Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 88
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0092
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88

kresbe. Neskôr, v ilustráciách zo štyridsiatych rokov,
blíži sa opât viac k svojmu grafickému prejavu
v klasickej technike dřevořezu a dřevorytu (IL. On-
drejov, Pijanské piesne; V. Beniak, Žofia, obe 1941).
l'Stendhal, Červený a čierny; Ch. Dickens, Martin
Chuzzlewit, 1951.
is Perečko belavé, červený dolomán, 1954.
i3j. Jesenský, Pani Rafiková a iní, 1952; J. Kalinčiak,
Reštavrácia, 1952, P. O. Hviezdoslav, Hájnikova žena,
1951 atď.
23 Ilustrácie k Fieldingovi... aktualizujú a zdomác-
ňujú literárnu předlohu, zachovávajúc súčasne jej
dobový a miestny kolorit. Úsměv anglického klasika
oživa v úsmeve klasika modernej slovenskej malby
a grafiky." MATUSTÍK, R.: c. d., s. 144.
2^ VESELÝ, M. : Ludovít Fulla. In : Čeští a slovenští
ilustrátoři. Praha 1980, s. 67.
22 Bratislava 1953, 1955, 1957, 1961, 1962, 1966, 1968,
1970, 1972, Praha 1961, Paris 1967, Sarajevo 1987,
Ljubljana 1967.
23 Vydania Slovenského nakladatelstva detskej lite-
ratúry, resp. vydavatelstva Mladé létá — Sol nad
zlato, 1952; Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas,
1954; O dvanástich mesiačikoch, 1956; Janko Hraško,
1957; Vařila myšička kasičku, 1965, 1966; Trojruža,
1963; O veternom královi, 1965.
211. Ilf — J. Petrov, 12 stoličiek, 1948; J. Jesenský,
Výběr z diela, 1953; J. L. Holuby, Čo fígel', to groš
a iné rozprávky, 1955; J. M. Hurban, Od Silvestra
do Troch králov, 1954; M. J. Saltykov-Ščedrin, Roz-
právky, 1955; Z. Zguriška, Na veselej hostině, 1957.
23 Například k dielu A. P. Čechova, Rozprávky, 1953.
26 J. Kalinčiak, Reštavrácia, 1955 ; J. Nižňanský, Do-
brodružstvá Mórica Beňovského, 1957.
2? M. Přidala, Z letcovho zápisníka, 1953; Rozprávky,
1950; K. Lazarová, Traja z neba, 1951.
23Knihy J. Londona: Biely tesák, 1951; Volanie divo-
činy, 1955; Láska k životu, 1957. Ďalej: R. Moric,
Z polovníckej kapsy, 1955; A. S. Puškin, Rozpráv-
ka o rybářovi a rybke, 1953.
23 Například cykly kolorovaných linoleorezov na námět
slovenských zbojnických piesní (1949—1950, 1957—
1958).
36 Ceruzkové ilustrácie k dielu A. Sládkovič, Marína,
1957.
31 E. Szelburg — Zarembinová, Za holubicami, 1950.
32 Ch. Dickens, Oliver Twist, Klub Pickwickovcov,
1949; A. Daudet, Tartarinove příhody; J. Swift, Gul-
liverove cesty, 1950; D. Defoe, Robinson Crusoe, 1951;
M. Twain, Tam Sawyar a jeho dobrodružstvá, 1953;
Dobrodružstvá Huckleberryho Finna, 1955 a i.
33 L. Ondrejov, Zbojnická mladost, 1951, Příhody v di-
vočině, 1956, Rozprávky z hór, 1961; M. Haštová, Zo
starej horárne, 1955; R. Moric, Pri zakliatej rieke.
1958 a i.
3i VESELÝ, M. in: Lubomír Kellenberger: Návraty.
Bratislava 1982, s. 118.
33 P. O. Hviezdoslav, Krvavé sonety, 1956; Š. Krčméry,

Zimná legenda, 1956; V. Reisel, Najkrajší šperk, 1958;
F. M. Dostojevskij, Biele noci, I. Krásko, Nad ránom,
1981; D. Chrobák, Drak sa vracia, 1962; A. Plávka,
Sto dolin, sto vřškov, 1965 a i.
33 A. Gajdar, Čuk a Huk, 1961; Daleké kraje, 1961;
Škola, 1951, Timur a jeho družina, 1961;'Vojenské
tajomstvo, 1961; M. Šolochov, Tichý Don; L. Pan-
telejev, Kuriér generála Buďonného, 1954; F. Hečko,
Dřevená dědina, 1950; P. Jilemnický, Pole neorané,
1952.
37 „Pre povstalecká prózu sú příznačné ... jednak spo-
mienkové rozprávania, ktoré reštituovali memoárová
literatáru a jednak romány, velké átvary — nie-
ktoré sice len rozsahom, ale váčáina aj koncepčně.
Najmá tieto sá reprezentatívnymi dietami povsta-
leckej tematiky." KUSÝ, I.: Premeny povstaieckej
prózy. Bratislava 1974, s. 38.
33 Pozři ilustrácie J. Vrtiaka v knížkách M. Krnu
Viadukt — Poviedky z povstania, 1946, Živitelka,
1960; E. Makovického na přebale knihy, J. Horáka
Hory mlčia, 1949.
33 „K slovenskému národnému povstaniu sa vracala
slovenská próza vždy v inej situácii spoločenskej
a umeleckej zrelosti, vždy s inými podnetmi, ale
vždy ako k zásadnej události..." TRUHLÁŘ, B.:
Velká inšpirácia. Bratislava 1967, s. 12.
i° Obálka A. Hollého k dielu V. Mináča Smrt chodí
po horách, 1948; Š. Bednára k dielu K. Lazarovej
Traja z neba, 1950; ilustrácie A. Kajlicha k tej istej
knihe z roku 1951, resp. ku knihe poviedok E. Sve-
toňa Člověk neumiera, 1953.
i'R. Moric, Explózia, poviedky o SNP, 1954; F. Gabaj,
Z kapitánovho zápisníka, příhody dětí v SNP, 1956,
obidve s ilustráciami F. Hložníka.
12 KUSÝ, I.: c. d., s. 93.
i3p. Jilemnický, Kronika, 1947, 1954; A. Plávka, Sied-
mi, 1952; M. Jančová, Bochník, 1958.
n Například cykly Vojna, dřevoryt, 1952; Člověk, lito-
grafia, 1951; Fašizmus, litografia, 1952; Povstanie,
litografia, 1954; Cesta k slobodě, dřevoryt, 1955.
13 M. Krno, Lavina — prózy o SNP, 1954; Š. Žáry,
Dolu na juhu, 1955; resp. A. Bednář, Hodiny a mi-
náty, 1956.
16 Například A. Bednář, Cudzí, 1980.
17 Perokresby k dielam Sofokles, Antigona, 1940; J.
Horák, Legendy, 1942; H. Sienkiewicz, Quo vadis?,
1942; J. Botto, Světský vífaz, 1943; J. Kostra, Ave
Eva, 1943; E. A. Poe, Havran, 1943; zvázky edície
Dobré slovo (Matica slovenská, 1945—1948) a i.
16 M. de Cervantes, Don Quijote, 1951; Ch. Dickens,
Velké nádeje, 1950; Ch. de Coster, Legenda o Ullen-
spieglovi, 1952.
13 H. Ch. Andersen, Rozprávky, 1955; J. Swift, Gulli-
verove cesty, 1956; Ch. Dickens, Příhody Olivera
Twista, 1957; D. Defoe, Robinson Crusoe, 1958; S.
Maršak, V šírom poli zámoček, 1956; W. Hauff, Roz-
právky z pášte i mora, 1965 a i.
33 J. Král', Sáborné dielo, 1952, linoryt; Slovenské l'u-
loading ...