Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 202
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0310
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
201

Michaelis Aitsinger

15 77*

TOPOGllAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

_CONFOEDERATA BELGA._

LOCA

i

Pagina

200.

0RD1NES Helgijfuisinterearationibusscriptocomprehensisytanteadiximus, 1
non satissidentes,arstiori,contra Uisanos, quosin Hijpania Tdegisuo quiduispersuadere,
atque tn 'Belgio haudparm contra illospojsefuspicabatur,talifcedere,Jese inuicem ajirinxe
runt.vt sequitur.

'7Jos subsignatiprasules,nobiles,Regulijnagi(lratus vrbitrn & oppidorum,delegati,

& alia persona i eprxsentantes Ordines inserioris Cjermaniajn vrbe ‘Bruxellis congregati,
qui viuimus sub obedtentia illujtrifiimi princtpis nojlri, Fhilippi secundi, Hispaniarum Bg-
gis, prasentes &suturos certioresfacimus, quod cum videremus ,communem noslram pa~
triam misere ajslistam,per opprejionem Hijpanorumsupra modum barbaram & tyranni-
cam,coasti Jumus,nos conJociare,&simulfocdere,atque armis ,consdio ac pecunia nos mutuo
iuuare contra ipsos Hifpanos, eorumq^sautores^qui rebeiles erga Regem,& nosiri hofies de-
daratijunt.

OMNES etiamscirevolumus,quodhacnosiraconsociatioconsirmatafuit,pervltimu
pacisieatorium edistum,&per concilium Status,quoda Regia maiefiate ordinatumsuit/td
generalem rerum administrationem huiuspatria approbata.Sicuti verb exoptatushuius con
sociationis scopus expofcit, omnemsidelitatem & confiantiam auxiliumqtie mutuum nun-
quam desiturum,& quod nolumus materiam aut occasionem dare,de nobis conquerendi aut
male suJpicandi,quodparttm syncera side & voluntate in hoc negotioprocejserimus,qum vo-
lumit! ea, quaad ipsarn consociationempertinent, diligenterprocurati, &sideliter execu-
tioni mandari,ita,vt nullussibiestorum & incolarum Belgy regionum,iufiam de nobis con
querendi aut dubitandi occasionem habeat.

PROPTER hascausasinsuper,vtnihilsiatpersideautdohsejndetrimentumpatria
commtmis & iufia defensionis,aut negligenter disimulanternc omittatur, qttod ad eam tu-
endam necessarium videbiturjn autoritate mandati,& commijlwnis noslu, pro nobis attf
Juccelsoribus nosirispromisimus,& nunc etiampromittimusjnsidechrisiianorum hominum
&patrkamantium,ms consianter &sitmiter illamsociationem &sadus conferuare vclle I Kf
ac tueri,ita,vt nullus ab eoseparari aut discedereposiitper dfiimulationemsecretumfocdus
aut alio quouis modo,& idpro conferuandasidc nofira Catholica Bjomana, implendispati-
sicationis aniculis,expellendis Hijpanis, & eorumsautoribus, debita R egi obedientiapra-
fianda,commodo &quiete nosirapatria,& conseruatmepriuilegiortim no(lrorum,immu-
nitatum,iurium,fiatutorum,consuetudinum,&morum. Ad id autem adimplcndumpro-
mittimus,quicquid inpoteslate habemus,pecuuias,homines,co}silium,facultates,vitam de-
nique ipsam si opesfuerit,insumerc velle.

PRAETER EAintcrdiftum,nequisnoslrumscorsimcum aliqmsamiliarem conucrsa-
tioncm habeat,quihumfoederis & consociationisnonsit,& nevllo pasto reuelet,quod intcr
nosdecidetur. Quodsialiquaprouincia,siatus,regio,vrbs, casiellum,aut domus obsideatur,
inuadatur aut opprimatur,quocunque modotitemsi aliqui nofirttm, quipropatria iuuanda
aliquid conatisuissent,adtiersus ipsos Hifpanos, aut alia negotia his asfinia ,priuatim aut in
communi trastauerint,inquireremur,in vinctila cdijcerentur,bonis mulftarentnr, dammtm
aliquod acciperent,autvexarentur,in coiporesacultatibus,honore,siatuautaliter: P rornit
timus illis opemferre omnibus pradistis modis: quinetiam captiuorum liberationem procu-
raresiue per vimsiue alia ratione.Qui aliter in hoc negotio segesserit,titulo nobilitatis,atq;
gentilitijs,injignibuspriuabitur, atque omni honorisgradu :persidus etiam & hosUspatrix
reputabitur,coram Deo & hommbus:& notam perpetuam insamia atque ignauia sibi imu
ret.Vt hac antem societas noslrasirma & valida reddatur,prxfentemfcederisformam no-
firismanibusJubsignauimus,&proprijsJigillisconsimauimus. Bruxellag.die Ianuarjj.
Anno M.D.LXXVU.

io 1
Bruxell®
vbi curia
RegisHiC
panis soli*

IOANNE AVSTllIACO LEONEM
loading ...