Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 89
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0093
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89

dové balady, 1956; Hviezdy nad horami, 1959, obidve
litografie; A. Bednář, Cudzí, 1960, L. Novomeský,
Vila Tereza, 1963, linoryty; J. W. Goethe, Faust,
1966, dřevoryt.
st Prof. V. Hložník viedol v rokoch 1954—1972 odde-
lenie vofnej grafiky a ilustrácie na Vysokej škole vý-
tvarných umění v Bratislavě. Spomedzi jeho absol-
ventův spomeňme ilustrátorov: V. Bombová, A. Bru-
novský, V. Gergefová, F. Hübel, IL. Končeková-Ve-
selá, J. Lebiš, J. Pavlíčková, T. Schnitzer.
32 Pojem ,,výtvarný konstruktér" sme převzali z diela:
LJACHOV, V. N. : Nástin teorie knižního umění.
Praha 1975, s. 107.
33 Táto tradícia zahrňuje okrem iného najma vplyv
Školy uměleckých remesiel v Bratislavě 1928—1939
a pósobenie jej pedagógov (IL. Fulla, M. Galanda,
Z. Rossmann) v knižnej tvorbě, typografické kurzy
pod vedením J. Vodrážku v Martine, aktivitu časo-
pisov Slovenská grafia a typografia, vydavatelská
činnost Matice slovenskej, najmá jej bibliofilie, edí-
ciu Komornej knižnice Elánu vrátane upravovatel'-
skej práce J. Smreka, a najmá účast Dušana Sulca
na tvorbě tridsiatych a štyridsiatych rokov.
3^ D. Šulc — typografické riešenie dvojstrany, sadzba
na neutrálněj ploché na favú zarážku v knihách:
J. Hollý, Selanky, 1944; S. Ščipačev, Slohy lásky,
1955.
33 D. Šulc s použitím kresby E. Semiana — riešenie
titulu a frontispice knihy A. Sládkovič, Marína,
1946; s použitím kresby V. Hložníka v knihách:
I. Horváth, Návrat do Paríža, 1947; P. G. Hlbina,
Ozvěny slnka, 1950; resp. riešenie dvojstrany s po-
užitím ilustrácie a textu, D. Sulc s ilustráciou O.
Dubaya v .knihe P. Bunčák, Zomieraí zakázané, 1948;
s ilustráciou V. Hložníka v knihe Š. Záryho Zasfú-
bená zem, 1949.
33 Je autorom práč: Tvar knihy, 1972; Estetičeskije
kriterii tipizacii izdanij, 1982; Typizácia typografie
a modulor, 1983.
37,Súíaž Najkrajšie knihy Československa sa vyhlašuje
každoročně od roku 1957 s přerušením v rokoch
1963—1964.
38 j. Král, Balady, 1957 ; V blízkosti tvojej — Výběr
zo slovenskej 1'úbostnej poézie (zost. V. Turčány),
1957; J. Botto, Smrt Jánošíkova, 1959; J. Hollý, Se-
lanky, 1959; Zo živých prameňov. Výběr zo sloven-
skej fudovej slovesnosti (zost. A. Melicherčík), 1960;
P. Dobšinský, O veternom královi, 1962.
33 KRIŠKA, F. : E. Zmeták. Výtvarný život, 1966, č. 3,
s. 92.
''"Ezopské bájky, 1986; W. Shakespeare, Sonety, 1957;
O. Wilde, Balada o žaltáři z Readingu, 1946.
Slovenské ludové balady, 1948; S. Czambel, Sloven-
ské ludové rozprávky, 1961; J. Horák, Bolo nás
jedenásí, Zbojnické piesne, 1963; Orol vták. Výběr
z poézie štúrovcov (zost. P. Vongrej), 1964; IL. Pod-
javorinská, Balady a pověsti, 1965.
82 M. A. Huška, Jánošík a víly, 1959; M. Rázusová-

-Martáková, Junácka pasovačka (graf. úprava Kamil
Pecho), 1962; A. Habovštiak, Pastierik a zbojníci
(úprava K. Pecho), 1963; M. A. Huška, Biela pit na
Váhu, 1968; A. Habovštiak, Zlaté dukáty v Choči,
1970; J. Štiavnický, Kamenný král' (úprava K. Pe-
cho), 1972; Bohatierske byliny (úprava Mária Štep-
ková), 1974.
83 VESELÝ, M. : R. Dúbravec — ilustrácie. Výtvarný
život, 1974, č. 4, s. 36.
8*i Z. Móricz, Buď dobrý až do smrti !, 1954; O. Wilde,
Salome, 1957 ; Ch. Baudelaire, Kytica z kvetov zla,
1958; J. Fučík, Reportáž spod šibenice, 1963.
83 v. Mihálik, Generácia, 1960 ; S Žáry, Múza oblieha
Tróju, 1965; J. Chatkevič, Zbojnické léto, 1967.
88 J. Horák, Sebechlebskí hudci, 1954; J. Lenčo, Gufo-
metný pás, 1954; IL. Ondrejov, Rozprávky z hór,
1955.
87 T. Vansová, Julinkin prvý bál, 1957; J. Turan, Biele
ticho; J. Kostra, Našiel som nožík rybku, obidve
1958; M. Rázus, Maroško; T. Vansová, Sirota Pod-
hradských, obidve 1964.
88 J. Horák, Zbojnické piesne, 1958; A. Habovštiak,
Tri víly na salaši, 1966; M. Hafamová, Petrišorka,
1965; D. Radovič, Rozprávky pre Gordanu ,1967.
83 HOLEŠOVSKÝ, F. : O rozpátí ilustračnej kresby.
Text v katalogu J. Baláža, Bratislava 1984, sa vý-
stižné vztahuje aj na ilustráciu posledného obdobia
(P. O. Hviezdoslav, Krvavé sonety, 1965; L. Novo-
meský, Otvorené okná, 1971; K. J. Erben, Kytice,
1972; Homér, Ilias, 1973; M. Lajčiak, Úskalia, 1973).
78 R. Jašík, Námestie svätej Alžběty; F. Hečko, Svátá
tma, obidve 1958.
7t H. Križanová-Brindzová, Poštárik, 1961.
72 Cyklus drevorytov Február, 1960, cyklus linoleorytov
Prvá světová vojna, 1957, alebo drevorezov Po-
vstanie, 1964.
73 J. de la Fontaine, Bájky, 1965; A. S. Puškin, Roz-
právky, 1962 ; Dievča s měděnými vlasmi — Roz-
právky národov Ázie á Európy, 1989; V. Majemík
a P. Glocko, Šfastenko, 1970; z íovšej tvorby J.
Swift, Gulliverove cesty, 1981; A. Anisimová, Jan-
táre starej mamy, 1982.
73 j Stach o, Čokoládová rozprávka; M. Válek, Kúzla
pod stolom, obidve 1959; J. Kostra, Janko Hraško;
V. Tendriakov, Divotvorná, obidve 1960.
73 M. Twain, Princ a bedár, Ibis a mesiac — indonéz-
ske rozprávky, obidve 1962; H. Ch. Andersen, Sta-
točný cínový vojačik, 1963; M. de Cervantes Saaved-
ra, Dómyselný rytier Don Quijote de la Mancha,
Tulipánová kolíska — anglické rozprávky, obe 1965;
H. Ch. Andersen, Malá mořská panna, 1967; L. Fel-
dek, Modrá kniha rozprávok, 1974; M. C. d'Aulnoy,
Páví král — francúzske rozprávky, 1980; L. Feldek,
Zelená kniha rozprávok, 1983.
78 E. T. A. Hoffman, Luskáčik a myší kráf, 1968; P.
Dodšinský, Tri holúbky, 1970; Tri princezně v be-
lasej skále, 1972 ; J. Bodének, Koza rohatá a jež,
1977; Tri zlaté jablčka, (Tokio) 1982.
loading ...