Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 212
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0218
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
bodové, spočívala pevnejšie na ploškách zrezaných
prstov Panny Marie. Toto vysvetlenie napomáhá aj
skutočnosť, že Kristov chrbát nedaleko podpažia, na
miestach dotyku ruky Matky, je vydlabaný, vyhíbený
tak, aby pre Máriine prsty bolo viac miesta. Toto vyhíbe-
nie štyroch žliabkov je pôvodné a nachádza sa v nich
póvodná farba inkarnátu Kristovho těla.
5 Boli na žiadost majitela-investora v priebehu práč
doplněné 1’ahko odstranitelnou voskovoživičnou zmesou
a od originálu farebne odlišené.
6 Póvodná polychrómia bola spontánně ošúchaná a až
na dřevo vyleštěná na pravom podkolení, presnejšie
pravom lýtku vo váčšej ploché neustálým dotykom rúk,
čo bolo ponechané bez tmelenia a retuše.
7 Je málo pravděpodobné, že by bol ten istý majster
pre kompozičně menej dóležitú figúru súsošia riešil inkar-
nát druhořadým spósobom, čo by mohlo potvrdit (alebo
vyvrátit) totožnost majstra polychrómistu.

8 Okraje povodně pozláteného bedrového rúška (na
miestach dotyku s Kristovým telom) sú pretiahnuté na
glejovo-kriedový podklad polymentovou vrstvou a zlatou
citrónovožltou fóliou, na ktoré majster naniesol v ďalšom
postupe práč vrstvu telovej farby. Tieto úzké pruhy boli
pod farbou inkarnátu nedotknuté a uchovali sa bezpečno
ako zvyšky póvodného zlátenia. Obnažené boli na nie-
koíkých miestach pri snímaní premalieb.
9 Pod modrou farbou opačných, rubových stráň hor-
ného plášta Panny Márie sa našli taktiež fragmenty
póvodného gotického pozlátenia.
10 Táto modrá farba má za podklad farbu čiernu.
Vačšie ostrovčeky sú na pravom kolene Panny Márie
pod Kristovým telom a pod jej pravou rukou na pada-
júcom plášti. Boli ponechané bez doplnenia a bez retuší.
11 Striebro s „Waschgoldom“ sa našlo na pravom ruká-
ve a na spodnom rúchu dole v záhyboch okolo členkov
Panny Márie.

Ladislav Šašky

Reštaurovanie ranobarokovej sochy Madony z Mestskej galérie v Bratislavě

Městská galéria v Bratislavě začala v posledných
rokoch robit přípravy na znovusprístupnenie svo-
jej zbierky starého umenia umiestnenej v bývalom
kostole klarisiek. Začalo sa s architektonickým
prieskumom a s restaurováním kostola a postupné
sa dávali restaurovat poškodené alebo v minulosti
nevhodné upravené diela. Medzi dielami, ktoré boli
vybraté na reštaurovanie, bola aj ranobaroková
socha Madony, ktorá sa do zbierok Městského
múzea (z ktorého sa Městská galéria vyčlenila)
dostala už roku 1942.
Socha Madony bola po poslednej úpravě, usku-
točnenej niekedy v tridsiatych rokoch nášho storo-
čia, zdanlivo v dobrom stave, v skutočnosti však
jej červotočou rozožraté lipové dřevo nebolo spev-
nené, socha bola nevkusné doplněná novými časťa-
mi a atribútmi a jej posledná polychrómia póso-
bila velmi neesteticky. Už na prvý pohlad bolo
zjavné, že na soche třeba vykonat viac odborných
restaurátorských úkonov, preto pri výbere plastik

profesorom akad. mal. Karolom Veselým pre studij-
né reštaurovanie na reštaurátorskom oddělení
Vysokej školy výtvarných umění v Bratislavě
bola právě táto plastika vybratá pre cliplomovú
prácu poslucháčky Dany Salamonovej.
Socha představuje typ stojacej Madony s dieta-
tom na jednej ruke a so žezlom v druhej ruke.
Mária je oblečená v tradičnom dvojdielnom rúchu,
Ježiško s jablkom v ruke má na sebe košielku. Na
hlavách oboch postáv boli korunky, v Tavej ruke
Márie bolo žezlo. Už pri zbežnej prehliadke sa
zistilo, že obe korunky i žezlo sú novými doplnka-
mi, že rovnako boli doplněné pravá ruka Ježíška
i l’avá ruka Márie, ako aj podstavec a Máriine
črievice, a že na soche je niekolko vrstiev novších
polychrómií, ktoré sa s drevom dobré nespojili
a začali opadávat.
Dana Salamonová po přidělení plastiky na
diplomovú reštaurátorskú prácu urobila předběžný
prieskum a do zápisu o stave diela podrobné

212
loading ...