Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 27
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0035
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Poznámky

1 Okrem tejto Uhdeovej výstavy v Galerie des quatre
chemins toho istého roku bola i výstava Bauchanta a ešte
niektorých. — Z příležitosti tejto výstavy sa záujem,
dovtedy koncentrovaný na Henriho Rousseaua, náhle
rozšířil aj na umenie Séraphiny Louisovej, Louisa Vivina,
Camillea Bomboisa a André Bauchanta. Ak spomenieme
príspevok Margot Reisovej o švajčiarskom maliarovi
A. Dietrichovi (v Kunst für alle r. 1927), je pozoruhodné,
ako sa pozornost veřejnosti, dokonca i samej umeleckej
avantgardy, velmi pomaly dostávala k týmto javom.
Na André Bauchanta sice malou poznámkou reagoval
Waldemar Georges už r. 1931 vo Formes, no monografie
a štúdie o maliaroch, představených r. 1928 Uhdem,
začali sa zjavovať až po druhej světověj vojně (Jakovsky,
M. Gautier, H. Bing-Bodmer).
2 Medzičasom len niekoïko osobných výstav menšieho
dosahu, ale čoraz častejšie javy osamělých ..neoprimi-
tívov“ na společných výstavách. V nasej krajině najprv
příchod I. Generalien, F. Mraza na výstave skupiny Zem
r. 1931, potom smělá skupina Chorvátski sedliaci-maliari,
ktorá od r. 1936 organizuje svoje skupinové výstavy;
pravděpodobně je to prvá skupina tohto druhu na svete,
ba čo viac, s výrazné progresívnym úsilím v spoločen-
skom zmysle slova. Avšak táto skupina prejavovala
určitú štýlovú aj metodologická disparátnost v postoji
(vo vztahu k problému amatérizmu), ktorú si este patřič-
né nepovšimli.
3 N. Michaj lov, Zur Begriffsbestimmung der Laien-
malerei. Zeitschrift für Kunst und Geschichte, Heft 5/6,
1935; R. Huyghe, La peinture d’instinct v Histoire de
l’art contemoprain, 1935.
4 M. Gautier napísal úvod k svojej časti textu v katalogu
k tejto výstave (Masters of Populär Painting) pod nad-
pisem Maîtres populaires de la Réalité právě preto, aby
zavrhol pomenovania „naivní umělci“, „umělci instinktu“
alebo „moderní primitívi“ a tým manifestoval svoj teo-
retický postoj (str. 23). Okrem už známých umelcov
A. Bauchanta, C. Bomboisa, Séraphiny Louisovej, L.
Vivina, H. Rousseaua zúčastnili sa na tejto výstave aj
D. P. Peyronnette, Jean Eve a Švajčiar Wolf Dietrich. —
Holger Cahill zahrnul pod názov Artist of the People všet-
kých, ktorí holi už vtedy známi: E. Brancharda, V. Cana-
déa, P. Cervanteza, R. Cauchona, Ch. Delsona, E. Hicksa,
T. A. Hoyera, J. Kanea, L. Lebdusku, J. Picketta, H.
Pipina a P. Sullivana.
5 Táto galéria, zorganizovaná Dimitrij om Bašiče-
vicom r. 1952, znamenala nielen nový jav, ale i nový
problém: ako možno stimulatívne působit v „naivnom
svete“, aby sa neporušil charakter naivného výrazu
v jeho podstatě, ako aj v jeho výskyte. — činnost tejto
galérie si vo svete povšimli poměrně zavčasu (pozři
medziiným aj Dietrich Malow v katalogu Das naive
Bild der Welt, 1961, 4.)
6 Dosia! najúplnejšia národná bibliografia u M.
Gvozdanovicovej, Prvi kvadrijenale naivnih umjetnika
Jugoslavije, katalog, Cačak, 1962.

’ Bibliografia o tom u O. Bihaljiho-Merina v Das
naive Bild der Welt, Köln, 1959; katalog výstavy Das
naive Bild der Welt, 1961, 172.
8 F. Roh, Haiti-Maler und die kulturelle Rückströmung,
Die Kunst und das schöne Heim, č. 12, 1951. — P.
Morvan, Aufbruch der Kunst (in Haiti), Zürich 1958.
9 O. Bihalji-Merin s M. Gvozdanovicovou a S.
Paunovicom, Die Kunst der Naiven in Jugoslavien,
Beograd 1958. — Ze medzi týmito ohniskami právě
Podrávsko představuje fenomén prvotriedneho význa-
mu, bude třeba dokázat, a vóbec pře kritiku bude prav-
děpodobně dost ťažké skutočne zhodnotit juhoslovanské
naivně umenie z dnešnej dištancie.
10 A. Jakovsky, La peinture naïve du Douanier
Rousseau à nos jours, Bruxelles 1958, 10, 11. J. Dam ja-
novová vo svojej dizertácii Problém naivnosti v súčas-
nom uměni nastolila tézu o pseudonaivite moderných
naivistov, ktorá ústi do tých istých záverov.
11 Celý rad výstav juhoslovanských naivistov: v So-
vietskom svaze r. 1962, vo Viedni 1963, v Edinburgh«
1962, v Dortmunde 1963/1964, francúzski naivisti v Pa-
říži r. 1960, holandskí v Alkmare, potom velká medzi-
národná výstava v Baden-Badene, Frankfurte a Hanno-
ver! 1961 (Das naive Bild der Welt), až napokon velká
výstava v Rotterdame (De Lusthof der Naiven) a v Pa-
říži s desiatkou umelcov naviac, ale aj s určitými rošá-
dami, ktoré nakoniec predsa bytostné nezměnili objem
a obraz naivného umenia vo svete. Určitá inercia vo vý-
skume a výbere zrejme nemohla v takom krátkom čase
dobré sledovat rozvoj tohto fenoménu.
12 Otázne je, kolko nám v tejto věci móžu povedať
americké „limuets“, už i preto, že vládnúceho umenia
skoro nebolo, alebo nějaký izolovaný jav, ako bol na-
příklad Oluf Braren v Nemecku (1787—1939). Pozři
Franz Roh, Oluf Braren, einsamer Laienmaler auf Insel
Föhr (Kunst, 1937) a O. Bihalji-Merin, Das naive Bild
der Welt (v katalogu).
13 Tento fakt bol už zaznamenaný v zahraničných dě-
jinách umenia. Stačí spomenúť Wernera Haftmanna:
„Laický maliar je pravé dieta romantiky; střetáváme sa
s ním ako so štýlovým javom až okolo roku 1800. Ešte
v 18. storočí je všeobsiahle tkanivo štýlu také husté,
že zahrnuje všetky stupně štýlového a občianskeho
umenia. Až v romantike praskol tento spoločný rámec.
Až v ňom stojí člověk sám voči světu.“ (Malerei im 20.
Jahrhundert, str. 226./ — Z kritikov a teoretikov naiv-
ného umenia pozři u A. Jakovského: „Naivně umenie sa
zjavuje vtedy, ked tí, čo sa prv zúčastňovali na organi-
zovanej poloremeselnej výrobě, boli pre najrozličnejšie
příčiny ponechaní na seba samých a ked sami začali
skúmať svět svojimi vlastnými prostriedkami . . . Preto
si ich často miešame s ludovou tvořivosťou. Bezpochyby je
to omyl, lebo tu nejde o pokračovánic v 1’udovej tvořivosti
inými prostriedkami, ale naopak, ide o čisto individuálnu
tvorbu, hodnotnú právě tak ako v případe každej inej
tvorby.“ (A. Jakovsky, La peinture naïve française,

27
loading ...