Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 4r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0013
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4

DE LIBRI VSV, RATIONE INDICIS

T E M P O R V M.

VS V S qttodd Indicem tempomm,quem ad vberiorem nosira Descriptionis vtilitatemsitmliter cxcogitauimu$,ad
hoc tnaxtmeJpettat, vt datoannidiequacunfa, in IndiceTemporumpr&senti; siiamusabinitiovsqueadsinem
descriptiomnofira, qiunamin Belgico L EONeodemipsodiedato,diuersislocisacannorum temporibus
tam a Regijs quamab *s4unaco principe etusque ajseclis memoratu digna contjgennt. ita,vt perlndicem hunc XII
mensmm ordine di(positorum,nouum quoddam atcfe bucusay a nemine descnptum rBclgicum babeas (falendarium. lloc
vel tdeb tibt meritogratms ejse debebit Cadide lector,quod de vno eodenufi die diuersis paginis retrb &ante in nosirade
scriptione legere, tesi sic non Jme magna voluptate exercedo obleciare tn insinitum valeat. lsam si rem exemplo quodd
agamus, capta scihcet nuper in prosefio S: tssndreaciuitatisTornacensium. ‘TSfpnne eodcm die quo ‘Thdippm 2
zssnno i s 81. fic etiam (sarolus Imperator patn eiusdem Bhtlippi zAnno 1 s 21, Item tBABaximihanm Bbihppi
proamu.tssnno 1513.& Rexzssnglistantehos omnes tsthino 15u. eandemciuitatem eodemisidiecapetuntcSed de
Vstt atq, vtilitate Indicum Temporum atq; Locorum, ‘Defy lntelleclu Libri ac descriptionis nosira. Topographicaatcfc
Htstorica quidem hdttenus.

DE LIBRI FRONTISPICIO IN

C E N E R E.

7ZJf S T, vt posiqudm ad illorum, quosante nominauinm, tam prouinciarum qtidm vrbium librorumftmi-
Cjtationem, Fronttjpicium quoque descripuom nosiraprasiximusftdipsum ingeneresic explicemus,Vt leclor inter cate-
ra quofc intellgatsiguras illas trium ccelefitum corporum columms 'tnnitentes,hoc esl Lunam,<J?M~ercumm,& So-
lem,tres I•Jft /C'T£'R*ATO%Ss, Ferdmandutn i,&Maximilumnm z,& Bjmdolpbum 2,Jignificare:qui (vno eo-
demcfc BlIILIPPO 2 Hijpaniarum Rege,posi patrem (farolum V. etiamnum adhuc regnantejimperioprajuenm,ab
anno scilicet iSSS,qito in Hiframa (farolus decesiit,vsfe,adprasemem annum 1SS7.T ERD I N ANDVSquidem,qui
in Hijpania natus,ab occidente.in Hungariam ad orientemftnsiar luna proseclus esi, 5 annis: %V D O LPHVS,qut in
oriente natus, inde vicisiim in Htjpaniam ad occidentem,primbsic impellentemdbilt,mstar solis,proseclus,ioiam annis;

AX l M I L I A N V S Vero Pater huius lmperatoris,(laudausiun& memaria) &silnis ilhus,tJMdercurij instar,
Vtramqv& Hijpaniam ‘Thilippi Regis nomine,& Hungariampropriaaudoritate rexit, 12 annis, retrb & anteprojpi-
ciensvt lanus tllebifronsauem Tfoach comparautmus.

DE LVNAE, SOLISQVE DVABVS COLVMNIS, CVM

XRIDE ET CTyiD CONTINEANT

InSpecie.

T%gAlS(s£VB(T£S autead Trontijpicq singults partes, primum omniuni nobis occmritsi dextro latereflU
qiulunamdcapitesuprasiriptamhabet,columna;cuitisoClolitera. S. £. (f. 1. <JfyC.

denotantsSTH, SJfos, (f«All\( sAlsj, JJM^l££l '.i*si'T(£‘D.
*A7S(o(sH, zJT/C<iAT HVSL£?JMd patiesillosantiquisitmos,ante diluuium,qtiorumdnullo vnquamalio
anttquiore ht mentto, qudmab ipso •JMdojsequi licet bis mille ducentis & sepuugmta quatuor annis, pbsi vixijje le-
gitur: Spiritu,tamensancto diuimtus ajslatus,& ordinem,&nomina, cum temponbus viu ac mortis eorum, qadm ve-
nsiimein Genesis libri capite 5, exprimit, quo letlorem hinc remittere volui, st cui,quz in consequentibus, de 'Tatriar-
cbis his 8 adseruntur,minussorsesussecerint. 11(1 S, in cuius medio menurijglobus,cum 7\^ htera inscripta cernL
tur,cuiusqy extrema,ad lunam L,ad Solemverb Sjiteras attingunt, nontamplanetas tresillos, qudmTatnarckts
tempore diluutj ante ter mille sexingentos & ottuagintaquinque annos existemcs,dictisq;patribus generauonis ordtne
succedentes,quoq;denotant,Inter quos,hocest L<iA*JM£(sH & SEdJbt, JS(OH£, tanquamIanus,velMercu
rius quidam , vtrunq; mundumanfe & postdiluuium,hoc esi originalcm & prasentem hunc ncsttum conJpiciens,omnes
alios vidit octo videlicet,nepotes,pronepotes,abnepotes,&caterosordinegeneratonis vsque ad *Abraham:qui inalte-
ra,solisnimirumcolumnasiontisp:cij, Itteris sic exprimiintur. tss. S. H. T. ‘Jfi S. 1\(. T. hoc est
TH^X*AT,Sc.AL£,H£B£%sfPH*ALECH,BgHV,SAsB£L)CH, B(A(JhoJ(^ Tha%£, ^tque
illeJiint de quorum vita ac mortis tcmporibus Idem zJWojises luculentur omnia expnmit jn Genefis Itbn capite 11. quo
lettoremsimiliter remittens,boc siltemadmoneo,vt hos 19 Tatres,quos T htera T H A %£ vidchcetpater Abraha
terminare conjpicitur,oboculos semper pofitos consideret,cum eoshoc ordinesibi inuicem succedentes nonsmepecuhari
quodam mysierio,&in Biblijs & in Fronttjpiciolibri nostri,collocatos esisetenendumsit.
loading ...