Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 9
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9


Výtvarné riešené prvky vybavenia parteru sídliska v Lučenci — deliaca stená a keramická fontána. Foto
T. Leixnerová

plexného obytného prostredia. Primárným prv-
kom, na ktorom sa budujú alebo ktorý potlá-
čajú jednotlivé hmotovo-priestorové väzby, je
však krajina, terénny reliéf, do kterého je obyt-
ný komplex zasadený. Vztah sídliska a krajiny
podněcuje možnosti pre uplatnenie specifického
výrazu obytného celku. Určuje panoramatický
obraz sídliska v krajině, a preto by mala hmo-
tovo-priestorová kompozícia vyťažiť z krajinné-
ho horizontu a z morfologie terénu maximum.
Je to právě prírodný prvok, po čom člověk
dnešného nového sídliska najviac túži a čoho
sa mu relativné najmenej dostává.
Prvořadým miestom, kde sa aplikovanie a
rešpektovanie (připadne potláčanie) prírodných
prvkov uplatňuje v rámci hmotného životného
prostredia, je urbanistický interiér obytných

celkov, t. j. priestor, kde sa nadväzuje a upev-
ňuje váčšina vzájemných kontaktov obyvatelov
sídliska (společenské kontakty, oddych, každo-
denná rekreácia). Úroveň jeho stvárnenia, vy-
plývajúca z bohatstva a rozmanitosti, resp. dife-
rencovanosti hmôt a priestorov, podstatným
spósobom určuje mieru jeho využitia v kvanti-
tatívnej i kvalitatívnej rovině. Funkčnost, dife-
rencovanost a zároveň výtvarná přitažlivost ur-
banistického interiéru, zladená do jedného este-
tického celku, primárné počítá s využitím prí-
rodných prvkov v hmotovo-priestorovej kom-
pozici! nielen z hladiska formového oživenia,
ale aj z hladiska biologické j a psychickej mikro-
klímy prostredia. Prírodné prvky, predovšetkým
zeleň a voda, sú neodmyslitelnými komponentmi
kvalitného prostredia. Popři svojich bioklima-
loading ...