Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 157
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0171
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Neznámy obraz F. A. Maulbertscha v Skalici

Maria Malíková

Medzi viedenskými umelcami, ktorí v 18. stor.
pracovali na Slovensku, patří F. A. Maulbertschovi
popředně miesto. Slovensko sa sice nemóže chválit
takým bohatstvom jeho autentických diel ako
južná Morava alebo severozápadně Maďarsko,
no vplyv tohto na j osobité jšieho a na j význam -
nejšieho maliara strednej Európy v 18. stor. sa tu
udomácňuje, okrem epizodického pôsobenia F. I.
Leichera v Banskej Bystrici/ najma prostřed-
ní ctvom jeho žiaka Andrej a Zallingera^ a dalších,
doteraz zváčša anonymných kopisto v jeho kom-
pozícií a přetrvává až hlboko do 19. stor/
Posledně terénne výskumy dokazujú, že naše
vědomosti o tvorbě F. A. Maulbertscha na Slo-
vensku nie sú ešte uzavreté. Po správě o oltárnom
obraze v Pruskom, ktorý napriek údajů v Press-
burger Zeitung považujeme za dielo pochádza-
júce iba z Maulbertschovej dielne/ móžeme
rozšířit okruh jeho práč na Slovensku o obraz,
ktorý do jeho oeuvre nepochybné patří. Je to
obraz hlavného oltára vo farskom kostole v Ska-
lici, signovaný ,,A. Maulbertsch pinxit" a datovaný
letopočtom pod obrazom — rokom 1778.
Vo farskom kostole v Skalici, gotickéj troj-
loďovej stavbě, dokončenéj okolo roku 1470J
ktorá má pozoruhodné bočné oltáře zo 17. stor.,
je hlavný oltář s obrazom archanjela Michala
jediným významným stavebným podujatím ne-
skorého 18. stor. Hoci sa v kanonickéj vizitách
z roku 17886 spomína, že sa hlavný oltář staval
koncom 17. stor., začína patron kostola — slobodné
královské město Skalica — už od polovice 18. stor.
s prvými přípravami na stavbu nového/ Zo zá-
pisnice zasadaní mestskej rady sa dozvedáme,
že dňa 29. septembra 1777 uzavřelo město zmluvu
so sochárom Antonom Kraussom z Jasova a mrá-

moro vačom Karolom Millnerom z Viedne na vy-
hotovenie nového oltára/ Dňa 9. 10. 1777 uzatvára
město ďalšiu zmluvu s maliarom Augustínom
Harazinom, ktorý mal pozlátiť architektonické
časti oltára/ Stavba musela rýchlo pokračovat,
lebo následujúceho roku sa vo vyúčtovaní kostol-
ných výdavkov objavuje už celková suma vý-
davkov na nový oltář — 5134 zl., 96 3/^ gr.J"
a k vyúčtovaniu je připojený aj podrobný rozpis
všetkých položiek. Medzi nimi je pre nás zaujímavý
záznam, že F. A. Maulbertsch dostal za obraz
hlavného oltára 550 zlV Dňa 29. septembra 1778,
na sviatok sv. Michala archanjela, ktorému je
farský kostol v Skalici zasvátený, slúžila sa už
před novým oltárom slávnostná omšaV
Mohutná architektúra skalického hlavného oltá-
ra, ktorá vyplňa celú stenu gotického závěru
svatyně a dominuje kostolnému priestoru, je
jednou z najhodnotnějších oltárnych architektúr
vyznievajúceho baroka na Slovensku. Louisézne
prvky sa uplatňujú len v ornamentálnom detaile
a v tlmenej farebnosti, celková koncepcia oltára,
jeho plastičnosť a zdóraznený světelný efekt
oboch vysokých okien patria ešte názorové baroku.
Obraz F. A. Maulbertscha, ktorý tvoří myšlienko-
vé aj výtvarné centrum rozmernej architektonickej
kulisy, korešponduje so slohom oltára a umělecky
ho umocňuje.
Teologickú myšlienku zložitého výjavu, ktorý
sa odchyluje od běžných zobrazení archanjela
Michala, móžeme vyjádřit protikladom vyvoleného
a zavrhnutého, dědičného hriechu a nepoškvrne-
nosti Panny Márie, Božieho nástroj a na vykúpenie
fudstva. Hlavná postava obrazu, archanjel Michal,
stelesňuje víťazný boj dobra nad zlom, je aktívnou
zložkou výjavu. Je obklopený zborom svátíc,

157
loading ...