Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 141
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0159
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Namenregister der griechischen Inschriften: Personennamen.

141

Mapxo; 'Poücpou tou autoü xai apFavtos xdti

'.EpaTSÜoavros IlXoürtovt xai ArjprjTpi xat 0sa

Koprj VIII 8, 21
f Mdpou öuyanrjp 'Itodvvou XI 59, 116 -

XIX 103,57
Mapoos XV 194, 11
Mapwv VIII 195,7 XIX 56,30
Maptovi? (= Mapwvio?) X 231
MdoxXos XV 206, 73
MattStavds: M. Aup. Mivoios M. ILoXXftov

XIX 127
MarXop.?: SxaTsiXtos M. IX 119,81
Marspo') XII 194,20
Matpts Ilay^apeu; X 175
Matpdßios X 175

Matpdo topos 'AvTtp.d^ou AtvooTtoXtras VII

137, 77; 8. MrjTpoStopos
Maxpwva VI 32,62
Mauptxö? Zxdpsos XVII 219,122
Miytov (etcI Meyw[v]o? Topfhenlcel) XI 64,

133

MsiX^ot____, UpeSc (?) VII 174, 16

MeiX7]oi(o)?, xcayavos os Msorpiavd? XII
194 19

MsXav'drcos F. XVIII 19, 19
MeXsaypo? XIX 31,11 (2mal)
tMsXiTt's Ouydbjp Aföeafou XI 32,31
MeXituv Tsipiapxou IX 119,81
Mipuv (H: KoW) VII 137,76
Mlvavopos IX 119,81
Mlvavopos Ätuwvos VII 178,29
Meveoap-o? V 131
Mev£o7]|ios XIX 36, 19
MsvsxXi)s VII 180,37 XI 62,125
MevexpaTTjs VII 108,1. 118,18. 135,69

XVII 91, 19
MsvExpaV/js MevExparou? IX 82
MsvsXaos Msvexpateu? Tdoio? VII 135,69
Mevs^Xos XI 62, 125
MsvEtfS«? XIII 183 vgl. XVIII 99,14
Msvtoxos Zxiipou XIV 22,50
Mevtup VII 117,17 XIX 37,23
Mlvcov (?) XVIII 113,22
Mepxoüotos IX 119,81
MspoTCEu? (dicht.) VI 46,95
Meat(x6v8os XVIII 107,8 (2mal)
Msotpiavds: Aup. M. X 239,3 XIV 160,53
Msoipiavo's s. MsiXrjoio?
Msot(pios) Baooos XI 50,61
MrjOEto? XIX 60,2
Mrjv. . . XIV 154,37
Mrivaydp«? VII 179,34
Mijvas IX 119,81 (2mal)
Mrjvts 'ArcoXXootöpou XIV 22,50
Mtjvis 'Aptspuowpou XIV 22,50
Mrjvoyas Tpocpipiou VIII 193,3
M^vsios (-£(a??) VI 5,8
M^vios (-{«;) VIII 196,12
iMr'jvto? Mijviou VII 175,19
M-^vdo topos XVII 57. 58 (2mal)
RfqvtffiXoc VIII 23,62 (2mal). 87,1
M rj v o cp tX o ? AuXou£sXp;stos XIX 61

M/]vd<piXos Baooos, eWopos VIII 23,62
Mrjvdotopos: Aüp^Xtos M. XVII 57
Mi^toxos TapouXou cpuoi 8s Asxpou X 163,1
Mr^pootipa VII 172,6
M^pdStopos VIII 198,19 X 180,5
M'/]Tpo'8to[pos] • • . tou 'IouXiou . . . djisXsüOs-

po; XIX 96,43
MrjTpo^pavrjs Bax^iou MaptoviTrjs XVIT

204,81

MJiÖptSatixo's: AGp/jXtos M. IX 114,66
Mtxftov VII 137,77
Mixttov (H.) 'Ijaaaou VII 137,77
Mt'xxaXos üaJttou XVII 221,126
Mixuöos 'EpatocpavEu; VII 139,79
MivStos: M. Aup. M. Matioiavos ITmXXuov

XIX 127
MiTtitov VII 137,77
MtTtttov üuXXtovou AivoojcoXtias VII 137,77
Mvaoaydpa? VII 137,77
Mvaotas Mvaoayo'pa KaXupvios VII 137,77
Mvaotfißpdtrj Äap.ayo'pa VII 112,5
Mvdotov Q^aXoc, VII 137,74
MvrjotOsos: Aüp^Xios M. KaXixpdtous ß' XIX

37,22

Mvj)o(öeos: Aup. M. MEVEorjpLou l'yyovos XIX
36,19

Mv7]oixXfJs tfrtXoxpaTous (MvriotxXI[ous]
Xoxpatou[s Topfhenlcel) XI 64,130

Mo'oeotos, u7c[aTixo's VIII 187,21

Mdoso-cos, [^EiXiapyo;] Xsy. a' ßo[r)9ou xat
Xsy. 5' (oder x') veixt)]tpdpou, x[ap!as dv-
ttoTpatrjyos] xai tw au[tw ^po'vto TCpsoßsu-
t7)s] dvÜurah:[ou ircap^stas 'Aaias?], aipoivq-
yo[s npsoßsutigs Xsy. g' (oder x')] vEtxrj-
cpdp[ou, E7iip.£Xr)tr]s 68ou] tfXap-rjvt[«? XIX
108,63

Mox. s. auch Moux.

Moxdtnopts XIV 144,4

Moxanup XVIII 111, 16

Moxa? VII 179,32 X 238,2

Moxstp-os VIII 184,8

Moxiavo's: Aup. M. X 104, 3

Moxtavds X 238,2 (2mal)

MdXr)s VII 124,51

Mdp.p.wv IX 116, 70

Mdvtp.os VIII 185,13 XIV 22,50

Mdvtp-os: Aup. M. XVII 94,28

Movravo's: KX. M. XVII 181,27

Movxiavo's: M. üampios M. IX 119,81

Mo00xos XVII 207,95

MooxEtva (?): BiXX^vrj M. XIV 114, 2d

Moux. s. auch Mox.

Mouxdßopi(s) AUXou XVIII 116,30

Mouxd^opis X 74 (2mal)

Mouxdrcopts Bp . . . XVIII 116,30

Mouxdjiopts Mouxa(jcdpios) XVIII 116,30

MouxdKtop X 96 XVII 180,25 XVIII
116, 28

Mouxdoios: Tt. KXaüoios M. XIX 93,36
MouxdtpocXis X 96 XV 107,57 XVIII
116,30

MouxdrpaXts ßoo ... X 96
loading ...