Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 157
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0161
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
157

loisť ako výraz jednoty myšlienkovej, výrobněj
a funkčnej-
Fúkané tenkostenné práce sa objavujiú v šesť-
desiatych rokoch i v tvorbě Jaroslava Tarabu.
V prvých rokoch sa zameriava, podobné ako Ho-
loiško, najma na problém dekorativně účinnej
vázy. Volí prostý, nezdobený tvar, zvýrazněný
len diiskrétnym, lomeným farebným tónom sklo-
viny. Sleduje predovšetkým nenápadnost’ vázy,
podporujúcu jej funkciu spoluvytvárať harmonic-
ký celok s kvetom. Tarabove vázy s vložkou,
ktoré navrhol roku 1962, vychádzajú zo zos-tavy
základných geometrických útvarov (gule, valca),
zameranej na netradičné a zároveň funkčné uispo-
riadanie kvetov.
Popři tvorivom izameraní, ktoré uplatňuje naj-
ma čistotu hladkého skleného povrchu a preciz-
nost tvaru, vzniká súčasine v tvorbě obidvoch
autorov druhá skupina dekoratívnych sklených
diel — práce ryté a leptané. K vázám a pohárom
Pridružujú sa dekorativně taniere ako ideálny
Podklad na rytinu plošného kompozičného roz-
vrhu.
V dekorativně zušlechťovaných sklených tanie-
roch Karol Hološko uplatnil svoj kresliarsky a
nialiarsky talent, po-čas rokov štúdia (Escuela de
beilas actes, Buenos Aires 1939—1943) vybruso-
vaný tvorbou v oblasti kresby, figurálnej- malby
a grafiky. V dekorativerem skle, zušlachfovanom
rytinou, neváhal uplatnit’ přínosy plošnej kubis-
tickej kompOíZÍcie. Rytecké práce tohto typu m-ajú
tiež najváčšie úskalia. Návrh dekoru, vychádza-
júci zo zákonitostí plošného rozvrhu, bolo pod-
statné uviesť do súladu s tvarovou koncepciou.
Problémem bolo vyjadrenie organickej súvislosti
nredzi geometrizujúcim dekorom a oblinami
tvaru. Výsledok nebol vždy přínosný. Ilustráciou
je pohár, rytý diamantom, z roku 1965, kde dekor
pósobí ako přidaný, cudzorodý element. Efekt
priehl’adnosti a brilancie, ktorý je obětovaný
plochám šrafúry, nie je dost vyvážený súhrou
tvaru a dekoru.
V tomto zmysle sú výtvarné harmonickejšie
staršiie práce, napr. upomienková váza- k 40. vý-
ročiu vzniku KSČ z roku 1961, z čirého skla, kde
°krem predošlej šrafúry použil autor lister a
Punktovanie diamantom. Tvarová strohost valca
je vyvážená ústredným figurálnym motívom.


Eva Dolejšiová, Upomienkový predmet „Exempla“' sodno-
-draselné sklo, v 50 cm, 1972. Fotografia F. Valenta

Dekor je definovaný voči okoliu listrom, ponechá-
vajucim sklu priehfadnosť; punktovanie diaman-
tom dává obrysu svetelnú žiarivosť. (Väzba ku
konkrétnej události je zdůrazněná číslicou.)
loading ...