Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 341
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0518
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

FERDINANDFS 'Dux,£leftoris sblomenjissrater‘Dorfthcnumaducnit

g

VVdel.

14 d
liela.

Burg.

tates iam d.ist & copia virefquejpsos ita exanimarunt,vt resT'ruchsestanis oh id minhssoeUci-
tersuccederent. Vnde Truchfejitissibi , suisque metuens, Wefaliam versus caftra mouit,
vbitumtemporismorabatitrcomites Holachius& TSseuenariusJbos invisit, & magnam
illorum promifiionibus rerumgerehdarum jpem cocepit:dum aliquot millia peditum Uli, ad
expeditionem persiciendampollicercntur^admonerentquejbojli tum mtmerosion cederet ta-
diu,doneccopi<c coniungi pojsent.

At £rnesti Elestoris milites,inuiftis animis,TruchJesij agmen siquebanttir,donec tan-
deminpagoquodamcomitatusZutphania adfluuiumantiquaifelapostumslludlajsecuti
insigni viftoriasirauerint 2 Tanto enimsilentio,tantaque celeritate itersaciebant, vt ni-
hil minus Truchfesiant, qum de hofiisprafentia cogitarent. Cum iam quingentis tantum
pafibus abeJsent,Terdhiandus Dux trecentos V&alones,qttos vocantpedites,omnes eqnu
tesSclopetariossAJicolaumquoque rBasianum,& Arcanatium,cum Vicario 'Dominide
tSMTontigny Jinprma acic conflituit:in medio copias antea dicti loannis Manrici de L ara
Hispani: Eerdinandus vero & aulici,militari ordine,quasi iam iam ad pugnamparatije h:s
miscuerunt,quos quinque cquitumsigna,nttpera rBauaro conscriptajubfequebaitur. 7>ur-
gundusautemquidam Torayse, & Capitaneus lonas,cumsignis, quiftib Erlachio milita-
bant,reliciis omnibus impedimmis,agminis tergum clauserunt Omnes qui in agminefue-
runtprasienti erant anhno,&adpraliumpromptisiimipiitabat enim Ucrdinandussiojhm
cum toto exercitu ad manus venturum,& fiataria cumsuispugna dmicaturum.

V ER DVGVS etiam Hispanus,cuituncctira?hr :;Jix,Transifulanix&Zutphanixa
RegePhilippo concreditaerat, cttm osto leftisitmissiignis Terdinando subfidio venturuspro-
perabat,vtJiresadprxliumvcniJset, temporiadsuijset. Venit tandem Ferdinandus Duxcti
agmine mumcipium rBurgenJe:vbi 'Srunjvvicenjis ille , quem alij N obilem, alij vanum,
vulgo Sidel, Henrkum appellant,tantum,cumsexcentis equitibus,& ducentis Sclopetarijs
cajfirametabatur.

ILLE, cumperexploratoresresiciuijjetjoslemimminere,copiassuaseducit,Biatovc-
ro,& qui sub eo erantlettis amaturx equites, primam impresiionemfecerunt. Arcanathis
illos subsiequebatur. Valones autcm iam diftijmfyluula vicinajd via aberrantespaulo serius
vensrunt. I nitio Sauariani infuga versisiunt. Sed cumValones ilh 300.se cxteris adiunxis -
sentprxlium redintegratum efi,dijiesta trabea mole.qux viam transuerfa occludebat,aper
tn latere impettmsecereVaiones,£quitesque conuersa signafortiter intulere,ancipitiprx-
lio al.qtiamdiuatque acriteraduersisfrontibtispngnatum efi.

TAN DEM Truchsefianivulneribus defefitjumdiutius Battarianorum impetumfusii-
nere nonpossent.dijsolutis cuneisjmitiopedem rcserre ceperuntpaulbpbfi, interrupto plane
ordine.sese insugam coniecerunt.Sed quia locus angufius erat, & Bauartani illos inseqtte-
banturytullum elabendispacium illis esi relistum: hinc amne, illinc hofiibtts claudentibus.
(fixsiitaquepenc omnes, aut capti, aut in slumcn adafti,obrutiquesunt.

£x eoprelio oftuaginta,velvt alijvolunt quadraginta tantum suphsueruntqtiipalan-
tes vndiquejtnproximas syluas & ciuitatcs profugerunt. Quingenti in ipso conslistu cecide-
runt.cx Bauarianis septendecim tantumdesiderantisiuntyulnerati verbplttrcs, inter quos
Arcanatmjcum duobus nobilibus,quorum alter Verdugio, alter TDomtno de *JM ontigny
vicariam operamprxsiabat,& (apitaneus Horatitts,omnes in capite UJi: Henrictts verb
7J obilis ?lle,cumsigniferum fuum 'Baronem quendam Myfhensem ex hofiium manibus li-
brrare vellet jn mediam aciemdijcurrit:tribujquevulneribusgrauiter istus, tandem com-
prehensus efi.

PHILIPPI REGIS NQMINE GVBERNANTE
loading ...