Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 179
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0186
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Προσϋ•ήκαι — Παρ οραμάτων διόρϋ-ωσις

179

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

1 — Ή επί τοϋ εξωφύλλου εϊκών παριστά το πλουσίως γραπτόν
αέτωμα της στήλης τοϋ Αργά (Κρής 'Ρανκιος 92α), έγένετο δε εκ
φωτογραφίας, ληφθείσης εξ αντιγράφου αυτής πολύχρωμου.

2—"Αλός πρβλ. Αλέα Ίλιον—Αίόλιον πόλισμα των Μαγνη-
τών παρά τον νϋν δρμον «Καντήραγα», περί ου βλ. 71α και σ 2, 89
σ 9" σχετίζεται μετ' αμφιβολιών προς τους Αφέχας λόγω τοϋ Στράβ.
Θ' 436,15 «πλησίον δε (ενν. Παγααών) και Άφέται, ως αν άφετήριόν
τι των Αργοναυτών»- άλλ' εν 98 σ 8 καθορίζεται δτι μάλλον το πό-
λισμα "Αλός, ή τι τών παρατεθέντων όμοήχων, εκείτο εκεί, τών Αφε-
τών κειμένων έ'ξω τοϋ «Τρίκερη» έναντι τής Ευβοίας, έκτος αν δεχ-
θώμεν δτι ύπήρχον δυο ομώνυμοι θέσεις.

3— ΠαγασαΙ — Πύρασος — Πειρααι'αι παρά Θουκ. Β' 22,3 φέ-
ρεται το χωρίον υπό μεν Ρορρο - δίαίιΐ «Λαρισαίοι, Φαρσάλιοι,
ΙΙαγασαΐοι, Κραννώνιοι, Πυράσιοι. Γυρτώνιοι, Φεραΐοι», υπό δε
Ηικίθ «Λ., Φ., [Παράσιοι], Κ., Πυράσιοι, Γ., Φ.»• ορθώς έξεβλήθη
τό «Παγασαΐοι», παρόντων τών Φεραίων και έχόντά)ν τότε τάς Φε-
ραϊκάς Παγασάς ίδιον εαυτών έπίνειον τό «Παράσιοι» ένίων κωδί-
κων δεϊται εκβολής, διότι έ'ν τισι φέρεται Περάσιοι, έτι δε κατω-
τέρω πάντες οι κώδικες φέρουσι Πειράσιοι αντί τοϋ Πνράοιοι.
Επειδή «ή βοήθεια αϋτη τών Θεσσαλών κατά τό παλαιόν ξνμμα-
χικόν έγένετο τοις Άθηναίοις», οι δε αναφερόμενοι είναι πράγματι
οί κυρίαρχοι πεδινοί τών τετράδων, δεν είναι δυνατή ή αναφορά
Πνρασίων, όντων Αχαιών ΦΟιωτών πρέπει λοιπόν να μείνη τό
Πειράσιοι διότι ή πόλις αυτή ήτο πεδινή και σπουδαία (Πειρε-
σίαι - Πειρασίαι), εξέδιδε δέ, ως αί λοιπαί αναφερόμενα), αυτόνομα
νομίσματα και αργυρά έκτοτε (πρβλ. ΗβΆά 2 303 ΓΕΙΡΑΣΙΕ)• αί
αντιρρήσεις τοϋ Ηαάβ λόγω τοϋ Στράβ. Θ' 435,14 και Στεφ. τοϋ
Βυζαντίου είναι όλως αστήρικτοι" τουναντίον εξ αυτών προκύπτει δτι
οί Πνράσιοι τότε ήσαν μικρά και ασήμαντος κώμη, τοϋτο δέ τό γε-
γονός, ώς και τά ερείπια τής Πυράσου και αί σκαφικαί μου έκεϊ
ερευναι, βεβαιοϋσι. Γραπτέον άρα τό χωρίον ωδε: «Λαρισαίοι, Φαρ-
σάλιοι [Περάσιοι], Κραννώνιοι, Πειράσιοι (ή Πειρασιής) Γυρτώ-
νιοι, Φεραΐοι», τοϋ «Περάσιοι» οΰσης προσθήκης προς δήλωσιν ετέρας
γραφής τοϋ «Πειράσιοι - Πειρασιεϊς».

4—'/ωλκός 82 σ 4' ό'ντως ή Ίωλκός παρέμεινεν αρκούντως ση-
μαντική κώμη και μετά τήν κτίσιν τής Δημητριάδος, ώς δηλοΐ εύ-
ρεθέν ύπ' έμον ψήφισμα τών Ίωλκίων σχετικόν προς τον βασιλέα
Άντίγονον (πιθανώς τον Γονατάν), δπερ σκοπώ νά δημοσιεύσω μετ'
οΰ πολύ εν τή Άρχ. Έφημερίδι.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Τά σφάλματα τών άθλίως και δλως άκαλαισθήτως άντιγραφέν-
των και λιθογραφηθέντων υπό τίνος ζωγράφου τω 1914/5 παρεν-
■&έτων πινάκων, εκ τοϋ ενός μεν καλλίστου διαγράμματος τοϋ Α'
πύργου υπό τοϋ μηχανικοΰ κ. Π. Κυριακίδου, εκ τών εξ δέ ύπ' εμοϋ
ποιηθέντων κατ' ανάγκην, ως μή εγκριθείσης τής αποστολής μηχα-
νικού, καλών μέν οπωσδήποτε, ακριβέστατων δέ, καίπερ προχείρων
διαγραμμάτων, διώρθωσα εν 38 σ 2, 42 σ 1, 64 σ 9 (μετά τήν σ 4)•
πρβλ. 13δ.

Παρόραμα τής εν 75ε 92 διώρθωσα εν 107 σ 12.

"Ετερα παροράματα, καίπερ μικράς όντα σημασίας και μηδόλως
ή ουχί σπουδαίως, παραβλάπτοντα τήν έννοιαν, διορθωτέον τάδε:

13 σ 1 αντί εδάφ. 3 γραπτέον: εδάφ. 2.

13 σ 2 » εδάφ. 4 εδάφ. 3 και 4.

23 ε 2 μετά τό τοίχου προσθετέον : τον Α' πύργου.

58 α αντί κνππερις γραπτέον κάππαρις (ομοίως και εν πίνακι
ονομάτων και πραγμάτων σελ. 171δ κάτω προ τοϋ τέλους).

59 α στίχ. 6 αντί Β' π. Χρ. έκατονταετηρίδος γραπτέον: Γ'.
69 ε 89 αντί Ε = τά ί'ξω γραπτέον: Ε = τά «σα».

» » ε=τά εσω » ε = τά έ'ξω.

71 σ 9 αντί ό Θουκυδίδης γραπτέον: επίτηδες ό Θ.

καίτοι εκείνα.

χ:! δ

83 σ

» άλλ' εκείνα
αντί Εταιρίας.

6

85 α

η τους Αχαιούς »

σημ. 2 »

επισκευοΰεΐοι »

85 ε 100 στίχ. 3 αντί Ε »

93 ε 106 » 3 » Π *

113 σ 6 » ιηοηιιΐΉθηΐΒ, ηαβ »

128 δ στίχ. 4 » αντί πάντον »

140 κ. έ. » ΖίΙΙίβνοη »

144 σ 4 » ί) ζώντ' »

149 δ στίχ. 12 και 13- τά εν τέλει υπό τοϋ πιεστηρίου άποτριβέντα

εν τισιν άντιτύποις εχουσιν ώς εξής:

αντί δ----αφος γραπτέον δλως ανέπαφος

και » τή.,.οτ.... » τής στήλης.

165 δ εν λ. άκρωτήριον: αντί ά γραπτέον δ.
165 δ » άμμα: » όγκος γραπτέον όγκος.

Εταιρείας.
ή μάλλον τους Ά.
σημ. 3.
επισκευασ&εΐσι.
ε.

Π'.

πιοηαηιβηί3ς[αΘ.
πάντων.

ΘϊΙΗέτοη.

η ζώντ'.

Έπερατώθη εν ^Α&ήναις τή ΙΐΙ Νοεμβρίου 1927.
Ά. Σ Α.

Είκ. 201 Γεΐσον και κορωνϊς γραπτή της στήλης τοϋ Άντιμάχον
(έκ φωτογραφίας, ληφθείσης έκ πολυχριόμου

αντιγράφου τής στήλης).
loading ...