Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 324
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0493
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
* Michaelis Aitsinger

vt

00

V£»

TOPOGll APHICIA ATQVE HISTOlllCA


TEMPORA

TRVCHSESIVS interimargenteammonctamcudit.qttadratafornaTaleripra-
tio,ac magnitudinejnsculpta erat vnaparte ei,more maiorttm crux}Arcbiepiscopatus insig-
ma,&siuper eius mciiurnimpositum sititum,tribusillis Leonibus anglicis insigmtum ;supe-
riorvero moneta circumferentia Cj literajn quibusdam quater iterata.

£0 D EM 1 quoVVinocibergacapiturinFlandriadie,7^auarrausilleRexperSc-
gurium praterea rogari mandatprotefiantes imperij Principes, vt apudfe matura cogita-
tationeperpendant,quanti reserat, & Chrifiiana totius Hejp. intersitsilorentisiimas illas

LOCA


Ecclesias rBe\gvj cmfirmari,Ouibus,nisi Chrisiiani ‘Brincipes-pnaton quam ante hac alacrt

ii n


tatesuppetiasferant,aut nouo quodam & insperato auxilijgenerejllis CDeus prospiciatfu-
turum ait,(vates)vtpropediem insigni aliqua calamitate obruantur.

QVONIAM vero nofie seprofitetur, quantisitponderis&momentijllud (f0-

Lintz»

I

LONIEN S E ET BBLGARVM negotium, quamuis ab vtriusque bellisinibus


zz lulij.

logo interuallosit dtsiitus,& alioqui diuturni belli ciuilis Gallici labore, & expensis pragra
uatus quamuis etiampacispublica benesicio & otio, & tranquiliitate,cum dignitate vitam
degereposiitteidem tamen seguriogemmamm,pecuniarum, & suppellettilis aura vim ali-
quam non aspernandam concredidisict, quamscilicet in Q ermaniam aspot taret, & aliquo
tuto loco deponeret,vt ex vfu £cclesiarum,&prout occasio poshdabitjnsummatur. Si modb


(

Cjermania illi Principes.insocderis illius consortium & consiliorumsocietatem conenireve-lint,& eorum vnusqnisq7 prosacultatibus sws ad causiam communemsymbolumsuum con-

6 1


ferat.Quodsi ab illis prafietur ,non modo pecuniam illam Segurij sidci ccmmendatam ,sed

VVinox-


relinquas fuas omnesfacultates,vt dittum efi,atque adeb vitam ipsampro salute Ecclesiaru
paratus sit profundere.

cPORRO harumrerumomniumytrationesmaturadeliberationemripofiint,poflulat
a Vrotefiantibus conuentum aliquem haberi in Cjermania , & diem ab ipsisprasttui, quo
scilicet istB AQVlLONEQRejsis‘Danix Legatiynacum ‘Principumprotesiantiumle-
gatis adesiepojlint, Cui conuentui & tpse Nauarrxuspersuos legatos minime desuturus es-

berg.


set. Vt aut hocsieretsacilius, Principes rogat,vt desumrna totius legationis intersefe agat,
ac pro se quisq^ segurium fuum legatum,ad causiam promouendam,eonsilio & comendati-
tijsliterisiuuent.

ET quamuis hacgalloium machinatio,quibusdam Imperij principibus non displicuit(vtexhteris Elecloris Brandenburgici Colonia ad Spream datis ,ad (enforem illum Concilij

15 *

Colonia.


Tridentini 2Q.lanuarijannisequentis,atq7 ex responsioneeiusdem cenforis MartiniKemni-


tij data i+.eiusdemmensis diepatet) Dihoq\ Cjebhardo Truchsesio i2.Januarijantea cxe-
plar trascriptum ex originaliper SeguriumCassalia datum efittamen negotium hoc (fatho-
licis imperij 'Prmcipibttsjtnb nec ipfi Jmperatori quidemplacere, vel ex eofacile animad-
uertitur ,quod idem Segurius 6.Aprilisanni quoque itisequentisybi adlmperatoriam suani
tjfytaicfiatem sicripsisiet.

o

CV M statuisiemjnquitjcgationis munere petfungi, optimamquc Regis Nauarrm vo-

23lulij.

luntatem&studium ergd&Maieftatem vestram declararejpsmsq; osficia& obsequiade-


ferre,Cafaream, V.M. calumnijs quorundam legationimea iniquiorem saclam imellexi.& ab eadem ad alios scriptas esie literas,quibus,vt intercipcrer, & in cufiodiam conijcerer

n k


edicebatur: Deinde excusatsese,& respondet ad triapotisiimv.m capha qua ei obijciebdtur.
Quorumprimumerat,qubdsinepublica hnperijCjermanici authoritatepercgrinushomo li-
mites ingrederetur.ts4 lterum,quod infalutata Casarea zJMaicstate cum Germanis Prin
cipibusageret.Tertium& Vltimum,qubdnouisinlmperiorebusftuderet. Verumhacde

Belgium.


gallorumper Cj ermaniam prattica,hastenus. Tsa qux in insulis Tercera conatisunt, dc jjs
fuprddittumeftantea22.lunij. OST EN-ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...