Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 140
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
140

III. Epigraphischea Register.

Aeaypo's Vn. XVI 116 XVIII 23
AsovTiavdj: 'IoüXts Aiovuaoowpo; A. VI 29,59
Aeovto|A£V7); VII 121,46
AeuSixo? VIII 20,60
Aeüxto« VIII 215,39-, s. Aoüx-.o;
Asixtos: Tiß. KXaiiSio? A. IX 119,81
Aeuxinrca VII 120,32
Aeoxovdr] VI 7, 12
Ae<o8a>as (II.) VII 137,75
Aswv XI 47,59 XIX 59. 222,89
AEtovas: Aäp^Xio? A. VIII 223,56
Aewvtoa; VII 137,77 IX 119,81 (2mal)

ActovtSr;; Ouapou IX 119,81
ArjTÖowpoG Vll 132,61
Aißavos VII 185,55

Atßt^vios IIo[j.tol>vio$, o xopvtxouXapio; IX

12G, 89
Aißupvto? XVI 155,6
Mapxo? Atßüpvtos OOdtX»)? XII 194,17
Atxivviavo's: I\ üovTixbs A. XI 03,126
Aixtvvtoi vAv6i|j.a; xat 'AXeHavSpos IX 27,43b
AiXXwv MapxlXXou VI 25,51
ACvStov X 217,2
A i a a v (a s S. Auaavia;
AiXa« xaXd? V. XVIII 19
Aoyystva XVII 93,24
Aoyye?vos: 'IoöXtos A. XVII 95,30 (2mal)
AoyysTvos XI 44,57 XV 93,9
Aoyyetvo?, ypa{J.|i.aTEus XI 55,95
Aovyetvos Aofi .... VI 25,50
iovysfvos OüoXevtos XIX 222,89
Aoyytvos: T. 4*Xao6to{ A. K. Mapxios Toup-

ßwv VIII 20,6o
Adyyos: 'Ocp&Xis A. XIX 99,48
AoX . . . . XIX 223,00
AoXXia VII 183,48

AoXXiavds: A.'Eyvoatos Outxrwp A. VI1171,5

AdXXios Tito? VIII 208,24

AovysTvos s. AoyyEivo:

t Aonu . va (?) IX 58, 108

fAouxiav/1 VIII 224, 511

Aouxio? VI 19,39 IX 119,81 (8mal) XI
I I, 57 XIV 150,25; s. Aeuxios

Aoüxto? 'HpaxX(.) IX 119,81

Aoüxios OüttXou (?) louviou IX 119,81

fAouxis VIII 224,59 (2mal)

AouxoüXXa: ispo'jr;v!a Kopvoura KaX7raupvta
(JuaXspta SexouvSa Koria üpdxtXX« . . . Aou-
xoüXXa IX 120,07

Aoutio; XIV 153,53 XV 93,7

Aouaia VII 181,42

Aoutarios BaatXou IX 119,81

Aouiaito; Aouxiou IX 119,81

Aüyöa[xi; X 198

AuSyj: 'IouXia A. VIII 198,21

Aüxo? XII 192,14

Auxo? xaXd? V. XVIII 14,4

Auaav_.cc: X 218, 11

Auaavia; Aiovuafou, Künstler XVII 58

Auaavias Xaptoatxou Kap/ivotoc VII 137,77

Aüdi[s oder Auatjas Vn. II 163 Aöaij 6
mii XVIII 15,6

Auatas IX 6, 3

Auat'a; 'ApiaTOxpaxEos KXaato; VII 137.77
Auslas EuTaäjtöa Iläyio; AHI 137,77
Au(j[[xaxo? VI 10,30 (4mal) X 218,11

XI 51,70
AuatjAa^o; Tctc-udvos XV11I 122,3
AuataTpaxos VII 123,49. 137,77
Atütdvtxo? Awiwvo: Iläyio; VII 137,77
AtoitoM VII 137,77 (2mal)
AI... AraXXcovfou, Upebs Taupwv XVII 207,95
Aoux(ios) M .. . XI 51,66
AIayzou p twTTj5 (byz.): Ktovatavävo? 6 M.

VIII 214,35
Alayv/) ftspsia Avjvaiou) XVII 212,107
Alayvicov 'Aotatou VI 19,30
Mayos IX 119,81
Maiwp: BaXspios M. XIX 100,50
AIa!wp: Aoüxios Aojji-uos AI. VIII ISS, 21
MaxeStiv: Aup^Xio? AI. VUl 193,1
Maxpeivr): OüXma AI. XIX 236,0
AIajj.a MrjtpoScopou X 180,5
MavrjS VII 182,47. 188,63
AIavr(s Hart . . ., MsvexXeous ctTOXsuOepos Wl

180,37
AIas>a VII 173, 10
AIac>os VI-5, 7 (2mal). 25,51 IX 119,

81 X 242,7. 242 (Cousul 233) XVII

196, 64(

AIact|j.oc 6 xat Avo [uvoc] MoxstjAou 2oßo8r)vds

VITI 184, 8
MäEt[j.os: II. A'iXio; Ssourjpiavbs M. VIII

217 43

Makaos: n. 'AXtpto; AI. IX 118, Sl
Mas>os: P.TouXtos M. XVIII 109,0
Alä?t[j.os: KX. AI. IX 125,87
Ma^tjxos: Tißspios KXaüSios M. VIII 223,58
AI a?t[j.os: EootXsios Kopvr,Xios IV1. VIII 17,49
AIaEt;j.os EGavys[ou].. b v.k Alayou 1X119,81
Alapjia Kuivxa XA^II 55
fMapios VIII 200, 4
Alapx ... XI 59, 111
MapxcXXos VI 25,51 IX 119,81 XV
206, 72

MapxeXXo? Boi8r)yds IX 119,81
MapxeXXo? 'Emcpaveus VIII 87,1
Alapxfa XIV 36,92
Alap/tav/j XVII 50
Mapxiavds XV 94, 11
Mapxiavo's: AOp. M. VIII 214,36
Mapxiavds: IoüXioc M. VIII 187,21
Alapxtavo's: T. Ildvnos AI. XI 63,120
Mapxiavds: 0»X. M. XI 50, 61
Mapxios: T. tpXaoüios Aoyytvos K. AI. Toup-

ßwv VIII 20,60
Alapxos VI 25,50. 20,52 VII 179,33

VIII 8,2. 11,26. 18,51 XI 44,57. 47,

58 XVII 52. 99,39
Mapxos: A. KopvrjXios AI. VII 180,30
MSpxos Tafou XVIII 107,6
Alapxos KaXTroupviou VII 174, 15
Alapxos Ma[px]ou vstütepos, Upeus VIII 8,21
Mapxo? Alavou VII 182,47
loading ...