Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 7
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
André Bauchant
(Francúzsko),
Rôzne kvety,
olej, .1950.


neného všetkými týmito prostriedkami. Už je to
tak a my tomu nezabráníme. Nik ich nebude
moct spasit, lebo, opakujem to ešte raz, toto ume-
nie nemožno imitovat ani naučit sa. Tým teda
horšie pre našich potomkov . . ,“10
Toto zlověstné proroctvo má svoje zdóvodnenie,
ak vóbec móže mať nějaké proroctvo zmysel
a vieryhodnosť. Ale aká je jeho skutočná či ilu-
zórna motivácia? A zodpovedá naozaj nasej teraj-
šej skúsenosti? Totiž po výstave r. 1958 dalšie
výstavy zrýchleným tempom zaznamenávali rast
záujmu o toto umenie, dokonca i počtu vystavo-
vatelův, ale skutočný obraz je omnoho vačší a
zložitejší; vidieť to už na našich juhoslovanských
ohniskách. Prebudená pozornost vyvolala k životu
nových maliarov, ktorí přešli zo svojej potencio-
nálně j existencie do existencie historickéj, zo
svojich obmedzených oblastí do světla súčasnej
kritiky, čiže — jednoducho — vystúpili z „ne-
existencie“, lebo až teraz zobrali do rúk štetec.

Sú medzi nimi staří aj mladí, takže to vyzerá, že
proroctvo Anatola Jakovského je vyvrátené.
Dokedy? Aspoň pre toto historické obdobie, ale
vlastně i pre budúce časy, kým budú mimo urba-
nizácie alebo v jej vnútre žit vrstvy 1'udí mimo
„profesionálneho“ umenia alebo v podmienkach
života, ktoré rozhodnú o ich zahrnutí do naivného
umenia. Podlá mojej mienky budú takéto pod-
mienky existovat stále, a to preto, že sú to nielen
stavovské podmienky či podmienky kultúry a
vzdělanosti, ale sú to podmienky samej existencie
a tie ženú „neadaptováných“ jednotlivcov, aby sa
„adaptovali“, t. j. aby okolo svojej osamotenosti
vytvořili obal, ktorý ich nehráni před neznámým
svetom, a škrupinu, ktorá bude ich spojivom so sve-
tom a s kozmom. Ale takto už prichádzame k prob-
lému základného kvalifikovania tohto javu, ktorý
třeba právě induktívnou metodou vylúpnuť a od-
dělit od ostatných a tak sa přiblížit k jeho defino-
váním

2

Móže nám úvaha o dejinnom momente, v ktorom
sa naivné umenie zjavuje, pomoct pri pokuse
teoreticky sa přiblížit k definovaniu jeho naivného
vztahu, a to aspoň s aproximatívnym kvalifiko-
váním? Niektorí sa už o to pokúsili. Išlo im vari

o fenomén, ktorý sa zjavuje iba v určitom čase
(y 19. storočí) ako nevyhnutnosť kontinuity tvoři-
vých a dovtedy aj viac-menej anonymných sil,
ktoré sa v minulosti prejavovali v remeslách.
S príchodom priemyselnej výroby tieto sily, dovte-

7
loading ...