Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 3v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0012
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
.taiidnfiparSyeacompleclivtur,quasub iALSXtATssDSftg ParniensiPrincipe,vsqueadh<tceadem tempora,bocest .
vsque insine libri, & amium hunc rsSy acciderunt.Verum,quia in Leonis Belgict cbarta leuiter bac dutaxat,ac velu-
ti digitoforum,attmguntur,tibipropterea bic candide lector,denuo inmentcm reuocare volui, vr quid in toto librocon-
tineatur, &quo ordine, quibusq^ in locis adsiat,ieriior ejsicereris.

DE LIBIU VSV, RATIONE DESCRIPTIONIS

N O S T R AE.

S VFFESISSENT sortasiis bac,qu& de Leone Telgico, ‘DelibroLeonieidem applicato,Der^ partibushuius libri
quinque,pro lntrodustioneatq7 Intdlettuhuiusoperis nostridixinmbattenus,mstconseqttemur, Deamphsiimo
qttoque huiusvsu,vtilitate,atque commoditate,pauca quadam mihipusanda viderentur. Sxcogitaui enim literas
certds,ac mtmeros,\n extremitatibus charta leoms,vt a capitestc etiam a latere dextro,eiusdem inscnbendas, quas leo-
nem intuendo, ibidemsuo progresiionis ordtne conjpicis, Inseruientes ad hoc potisimum,vt dato quocun^ Loco,vel qua:*•
cuncfe Ciuitate, m Descnptioms nostrapagina quacunque, prompie, &absque vlla prorsus dijsicultate,poJses in leonelo- \
cuminuenire,cUiminhbronosiro,velTopographtca vel Htstoricadescripttone,siat mentio.Legatur,exempltgratia,pa. ;
ginalibrinostriS3 Quopatto3 tsspriltstssnni 1 s b6 Dominusde ‘Srederode,cum magna nobilium infenorvs Cjer- j
mariu caterua,stje ab cAntuerpia. 'Bruxedam conserens, s die eiusdem mensts post, Ducijse Darmenji, tn ulastue

(suna Regah,omrium nomine Itbellu Supplicewporrexent{de cuius tenore altbi latmjNonne iucundtsiimu reuera est?
duttunotartimtndestriptioneeadempaginapostarum, 10 K, 10 L, statimexltbro inleonemingrcdi, atqueibtdem
mtueriyVbi & issntnerpiasua sr(sub interstttionestcilicet linearum imaginana)quam numerus 10 d capite pcrpendicu-
lariterabeadem in charta descendendo,&htera dleua K dextram verstrnprogrediendo,cds ituumjsatta-,&' Bruxella,
stmili interfettione numeri 10 & litera. I obserudtk,vb't 'tn leone contineatur; £x numeris autem,ille,qm tn ipst Indtce
‘BruxelUCiu.itatiS3adsiribitur, denotat, quornodo vicifiim ex leonesit in descriptionis nossra p.xg'tnams3 ingre-
diendum,atcjj ibidem qmd attumstc perlegendum.lta,vt hoc patto Topographtce nonsolum ex Ubro tn leonem,veru Hi-
sioriceetiamexleoneinltbrum,ingredtpositmus Jicfystettatoteslocorum,&lettores Hisioriarumsttue rerumin 3’el-
gico lconegestarmn, snnul esse valeamus.

DE LIBRI VSV, RATIONE INDICIS

L O C O R V M.

T<tA7sstTssFautem vtilitate non contentus, (somposui, prater Topographicam atst Historicam Descriptionem
nostram, Indicem quoq3 Locorumgeneralem,quem hic pramisifin eumpotisiimumsinem, Vt data tn orbis totius
vniuerji Theatro <^4brahami Ortelij, vel etiam in Speculoorbis terrarum,prouincia belgica qiiacunq3,stiassine
querendi vllatnolestia,veldissicultate,mquo leonis membro,&vbieademcontineatur,qttod veL hocnomine tanto com- j
modiorem ac iucundtorem contemplationem prabebit Jpettatori, quaiito eadem prouincupaniculartoribtts plurtbusque 1
suis ciuitatibus,oppidis,pagis.fluuijsac limitibussiatmin Ortelio, atq7 orbis terrarum (peculo,extendantur.

Sustepi praterea buclndicts consiciendi Uboremfn eum quoq,sinem,vt nonstolum, quemadmodum Theatmm atst spe-
culum Leorimosro belgtco,stcq3 vicisiim Leonem Theatroatq7Jpeculo terrarum orbis accommodariposset ac debeat in-
lelligeres: Veritm,vt datajn quatuor vrbium orbis tenarum hbrisftD. Georgip Braunij atst Francisti Hogenbergjqua
ctinjj Ciu'itate,leonem nojirum attingente,cognosceres,vbi & qtto loco nofier belgicus Ieo eandem, comprehendat, co-
IpiciendwnejjJpettaton exbibeat.Pr£terea,vt data vicisiim in Leone Belgico cuntatequacttnefsan& vbt etiam eadcm ;
tpstciuitas in quatuor libris Vrbium orbis terrarum contweatur in Indice locontm alphabetico expisccris, multum eriim j
\ucprodest indagatio, nempe,vt ciuitates & belgica loca m Itbris vrbtum vane sp -trsa in vnum colltgas s.tgulas^ vt bes j
ac ciuitates adsuigulas qmbiissubsuntproinncuts reseras. Verum exemplisrem ipsam decUrenm. OmrentesSxem- j
pligutia in Indtce locorum BTdgABsABfTItA&Mb maiufculis literis ibtdem imprejsamscum proutnciasnjean^ j
dem in leone notis 10 K. mediantibus inuenimusstcuto leonis insignitam. lamsi vbt eadem proumcia latmibus teminis !
describatur,tn Ortelij Theatro,vel inorbis terrarum Speculo scire expetis,regrediendum tibt erit ex Leone nostro m loco \
mm lndicem vbi d latere dittionis BBgAB^A7SJTI <ts£ ex duobus numeris 23.55 ille Ortelijjnc veroJpeculi cbarta
tmmerat,ad quas leonem bunc belguwn extendereposiis.Ouercmespr£terea,gratia Sxemph, w lndicelocorwn cuii-
tatem Bruxellenjem mtnusculis literis imprejsamscum nonsitprouinciajeadem inleone Belgtco notis, 10 L,n:edidubus
inuerimus. lamvt vbtclarior ampltorq3 etusdem ciuitatuJiat dehneata jpecisicat'w,eleganttsiima atqtie artisiciosisiima
Hogenbergij manu exaratasngrediendum erit ex leone in hbrumprimu & cbarta 14 vrbium orbis terrarum,ibtde non
tantumswgula,qudm in Leone, ciwtatis Bruxellensis loca exphcanus depttta: verhn etiam D. Georgij Braunij stno
quam plurwia enanata consptciendo legerCyatjj legendo conjpicere potes,prater ea,quaTopographica nostra atcsi Htstc-
rica descriptio continet.zsftcjj ita de reliquis tdmprouincijs,qudm prouincianim locis ac ciuttatibw ,simihter empro -
dendum,nam hac intelligemi de locorum Indice lettorisufficiant.
loading ...