Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 142
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0160
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
142

III. ßpigraphisches Register.

MouxatpaXis Ata . . . XVIII 116,30
MouxatpaXi; 'Em*)(rpaXeo;) XVIII 116,30
Mouxia 'Ex(/.Tif)(jt? IX 27,43 a
Mouxiav^ XVII 195,61
Mouxtavds: Aup. M. Atvsos XVIII 116,29
Mouxtavds AxtXou X 96
Mouxiavo's 'Apyovtos A . . . XV 94, 11
Mooxiavbs MouxaTtdosus X 96
Mouvoo;: Aup. M. VIII 8,22 (2mal)
Moüaa VII 119,25
M]oua« 'Ivysvdo[u XV 206,73
Mousfzios: Aup. M. XVII 94,26
Mouaixd« VII 188,63
N«v« VII 181,42 ^
N]ava "EXX^vos Ouyatrjp X 180,4
Nava Aovyswou XV 93,9
Navas Osäowvo;, iJ.r|t/jp osvopocpdpwv XI 44,57
N]awa XIX 56,30
VNJavvtavo's IJptaxou VI 25,50
iV[«x]«Xtavo's: KX.'Avvto; N. XV 211,86
NatdcXio? 'Ejuarpärou XIX 222,89
NauxXijs VII 137,77
Nauxpatrjs !Kipa>vo; KXaaio? VII 137,77
Nauaixos VII 137,76
NauctixpatT]s Ttpapyou AtvoorcoXiTas VII

Nlwv VIII 194,5

Netov: Aup. N. Neoxopiavo? XVII 57

Newv 'ArcaXou 8i? Mdtpwvo? VIII 195,7

N^cpwv XIX 37, 23

Nica: Iunia N. VI 27, 55

Nlyep: A. Kopv^Xio; N. VII 180,36

Niypeivo«: 'IoüX. N. XVII 95,30

Nu. s. auch Netx.

Nixaydpas 'AtoXXoSo'tou VII 122,47
Nixaydpas llapcpiXioa xaG1 uoQeatav 8e Nixa-

ydpa XVI103 f. AaSappto; XVI 248 (Facs.)
Nixaia Arjtüoojpou Vll 132,61
NtxavSpo? VII 185,56
iN ixaaay dpa; Topycovioa Ilayio; VII 137,77
Nixaaavöpo; VII 137,77 (2mal)
Nixaaavöpos 'Hpoodtou AivooTtoXira; VII

137,77

NixaatßouXa Nixoipwvto? AaSappua X 218,14
Nixaaiwv TsXpsaasu; X 217,5
Ntxaxwp VII 110,2
Nix/jpato; XIV 22, 50
Nixia (HpaxXstöou öuyarr,p) VI 6,9
iVixta; Aaparptou AtvooroXtra; VII 137,77
Nixis 'Ispwvo; XI 35, 36
NtxdßouXos XI 66, 141

137,77 Nixoxpatr]? VII 120,33

i\ aüaitc7ios Ayp[ta]viou (Im. N.'A. Topfhenlcel)

XI 64,132
\[au]a!axpaxos IIa[vap]ou (im N. II. Topf-

henlel) XI 64,131
Ns . .. . XVII 95,30
j\IapXo? V. II 22,15 Taf.XIX 31,9
Neix. s. auch Nix.
NsixaSas Eupr^Xou XVIII 109,12
fNetxavSpos XII 195,21
Nstxavwp XIV 113, 1
Neixapaxos • - • Kaaapsü; Vll 122,46
Neix^Tj)? X 14411

Neix^ttjs (?): T(to? 4>XaoöioS N. X 148
Nsix^tvjs Tstpapyou IX 119,81
Neix^ttjs oder 'AveüeijTos VI 35,74 = XI
54, 83

N£ix7)(pdpos: ToüXios N. XII 192,13
Neixr)<pdpos 'AXsijavopou, cpuXapyöv IX 117,74
Neixtas: F. . BiXXfjvo; N. XIV 114, 2d
Neix(«s VIII 18,50 XIV 159,48 XV

107,58 (2mal)
NsixdXaos VIII 189,26
Nsixostpatos 'AvSplou 6 xat 'Poucpo? TX

119,81

NEixdaxpato; Mapxou XI 44,57
Neizdatpaios NeixoatpaTou tou NEixoaTparou

XIX 30, 5
Netxoy.. IX 119,81
NeJxcov XVII 159,9
NixauXos V. II 25 Taf.
Nsoxopiavds: Aup. Nswv N. XVII 57
NsoXaioa? XX 96
Nejccos XV 103,39
Nspaxios s. T. [AV(Xios)] N.
Nsaxiop VII 179,33

Nsatwp: M. Aup^Xio; TiTiavo? N. VII 177,24

NixdXaos XVII 88,12
Nixo(M]8(a XIV 36,92
Nixoaxpaxj] VII 185.56
Nuocpwv X 218,14

NTXo; . . . Tupavo's avrjp XI 41,55 = XII
129

Nivios (oder Nwas) VI 19,39
NQEIO V. II 20
Nop-svaios VIII 215,39
Ndwa VIII 33,2 vgl. ebda. 249
NdvveXXos VIII 33,2
NO TOTO V. II 20 Taf.
Noupvjvio; VI 26,52
Nouprjvios AioaxoupKou V111 8,21
Noup/jvios Auaipayou, cptXdtsipos VI 19,39
Noup./jvios Eipavfyou XIV 22,50
Noup.7]vioS Mov!pou XIV 22,50
Noup7)vios Nouprjvtou XIV 22,50
Noupqvio? Noupv/jvtou tou 0so<p(Xou XIV
22, 50

Nüvtpio; : Koivtos Brjpavtos N. OXaßtavds

XIV 40
Nüsa Atyu;raa X 217, 6
Esvdoapo; X 217, 8
EevoxX^? XI 38,43
EsvoxXfj? ETOirjasv V. XVIII 15,5 Zsvo-

xXIes (?). 22,22
Esvo<pav7]c SevobiXou AivooTCoXixa; VII 137,

77

SsvdcpiXos VII 137,77
Eevocptov KXeitwvos Bpaaio? VII 137,77
Esvoyaprjs 'Exataiou VI 36,78
Eevwv ii Aapou (Mse.v.Dyrrhachium) X151
Eevwv KaXds V. XVIII 14,3
Eevwv Kpa . . . VIII 204,10
s. auch Zevwv
loading ...