Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Seite: 137
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0155
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4, Namenregister der griechischen Inschriften: Personennamen. 137

'IouXi'a 'E____XIV 29,58

TouXia A68r) VIII 198,21

TouXfa Ilao____VII 172, 9

'IojXi'a T(i[ir( XII 192, 13
TouXiavrj: klkia 'I. IX 60, 117
'IouXiavo?: M. A-rfXios 'I. VII 175,18
'IouXiavös: 'IoüXios 'I. IX 119,81 XVIJ

95, 30 XVIII 230
'IouXiavo'?: Sifjuovtos I. XV 92,3
'louXtavd? VI 24,49 IX 119,81 XI 47,

58 XIV 151,27. 28 XV 92,5
'louXtavö? ß' XVII 95,30
MouXiavo's, Xa[X7tporato:, JtpeaßEU'rijs Seßaatoü

avcta-päi7]yos (= 2ip.tovios'IouXtavds?) XIV

157, 43 = XV 92, 5
'louXiavbc 'AXscavooou XIV 37,95
'louXiavb; Aa[j.oaTpaTou XV 205,69
'IouXtavbs öpaaujxäyou XVII 95,30
'IouXtavb; K«[j.op . .'. . XArIII 107,8
'IouXiavbs MapxeXXou IX 119,81
'IoiXios 11144,14 V11I 8,22. 187,20 IX

119,81 XVII 202, 78 XIX 96,43
4oüXto? A'tXio; 'IouXiavo's, lepoyavuüiv oia ßtou

(Ancyra) IX 119,81
n. 'IouX(ios) Avsparo; IX 119,81
lojXioj 'AtoXX .... XVII 53
■JouX(toc) (?) ÄotcXtjjci .... XV 93.8
P.'IouXio? A<pptxavds VI 22,45
'IouXio? 'Eop . . . t«s, Icprjßapxwv XII 190, 8
MoüXtos 'E7ca<ppo'8£ixo$ XII 192, 13
'IoüX(ios) 'Era/.trjto? XVII 95,30
'IoüX(ios) 'Etoxt^toc v(Ewxepos) XVII 95,30
'IoüXios Ejfj^rjc, ap^tEpatixös X 243, 10
'IoüXto; 'HpaxXsiSr)? XI 44,57
'louXio? 'IouXiavds XVII 95,30
M. 'IoüXto; 'IouXiavo's, 7rovTapxwv XVIII 230
Ti.'IoüXios Ioutto; 'Iouviavo? (?) y', apX.'E~

peü; (Ancyra) IX 117, 72
'1 oüX(tos) "Iotio?: Aüp^Xtos 'I. 'I. XI 44,57
F.'loüXio:; Ko';jlooo;, 7jy£|j.ov£'Jiov njs Opaxwv

OTap^cia;, rtpsaßeirrijs Ssßaaioü avtiarpanj-

yo; XVIII 114,26 (vgl. XIV 151,30)
'IouX(ios) Kpiwres XVII 95,30
'Iou(Xios) Aovysivoc XVII 95,30
"lo-j(Xioc) Aovysfvo? v(Ea>t£pos) XVII 95,30
r.'IoüXios M«Vos XVIII 109,9
'IouX(ios) Mapxiavd;, JuposSpeutov VIII 187,21
'IoüXios Nsixr^dpo; XII 192, 13
3lo6(Xto;) Niyp'sTvoc XVII 95,30
r.'IouXip? 0'3aX7j;, ap^iauvayojyd; XIX 67
Aeuxios lo'jXio? OOrjarivo?, TjysjAwv (von

Aegypten) XVII 7,2
'loi(Xtoc) üaxxaTiavds XVII 95,30
'loi(Xios) üoaEiowvio; XVII 95,30
'I(ojXios) nperjAos (?) XV 127,1
'loü(Xioc) <I>auarEiviavös XVII 95,30

'IOÜX(ios) <t>lXÖTOUOTOS XVIII 110,13

'Ioü(Xios) $Xaßto; XVII 95,30
MoüXio; <J>po'vTcov, rcpEipLOJtEiXapio; VI 27,54
'IouX(ios) Xpuadyovo;: Äüp^Xios'I.X. XI44,57
'IouXis AiovuqdStopos Asovuavbc, JtovTap^yjs
VI 29,59

lunia Dometia VI 27,55
iunia Nica VI 27,55

'Iouviavo's: Tt.'lovXtos 'Iovatos 'I. IX 117,72
'Iouvio? IX 119,81

f 'I ou<ji?vo;, iptßouvos BaXEVTivtavqvaiouu, IX

18, 30
Toucr-o; VII 181,42
'Iouaxos: Ti. 'IouXtos T. 'Iouviavo's IX 117,72
'Ircjtayo'pas Mvao-ayo'pa KaXupivios VII 137,77
"Ircrcapxos XV 127 A 1
"Ixrcaao; VII 137,77
cIrt7ia(jo; Mucuovog AivSoTCoXvcas VII 137,77
IjcäC«? Koxsfou XVIII 113,22
'IzTtoxpatns Oslo; VI 38,80
'IrcrcoxpfxtT)^ VII 136,72
'ItctiöXo^os 6'Hyrjaaydpsws XI 38,43
'Ijcjcovsixos VIII 20,60
"Itcjcwv xaXo? F. XVIII 16
Tpoit«; XV 8
"Isavopos VII 125,53
"Isavopo;, Upeus'AoxXrjmoiS VII 125
TovßouXrjs (big.) XIX 242,8
'Io;(otopos b xat t)sa .... XIX 97,44
To-£tov NeajcoXsfoxs VII 131,59
"Ictxujavo: Srpaßtovos VII 185,55
Icrfietv« (?) VI 9,15
4(t^(i)tov s. 4;a!wv

'laoxpatrjS laoxpxreus Koua?s3Üc Vll 117,
17

'IcrtEoavuov, (IspEus'AtoXXiovos) VIII 194,4
"Iatios: Aupr^Xios'IouXtos'I. XI 44,57
"Iatio;: OXaßios "l XI 44,57
'ItaXtxo's: A'iXios 'I. XI 51,66
"IxaXoc Sepacovos IX 119,81
'Iiptaoa (?) XVII 99,41
Ito . . .: AjprjXtos Iw . . . VIII 8, 22
f'Itoavvrjs, xpay[j.atsuTrjs ctytou 'Icoavvou XI

59,116 = XIX 103, 57
t'Iwavv7]s VII 175,20
f'Icoavvr;s, utbs $toxa ajib Koatavtiavas XIV

30,63

'Iwavvr)S . . . xixo5 w EjrixXrjv'AvatEXXu^ IX
115,67

t:Icoävvr;s 0£O'Xoyo; VI II 211,28
s. Euoäv7)S, 'Hoavr);

"Iwv (Gemme) X 125,14

'Itöarj^os s. Eicoa'/]cpo;
Ka3[j:os VIII 181,2
KaÖio; XIX 222,89
KaixiXia AptEjxiaEa XIX 224,91
(KaixtXia) 0Eo8oSpa XIX 224,91
(KaixiXta) 'Ispwvis XIX 224,91
(KauiXios) mpivOos XIX 224,91
(Kaix(Xioc) HpEtaxos XIX 224,91
KaixfXio? npsiaxo; XIX 224,91
KaiXio? 'Ov7]paro? s. T. [A'i(Xtos)] NEpatios
Kaxo; V. XVIII 13, 1
KaX .... XI 57, 105
KaXavoitov s. OXaoü'.os
KaXarüx«: SepßsiXfa K. XII 191,9
KaXSiato; 'HpaxXS (?) VIII 196,13
KaXiysvia VIII 197,17
loading ...