsit, vereacjynceretn-

R

t—j....j„/.-—r..,.—Js j , vereacjync*.-....

telltgasjtbiq, lettorplanepersitadeas, me bonaside,acsimpliciter, in hoc versatum ejse, Qut, licet me Catholicum aper-
teprositearsfempercfc inside (fatholica ab ineute atate,sirmiter, etiam in medio ignis aduersantiumjme perstitijse}nouc~
runt omnes,cum qutbus aliquando conuersatus/um;nec alium me vnquamsore,per deigratiam, mihipollicear: non ta-
men ob id, (fatholici expettent, me in boc libro,contrarta religionis homines velle perstringere (cum illissitttssiat d (son-
cilij Tridentini Patribus: nec mea stt prosestionis Theologum hic agere) Topographicam enim ats Historicam duntaxat
Leonts ‘Belgici descnptionemjtn eodem hoc libro molitueorfe modoprocedere me noscat Lettor (sandidus, quoin charta
Leonis introdutttone polliciuts sum me procejsurum.

DE QVINQVE LIBRI EIVSDEM PARTIBVS.

quinq, partes dimditur h&c nostra Descripto; secundum ordinem viielicet quinfa Gubernatorum,quibus Tht-
lippus Hijpaniarum Bex potentistimus, Leonem hunc suum Belgicum, in absentiapostftgubernandum,commisir.
sPrimaenimpars,resm Belgicoleonegefiascomprehendit,quacontigerunt sub zATfisjzATJ€TH tA

*Austmca,ab zAnno uSy.vsijj adpaginam 6j libri. eAltera,quasiub iAL Btss 7SJJ O ducejabtAnno tj67.

vsifradpaginam ijj.Tertia^quajub BBoVSsBTsSIO, Commendatore, vtvocant,matorejbtAnnotJ73. vsique
adpaginam2Qj.Quarta,quasub IOH<sA7S(jB(S tssustriaco,abcAnnoUyb-vsiqueadpdginam2jj. Vltima

tandem
loading ...