Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 23
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0125
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
23

Transfery z Kopist
VLASTA DVOŘÁKOVÁ

Činnost pracovníkov pamiatkovej starostli-
vosti a historikov umenia pri záchraně ohroze-
ných uměleckých hodnot prináša so sebou nie-
kedy aj zápas s časom. Pamiatky sa opravujú
a ak třeba aj premiestňujú, spravidla dokladné
a pomaly. No v oblasti severozápadných Čiech,
na území, kde sa táží v Severočeských hnedo-
uhofných baniach, bývá otázka včasnej záchra-
ny pamiatok oveïa naliehavejšia ako napr. pri
vyprázdnění zátopových oblastí. Roku 1978 sa
stala velmi aktuálnou záchrana gotických ná-
stěnných malieb v Kopistách pri Moste. Kostol
už bol poddolovaný, staticky rozrušený šíriacimi
sa trhlinami, no až koncom jesene 1980 sa dalo
přikročit k záchraně malieb, dávno predtým už
vysondovaných na značných plochách interiéru.
Navýše, súčasne s prácami reštaurátorov pre-
biehal pod lešením vo výkope povinný archeolo-
gický prieskum.
Velmi prácne a nákladné snímanie zaistených,
vyčištěných a upevněných vrstiev malieb mali
z poverenia Díla, podniku Českého fondu vý-
tvarných umění, vykonat restaurátoři a akade-
mickí maliari Vladimír Doležal a Karel Stretti,
skúsení a kultivovaní žiaci prof. B. Slánského.
Zvolený spósob transferu, sledovaný priebežne
okrem všetkých obligátnych foriem dokumentá-
cie aj filmovým záberom, ktorý pre Krátký film
uspokojivo zaistil režisér Karel Lukáš, vzal do
úvahy predchádzajúce negativné skúsenosti a
riziká pri transferech u nás i v cudzine; najma
z Florencie, kde pri záchranných prácach po
katastrofálnom rozvodnění rieky Arno v no-
vembri 1966 podali z iniciativy UNESCO po-

mocná ruku — najmá právě pri transferoch
fresiek v podmáčaných kostoloch — mnohí od-
borníci z rozličných krajin, vrátane ČSSRd
Pre malú skupinu fudí zodpovědných za celú
akciu likvidácie kostola a záchranu jeho hodnot,
sa stal právě priebeh transferov previerkou ich
schopností překonat celý rad mimoriadnych
prekážok. Len štyri jesenné mesiace zostávali
totiž do vyzretia fixáže a dočistenia farebnej
vrstvy malieb, zaistenia lícovej strany intonaka
trojnásobnou vrstvou prelepov tylom tak, aby
sa neodtrhla od vrstvy arricciata, a na přípravu
transferu, ktorého technika bola priekopníckym
činom v našom reštaurátorstve.
Od klasického případu sňatia fresky V. V.
Reinera z kupoly barokového špitálu pri zámku
v Duchcove roku 1956 a jej dokonalého znovu-
osadenia v novopostavenom pavilóne v rokoch
1979—19822 nadobudli reštaurátori v Severočes-
kom hnedouholnom revíre značné skúsenosti.
Mimoriadne okolnosti vyvolávajú spravidla aj
výnimočné schopnosti všetkých zainteresova-
ných. V kritickej chvíli pomohli reštaurátorom
pri vysúšaní prelepov lícovej vrstvy baníci z ko-
pistskej hnedouhofnej baně Július II. tým, že
pohotovo skonštruovali teplovzdušný sušič, kto-
rý urýchlil postup práce.
Pri úvahách o technike transferu malieb
z Kopist bolo potřebné rozhodnúf sa prevažne
pre transfer v celej šírke nerovnej omietky až
po murivo, teda pre metodu stacco a masello,
dosť presne opísanú vo viacerých talianskych
publikáciách.3 Rozhodlo sa tak so zretefom na
pamiatkársky záměr Krajského střediska pa-
loading ...