Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 563
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0569
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Htst. Serp. & Drac. Lib.I. n5j
H parte Orientiscxtrailus Magnesesse perhibetur,nam erutus iuxtapartem Borealcm
&Austrakrnvimminoiempossidere tradimr. Pra?rereainl'ula;(jmnesmarisme(liter- ■
raneihoclapideredundant. hidia potissimum,hitcr alias rcgioncs,huius lapidis M '
estditii1ima,quernadmodumtcstaiurMaibodeusGallushisversibus. M*g*esVi.
MtigxclcsUphtfthwtmusipndTrogiodjtis, , toeptmtu.
J>HC"I inpnkii/ «t>/!!ri:< 1///1H1 snisin l.-iit/t rnitttt.
Sed pra-cipuc apud Flumcn rndumfrequemesliinl liuiusmatcri*cautes r cum tamen
alijrefcrant jiuKtaanincmlndum,duos videriinotites,quorumaIterferrumaIIice-
rc,&alterrespueredtcimr. Vtcumq;sit,omncsproba;iAuthor-es,vtPorta, Albcr-
tujMagnuSj&I.udouicus ViuesinScholiisad Diutim Augustinum.narrant nostra. Lib.i\.dc
icsNamasrcferre^circaoramindtcani.magncticascsfecaiJtes, &icopuloshiiiusma-«»«'.»«''.
teria;innumcros,&pia'smim in iiincccx ludiaad marerubrum. NamThor,vel 4-
ThosorcltEmporium,vcl portuiinaris rubri nomii)atislimus,qiio naues mercibus
aromaticis onustajperueniunt huiusmodi lcopulos metucnies:hincpoitea Alexan-
B driam^gyptijinde Vciietias,&ali6ttansfcruntur.
Lappia.&Liuoniaopibusmiiltishiiiiismatcria; austa; sunt. Item Macedonjij
huiusmodivcnisnoncaret. AiiipIiusMagnescopiosiusgigniturjnMagneiiaprouin-
ciainterThelTa)iam,& Macedoniam lira:quandoquidemhic lapisibi primiim in-
uentus csse creditur. Hancscntentiam secuttisest Lucrctius,quandocecinit.
gjtodfitptrttitigcreiucipiam .tjttofisdcrcti&l
Natwa t.ipis iiic, vlfirrrwi dtttcrr so/sit,
£acm <JMa%Ktta ■vota ntpatrio dt noraine Gr/ti/,
Mttgnctmn gtiit//: j/.i:::. s ■■,/ /':///:> <a t/is.
Natolia.&NorucgiafacuJtatibushuiuN-IapidispolIent. PoloniaMagneticis sa-
sisnoocaret. IteniPruilia,iiiterregioncsIapidem huncproduccnr.es, connumera-
tur. Uullia quoq: Magnctis non est inops.
SalueldiVinantiqub-fcinfodinisMagiieshabetur. PariterSardiniamagnete_ss
nonegec. Olausmagnus in Septentrione, multos Magnctismomes collocar. Idem Ma„„ts m
C de regione Ponti, loannesde Mondtuilla rccitat. Huiuscopia pra-Iertimiuxta Lap- Se„ie„„,j0_
poneij&inHircinialyluavltra Herccburgum,& iunta vallcm Diui Idachimi,na,w_
scitur. Suetia tatidem Magnctc h>ppacium solub] hubcredkitur.
PostremdTartaria ,& Vnearia intcr lus i t^ionts rcctnsentur. Itemin Zimirirfr» .
gionc /i thiopii'opcjmusMaenes,(vcundhmPJinium ,producitijr. Aliaquoqut^j
liint loca huiuimodi lapideredundantia, qua;ab Albeno, Agricola,Gilbcrto, Clu-
lio, & Boctio recensentur.
VENENVM, ET MEDELA.
EX mulroiumsententiaAutIiorum,MagncspotititriIIadc]eteriafacuItate,qua'
HotaniciSolanomaniacoasfignani. Sed rcveiaMagnes mcomparatione ad
Solatiumnon irafrigidiiscsLimmddcnsiorem habet lua*subHantii'moduin-j,
D a quo r.on ita caluii, & huuiidi in capur vaporcscfteruntur. Idcircdsoporem noru
inducit,iicq;p;iiici; ciii)iiC(i'jiits; & pialertim mcntcmcotitimpit,fcd potius so-
lamoperationtniimagiriarricisdtprauat. Quandoquidem vt Cordus,&alij Autho-
restradunt,huiusmodimaieiiaMjgneticahomincsmelanchoIicosessicit. Hisadda-
tnr aiiil-.(.,[itn.sl;iii-.!j ci:i miti.int i:.<;itiis jV;-s ncti osti itaiisvulnu aaspcriorareddi:
quocircahic Japi,mala qualitatenon carcbit. Ex altera partc notinulii Authores
Magnetcmminimc vtinii(;sum,i'tdvtikm,&meditinaIei/iclTeiudicant:cumin re-
rjiedijscompolitisaduciluslJniatuiam.&icobemstrri.aMedicisreponatur. Sera- Dijjtn/ta
pioiamca insuode (JinpIicibuslibro,auihoritatcMessatugis,Magnetcmvaldeiic- /tuthorttra
cumconllituit,& aJijin riiifetiidc vti-.cnishunc lapidemmemorarunt. Quareiru
conciliandis tantotum ■. irotuni stincnrijs,asserendtim tritomntm Magnetis speeiem
ncn eise vtntnaiam, std tantummodopntnam,& potillimum,siiapislotus non sue-
rit :nam,Ioticnt, illiusvencsita vislrangitur,& tunc vtilisininultispra;lidijs com-
mendatur: quciuadmodum Authojcsdc lapide Lazuliscripserunt.
Signa
loading ...