Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 220
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0337
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

i 5 77-

TOPOGR A1’HICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA


LOCA

I

14 Augu-
sti.

' ET demiramur, quodhominummareconciliatoYUnt, mmerotampaucorum, au~
tboritds tanta sit,quanta virijam magni,&graues, Antistites, Ecclesiastui, optmates,
nobilesJapientes,conjpicui, & bom aues, adhuc Catholici,in eorum sententiam pertra-
hantur,& eu pesitmis ratiombus adducuntur ,vt contrasiuampropriamreUgioncm ,con
tra prwcipemsuum naturalem, contrd suosparentes, amtcos ,sitam patriam, & contra
setpsos,proprium fanguinem,&sua vtscera arma capiant.

HOC ipsumbellum,quodillivtdenturinchoaturt (namnosnoninchoabimtis,tan-
tum nos ,si tmpetamur, desensurt(siquu bene expendat,atque confideret: deprehendet
hoc tpfium necejsitrio geri,aut contrd Religionem,aut cotitra Regemsupremutn nofirum
domtnum, & princtpem naturalem, autcontra personam nojiram • ex quibus necejsano
consequnur, quod velitismutare, aut %e\igmem,aut ‘Fnnciptm, aut Gubernatorem
simul.

SI ejl contrd R E LI G I0 N E M, vbi sunt magnisica ilU vniuersorum ordinum,
toties iteratapromtJsa,qutbus,etiam proposito vniuerfi mundiprectoje illam mutaturos
pernegabant. ^tq^ ttapugnaretis contrd Deum, &etus Religtonem, contrd eius do-
stnnam, contrdJanctas tradittones nosiraJansta matris Ecclesia , in qua efubaptiz.ati,
injhtuti & enutnti.hshtgnaretisetiam contrdprcpriam vesiramsalutem, wgrattamse-
stanorum,&hereticorum,inimuorum vesirorum,vt quivesiraperniciei, atqueexitio
perpetuosiudnerunt, & adhuc operam dant.

ET ( quod nunquam credimus') st apudvosconfiituijsetisveramreligionemper-

1

Paj?i n*


dere-,procerto habetote, quod Regta &P\latesias ommbus vteiur admimcutu,a deo illi
concesu,qmbus hoc impedtat, aut demoliatur, vt distam Relgtone asjenam conferuet,
cm ipse nomensuum debet.,cutus ipse verus desensor &propugnator eji.

S1 (quoditidemnoncredimus) contrdREGEM,vesirumsuprenmm ‘Trincipem,
lellumgerere.& dommum vesirum naturalem mutare,csl anwius,pr(stclb mu 'e cnnna
constderare debetis, anm hoc humanum, & dtumumpetmiltat,&- ncausits nsias,&
sttts idoneas habeatis,per quas td vobusaiere lueat, & in quoRegta «yKaiestas comrd
vos,&patrtampeccauerit: Qmnimb per vos wtelligitis.& expttimim,quid,pbs vlti-
tnum edtfti Pacsicattcnis dectetum,ex huiufmodi mutatione lucrseceritis, & squado
hocsuturuntsit,vtique credendum ess,quod Regia tJtyCaiessas non patietur. Ccgitate
autem,hoc ipsumsien non poJse,msi & rebelltonis,&lasit tJWaicssatis crimen ccmmit-
tatis,quo nomine credimus,vos,aunsan,aut apud omnes male audne rwlle.

QVOD suontrd NOS bellumgereredecreueritis,prosestb,etiamdicendumerit,
vbisastas edisti Tac sicatorij conditiones violauertmus: Et, s pronusu omnibusnonfa-
tissecerimm, Hijpanos dimittendo,arces m potessatem prcuinctaltum tradendo, Pritule-
gia in pr ssmumgrati& locum vinduando, dentq^ si non extrema quadam patuntia,&
antrni tolerantia tdm multapasi sumus,vt, etiamdprtuatis qutbusdam hcminibtu,plu-
rimaindecentia,atcfc indignapertulcrimus:quoniamtuncres nonpostulabat,vtadiusit-
ttam receptum haberemus,sed(quiapro libidme & temehtatepcpuli^mmapasmge-
rebantur)yt ad nouos tumultus euitandospluwna dsimularemus.

QVOD

209.


iOHANNE AVSTRIACO LEONEM [

1
loading ...