Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 201
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0308
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

101


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

V-N

M

LOC A ?

Mgnampecunia summam tyjis suppeditarentyquicso impedire volebant, ne Ordinum nomi-
le delecius mihtum haberentur jnpatrix necejsariam defenjionem, quam Ordines suscipere
iccreuereflagitiosc impedire quauis ratione adnitentes, Statuum vires insringere,&salla •-
:ijs atque mendacijs ipsorumsalubre consilium peruertere,omnemfauorem rebellibus demo-
(irantes.

1N summa illi conjiliarij manifeslc declararuntsepatria quietem nihil curare, rtc
'rericula ab illa auertere velle, cum Hijpanos, belgici nominis exprofejso hosies ,souere &
tueri velint,donec ex Htspania noua copix in auxilium aduenerint. £xhisfacilc esi cuilibet
iudicare,qukm iuslafuerit occasto Ordinibus noua consilia capiendiprxsertim cum videant,
quam immaniter vniuersusBelgi)popultis ab Hisipanis trattem,qum intolerandasit ipsoru
arrogantia & rapacitas,at(fa implacabile odium,quod iampridem adiiersus nos cdceperunt,

& quasi in prouinciasbello parta & armis subiugata,omma ad arbitrium moderati volunt,
duramfo seruitutem introducere,&iugumintolerandum omnihusimponere,noflrh immiu
nitatibus & priuilegijs,qux hucusque inuiolata nobis mansere,nospriuantes,& Inquijitio-
nem Hispanicam intrudere volentes\ad prxuertendos eiusmodi conatus, Ordines Braban-
m conducibile exiflimarmt,illos consiliariospatrix hossibus occultefauentes,cuflodia tra-
dere,donecRexplenisiime,quo inssatu res Belgicxssnt,cognouerit,quod brcuifore speramus:
quoniamprimo quoque tempore illum certiorcm de ommbusfacere decreuimus,qux consslia
inimus, & quo animo ergapatriam assettisumusjn animohabentes, nihil mninofacere,
quodsideli obsequiosubditorum contrmumJit.

PRINCEPS CONDAEVS.

CVM Casimiro in Galliam properans,quomodo FrancorumRegi suos
etiam Pacificationisarticulos approbandos& confirmandosobtruserint.

VENRRVNT eodemferetempore,quoPacisicatio GandenjtsJiue Bruxellensiscondi«
tur,cx Cjermania Princeps Condxus,& lohannes (fasmirus cDux,inssmtto & copiosio cum
exercitu,quiAlenconio, 'Tsauarrxoq^se iungentes, Gallia Kegem in eam redigwit angu-
ssiamjnpacisicationis illi quoq, articulos numero sexaginta ab eo extorquerent,qui prxteri
timenjis tJMai) die i4pacis £dittb 1 fueruntpublicati; quibusad sseligionem &Reli-
giofios quod attinet ssatuendo Rex iubct.Scilicet,Vt £cclejiaflici omnes ,inpossessionemJuo-
rumsacerdotiommreflituerentur.Vtexercitiumreformatx (quamvocant} rehgionisesset
liberum,pervniuersum Prancix Regnum,nullo temporum Jocorumue discrimine, dummodo
perproprietarios locorum liceret,Vt sacramentorum, Scbolarnm,Concionwn, (onjissorio-
rum,S)nodorumprouincialium autgeneralwm,omniumqi,qu& ad iflius religionis admini-
flrationempertinent,liber vsus haberetur:modb jjs Synodis,vnus intersst expufettis regijs.
Vt lutetia & circumuicina loca a milliaribus quatuorab iflius religionis vsa tamcn excipL
antur.Vtfacultas xdisicadi templa concedatur, vt MatrimoniaSacerdotum & monialium
ratahabeantur, liberitamen eorumin acquijititia tantum bona,nonautem hereditaria
succedant. Vt vtriusque religionis incolx aque adpublicamunia in Scholas,collegia, X eno-
dochia etcmllo religionh habito discrimine,recipiantur, vt Decimx tam Hugonotis quam
Catholicissoluantur,vt Concionatores vtriusque partis, asediciosis concionibtts abflineant,
vt inpublicis attibus,Hugonotarum TJeligio,mnsmpliciterresormata, sed cum appendice
hac,nempe(reformata (quam vocant) religio) collocetur. H as & complures alias pacis con-
ditionesJimilest T^ex (sondxo, Nauarraossiisque adherentibus ,concessit,dum hoflium viri-
bus impar ,exercituqj Casimiri validisiimoJlipatis iUis,nihil denegareposset.

TEMPOR.A

J

5 1

Paris vbi
curia Re^
gisFrancis
soliu.

S

Pagina


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

XCVI.
loading ...