Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 10
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0098
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
10


Nápadité riešenie orientačných tabúl na sídlisku Chrenová v Nitře — sklomozaika. Foto T. Leixnerová

tických vlastnostiach obsahujú vysoké este-
tické a psychologické hodnoty a stávajú sa tak
neocenitelnými prostriedkami z hladiska huma-
nizácie prostredia. Vytvárajú potřebný kontrast
voči umělým prvkom prostredia nezávisle od
toho, či sú zakomponované vo svojej póvodnej,
prírodnej podobě (kompaktný masív vysokej
zelene, jazero, rieka, potok) alebo či sú do obyt-
ného súboru vnášané dodatočne (parková úpra-
va, umělé vodné nádrže rózneho typu).3 Sú
zdrojom živosti, aktivizácie a vnútomej dyna-
miky priestorov parteru a prispievajú k zvýše-
niu ich osobitej výrazovosti.
Stvárnenie urbanistického interiéru je pod-
mienené diferencováním jednotlivých priesto-
rov, t. j. určením ich funkcie — pešia zóna,
centrum (obchodu a služieb, správné, spoločen-
ské), vnútroblok (oddychový priestor, športo-

visko, dětské ihrisko, utilitárně priestory), ko-
munikácia (hlavná a vedlajšia). Stvárnenie jed-
notlivých priestorov respektuje jednotný ideový
záměr urbanistického konceptu, snaží sa do-
siahnuť v priestore výraz adekvátny jeho funkč-
nej náplni.
V myšlienke, navodenej urbanistickým kon-
ceptem a stelesnenej v hmotovej skladbě obyt-
ného súboru, pokračuje architektonický výraz
jednotlivých objektov. Stvárnenie architektúry
ovplyvnené technológiou, materiálom a výtvar-
ným zámerom sa v širších priestorových vzťa-
hoch uplatňuje proporciami, mierkou, štruktú-
rou a farebnosťou priečelí. V užšom priestoro-
vom kontexte vystupuj ú výraznejšie prízemia
stavebných objektov, ktoré tvoria primárnu sú-
časť urbanistického interiéru. Ich vyznievanie
smerom navonok do urbanistického mikropro-
loading ...