Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 83
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0089
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib. \. 83
AIWliArgentjnamvocjtant.AtArgcntaniimcstVrbsBrutioruminCalabria.&Ar- •^Pgenti-
gyrina vrbs fuir Apulic, AtgypanaaPtilybionuncupata. ArgyruntumolimPlinio ** 1,J^J>
fuitoppidum, nuncpagtisIIIyriciiiiLiburnia. Aic;mtoii(;ig:.!;ii,vil Avetntomachum
cstoppidumG.(!!i,:.'Cdi:i:;tinH.'jrmania.Argcntcoluoppidiiniest HispaniieTar-
raconensis in finibusAsturum. Argciicuiiria , vcl Aigcnt.iviaoppidnmcst Gcrmania;
TupcriorisadFUIJtim sstmicn.Arg)r;ic[uosi;(;apni;()iipi'ds>ri!i!:iriI"ulii;Tapi'obaiiKCx
argentonomentraxit.Estctiam Caiklliim i» nostri.srcgioniljiisiVOTiitit Argcntuin,
quodPadoimiiier.Bir.antijsuntduosuburbia,quorumaltcriimabauroOluysopo-
iis,alterumabargento Argytopolis nominatur. Monsargentcus cst in Hispaniiu
Tarraconcnsi J nonnulIisArgcntariusdiirtis jAcgencariusctiam vocatin monsTu-
sciarin oraaustrali,cuitis paulriintc mcminimus. Immditireriicoria Bononiensi ^r;e„ei
monsestt-^iraifrnominc, villa IlIustrissimorumPateotorum,quiabargciitonomcti yrffa j/_
inuenisrccrcdiditdociissiinusVIysscsAIdrotiaiiditSjCumibipyritcsvarios.nccrion /„//„/};,"
spcciem quamdam rninijtbssilisobscruauerit ,quaiomnia montehuncmeialliferum jZgrallLj
B elTcindicant. Cxterum Argcntana,vcl Ajgcntaria,& Argcntifodina,est locus vndc. 3J^/f0rt
argentumcxtrahitur. Alicquin Argentaria cst etiam mensa, vc! osficina, in qua ar- rum^
gentum,autcudicur,aut pra.'paratur;cum Aigvioibr.c.t, vci Argcnrariuinsignificec
armarium,in quo\'asaai-genccaconseruai!tui.Amplit;ii.i'..'t;ilJicuioiiniilla,velqua;.
damex bis contiataanomioe argenti non abhorrcnt,vt Hydrargy.ru.rn, qtiod argen-
tumaqueumdciiorar.Pseudargyrum.quodai-geiitumadiilteriiiiimindicar.Argeii- 'Pfrudnr-.
tuintextilevulgo3*^/*i/'rf'yp«'o,monct;ica:idid.i. ku argcntca est, qti.rc* argcnto gyrStjuid
factasignatur.Spodiumargcnteum, alionomiucLatircotiSjsfl gcnuscinerisinpu- sii*.
risicandismetallisgeuitum, quodexcrementumtcnuccxcoctioiiis argenti appeJlari Spodium
potcst.Hisaddituccerraargyiicis.cxqua argeimimeffidicur.Ite.rnVj;,*--;?** iattuit, vgentet
nempearena argcnteicolocis icaDioscoridi cognoiriinata . Talcumstellam terra: ^uid.
nuncupatum,quiainstar stella-splcndoie aigcnteorciuIgeat,V(;tcriimA'gyroda- Lii. 5,
maatemciTenonnulliixistnnarunr. e*p. lot.
Qucmadiioduma f'orma,asimiIitudiiie,&arigura,si:nilircr ctiamacoloreao-
C minarcbusimponuntur:quamt,brcmnon est mirandumiiplurimilapidcs abargcnto
denominemur.Primitusintergeneramagnctumnonnulliargenteumcol)ocant,quia
trahendiaigentifacultaicntpcssideat ,vchitidemagneteaiivt.() P,uv;a Unoniiiaro KM*gnes
supetiusrelatumfuit.Qujsnam propriesichicmagnes,cuiusuef'orro«,ve!colonsnon ^itens.
esiauchor,quiindicet,necqui sceum vidjssc uicmoret. Argyritcscstlapiscoloris
argencciibscuriStiginatibiis auicisinsigiiitus. stem ArgyrocLimasestlapispelluci-
dusintcrgcnimasnumeraius,quipartimabai'gento,partimabadamantenomeii tra-'
X!C CailiusRhodiginus argentcosquosdam lapidcs recenict, in quibusiei, &aj:cu- £& ",
satoiescoiisistcbant.Moiistiacuretiamqu.rdlgIeba,vellapisexarciiisquibusdam /w.{*«ft'ji
splendore argcnteo radiantibusconstans, ideoq; Argyramrrios, vel Ammoargyros eap.jo.
nuncupandusest, vel potiiis mica sterilis nominandus,quia rerummetallicarumim.
pcritosdccipcreposturquapropter Germani hunc lapidemproprio idiomateAr- ^
gentumfeliumjndigicaiit,velquoniainstaroculifciiumnoicti radiet, vclquoniam /-s"'. ,
hacvocequid inuiile significare velintiquandoqtiidemexhoclapideargentca illa ./"*?*'
Uarenanulliusvalorispar.ititr, qu.rinsiccandistantumscripttiiis vsurpatur. Hisad- >
dacurLithargyrium alio nominespuma argenci, vel ctiam argyritis vocacuinicum
aliquando colorcm argenti monstiet,aut qiioniam im-xcoquendoargento tar.quam
cxcj ementum separetui. In nurnero horum denominatorum Hermolaus Barbarus.in
scholijsadDioscoridcm,Iapidcaisdenitemreceset;idedqi illumArgyrolithumno- ^grqyn.
minat, cuminstar argenci tciulgcat: hiclapisa vnlgo italicoTn!cicognomhatur, lithot,
PosteaqiiaminArgyroiithuiiiincidiinis,;'i ratioiicaliui'.minoiicu"e indicabimus
hocinlocodelitieatosdarcnonnullos lapidcsavyvr.ilithiiiomiiK-decorandOsjcuni
aliquemargeiitispleiidoremreprarseiiiet.PriindconspiciturArgyroIithoscymatilis,
cuius vndaiargcnicisiinrsplendoris.Dcindc figuraturlapisadii:icumgctieraredu-
ceiidus,colotcnigcicante,cumfascij;:::uti:t;i!:;; icuorcmtxi^iiin.nabus,quaretnc-
ritdargyromclanos lapispoceritappelb.ri. Etineadcm tabtllaapparet -\ sso.-Wac,
ncmpcjapis cxlapidibusstratus,est Lithostrotos la-uoreargenteomicansietenim
qucinadmodumars ex lapillis diuciiorum coloru lichostr ota componic varias armu-
lantia
loading ...