Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 427r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0646
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

_ .. __ . __ _ 427

CALENDAR1VM BELGICVM

SIVE INDEX TEMPORVM, RATIONIBVS ET EI

EMPLIS BREVITER SIC EXPLICATVR»

D E Calcndarij partibus

QYATVOR HOC IN KALENDARiO CONSiDERANTVRt/ci//ce{Tcmpora,^4mtis,Menfes CA Dies.TempMest
xxyiij.partim %lx amorumreuolutio, 4nmv> eUxij. menjium Vtcissitudo- Mensis est xijdierum recurfm. Dies est xxiiij bdrarum
reuolutio. Quatuor htec.perpetud. quadam 'vicisitudine repetuntur. annus ratione solis Q.menjis ratione J) Luna, zr dies primimobilis j
ftellarumq-, sixarum ratigne. Veritm Exemplo anni poTt CHRlSTVM natu »583: menjis Iammjteiujdemq, rnenjis diei '3

rem expltcenm.

j DcTempore ^xxim T)yii

DATVR IN CALEND ARIO, PRO EXEMPLO, ANNVS 1583 cuiinima Calendarijparte,fuoabamto, 1559inslituto
ordine, subtits adscribitur xxiii j numerta ,suprd vero vn. Hic inter 19 illoi numeros ,Jequentiinfguraad lineam exprejsus, esinota-
dusdlle vero inter 38 illos in rotula eiusiemsgur.epojitut, retinendusttfam xx 11 nsiteram F ibidemindicat, quiper integrum annum j
dtemsolisjiuedominicamolfendit.ybictmqjiu Caiendariodiebus apponitur. vij autem,diesnumeratduodecimmensum solarium pri
mostotiusanni. g^J^Sciendum tamc.quodpropterdetracsionc 10 dieruinmense Qilobri$ 6.j•%. (j•iQ.ii.tzAi.v+.sauamanno

i)$z,xximadxxi. csryuad w.retrahidebcant,pronoua annireshtutione,

ij Dc Anno P7. B /.

DATiS EXEMPLl GRATIA, ANNIi583 LITERA F, perxxiiij m circulofequentissguramdenotata : zsmtmero vii,
ijsque a latere quadrati snisiro sub rotularisgurapojitijic in fcriptis F. 7. adhoc ytdris,~vt per ordinem totitts anni 1 5S3 sejia mobilu
ehcias, nimirkmSeptuagejimam 271amiarij-.Cinerum diem 13 Februarij-.PA S CH A 31.Martij:Ascensonem 9 Masj; qt Pentecosten
19 eiufdemmenjis Maij die,idque secundum consuetam Pij 5.pontidcis ordinationem : Secundum Gregorij 13 vero conjhtutionem litera
F inB. zp 1 numems 'vu.itrvi commutaiur,propter > o quos dixi detraciionem.^iddita igitur,ad Spattas iiitus cicii lunaris vi.annt pro
posti,vnitate,F 7 conuertitur inB 7, qu* nouo quodammodo, dlatere quadrati dextro (snistrum enim antiquo tempori accommoda
turjiibisejiamobiliaexprimunt septuagesmamscilicet <S Februarij-.Cinerumdtem 23 Februarij-.PA S CH10 ^iprilis: Afcenstone
9 Maij cp 1 Pentecoslen 29 dieeiujdem menjis Maij. (Liam facilc igitur xxi ad xxiuj or per cunsequens F inB

commutatur inrotula-.item'vn advi.inquadrata intra rotulam reuocatur,vtrinque retrb numerandostdm facile verum Pa S C A, c<ete
rajue indit depcndentta sesia mabilia inueniun:ur,non tantkm pro anna 1$$ 4.1583.1586-X5S7 .Calendarij nostct Belgicfvjque ad annii
15S8 aut annum J700tverum etiam inperpetuum,vt alibi probauimtu antea.

iij Dc Menilbus anni xiij

DATVR IN KALENDARiO EXEMPLL QVOQVE GRATiA MENSlS IAtfV^RlVSjuicomplectmriidie:
inter quos duo potisimum sunt obsentandi.vnns.x.silicet dies,qui(ex duodecimillis Jignii \s ariete 8 tau-o. TT yeminis 69 Cascro .
sil, leotts nsvirgine kbra scorpione, fagittario T> capricorno aquario X piscibutjaquariuIXzhabet ajscrtptu. Alter xiij
j qui congrejjum j) Lun<e cum (*) Joie, hoc ejt nouiluniu denotat donec (•) sol 8Jequentts menjis dte, in sgnu piscium ingredi incipiat,CP*
J)dsoieegrejjd,iterumadsolemreuertaturinZodaico,quodst ii dte Februarij fequentis, atque ita confequenter. (fcjr 1 Retro
trahuntur autem propter to illos diessemel ex Calettdario vt dixi antea exemptos,decimus dies ille ,tn xx aut xxj, vnm :alter ideit
tredecimns,inxxiiij.eiufdemmenjis lanuarij. Et hac csi disferentia quidetn conjuett dc nouivtriufque csr> Ptj 5 tn Gregonj 13 pontiscu
Calendartj dtscors,tamensempcrvtrittque concordia. 7

iiij Dc Diebus mensium F xiij.

DATVR EXEMPLI GRATIA IDEM xuj.DlESJnam desmvibnsalijsvnumomnino iudicium) menss lanuanjvuilitsra
F in Kalendario adscripta cernitur,quce litera F eundem diem xiij,esse dism dominicam sgniscat, primamqueferiam Hebdomadat jiue
stptimart<e,Vndepro secunda seria.quam diem Luncegentiliummore nominamm.xiiij dies.pro tertic.seriaxvpro quartaxvj, pro quinia
xvij,pro sextaxviij,pro septimajiue die Sabbathi xix- iierumpojshaeproseriaprima xx dies (anuarijin Caleniario computatur.
Atque itd consequenter insnem non tantum mensis iilius lamarij, sed etid totius anni. Vt ob id insnitorum,ne dicam omnium Kalenda
rmuminstar,habeatur hicnosler Index temporum, Jiue Calenaarium hoc nosrum Belgicum.N: m tk si quid eodemdie 13 Ianuar']itt
Bclgi» memoratu dignttm contigit quis peculiari quodam dejiderio legere expetat.is eidem diei in Calendario tres nttmeros scilicet 263
39v4 tl.ajscriptos cogitetpaginarum,quibwseiufdem dieires in Belgiogeshedescribuntur. Csetcrum (i qu<e & in Bccltsa cuiusque
Sansti commemoratio hoc die 13 lanuarij obseruetur,quis infuper quoque scire desderet,is uumerum 36S annorum perpendat.eidem diei
in Calendario <tsscripium,quoniam duttn illius numeri, qui in calce hum Calendarij repetitur.videbit eodem die.etiam in Ectlesa n<>j}ra
Cathclica.celebrarifestum S-Hilarij.Sicque de ceterit temporibtts,anms,mensibus acdiebtts proposicis.pratcr 15S3. annu: lanuarium men
sem:>ldiemmensis:quibuscunquesimiliratione procedendum. Vcriim dcillis in Discordi Temporum concordia noflra latius.Heec
pro succinBa Calendarij Belgici explicatione, iam breuiter rationibtts & exemplis allatasiussiciant.

SEQAITVr FIGVRA, QJ/A TEMPORIS, ANNI, M E N-

$ I V M, A T QJ E DIIRVM RATlONiS

CONTINfcNTVR. I
loading ...