Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 8
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0010
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
8

podstawie badań terenowych i bibliograficznych udało się opracować te-
ksty i zebrać materiały ikonograficzne dotyczące wszystkich ówcześnie
znanych malowideł ściennych, zarówno zachowanych, jak i występują-
cych w źródłach historycznych. Powstało 5 regionalnych zespołów teczek
zabytków, lecz niestety, mimo zaawansowanych rozmów w Ośrodku Do-
kumentacji Zabytków (istniał nawet projekt okładki pierwszego tomu),
praca nigdy nie ukazała się drukiem i pozostaje w zbiorach Zakładu Hi-
storii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UAM. O tym, jak
była potrzebna, świadczy fakt, że jeszcze dziś, po przeszło 20 latach, wie-
lu badaczy wybiera się w podróż do Poznania, by korzystać z tych mate-
riałów. Trwałym pokłosiem owych prac stał się zbiór artykułów w
„Ochronie Zabytków” w 1980 r., skrócony katalog w polsko-niemieckiej
redakcji językowej w 1981 r. (wielką troską Pani Profesor było umożli-
wienie dostępu do rezultatów badań naukowcom z innych kręgów języko-
wych) i obszerna zbiorowa monografia z 1984 roku. Oczywiście, przy tej
sposobności prof. Kamzowa wygłosiła i opublikowała szereg swoich wy-
stąpień na sesjach naukowych, także w językach angielskim, francuskim
i niemieckim, m.in. w prestiżowym katalogu kolońskiej wystawy Parlero-
wskiej w 1979 r. Ukoronowaniem ważnej fazy badań stały się porównaw-
cze studia nad malarstwem gotyckim Europy Środkowowschodniej, wy-
dane w 1982 r. w szacie - jak na owe czasy - niemal luksusowej. Nic
dziwnego, że tekstom Pani Profesor zostało wyznaczone poczesne miejsce
w poświęconym malarstwu gotyckiemu tomie monumentalnych Dziejów
sztuki polskiej, opracowywanym od połowy lat siedemdziesiątych w war-
szawskim Instytucie Sztuki PAN. Tak się złożyło, że dosłownie w przed-
dzień ataku choroby przygotowywaliśmy, po wielu latach przerwy, wspólny
objazd kontrolny szlakiem gotyckiego malarstwa Pomorza Wschodniego...
Niezrealizowane pozostanie marzenie Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzo-
wej o przygotowaniu monografii polskiej sztuki gotyckiej w wersji albu-
mowej .
Wróćmy jednak do tego, co się szczęśliwie udało. Przynajmniej od
1967 r. wielką pasją Pani Profesor stała się postać św. Jadwigi Śląskiej,
jej kult i ikonografia, zwłaszcza na kartach Kodeksu Lubińskiego, jak
również wiążący się z tym zagadnieniem mecenat artystyczny księcia Lu-
dwika I Brzeskiego, a potem i innych Piastów śląskich w średniowieczu.
Zaowocowało to nie tylko monografiami z 1970 r. (o mecenacie Ludwika),
z 1979 (o malarstwie śląskim lat 1250-1450) i 1991 (Sztuka Piastów Ślą-
skich w średniowieczu) i - jak zwykle - szeregiem mniejszych studiów,
ale też opracowaniami o popularyzatorskim charakterze: o malowidłach
ściennych Opolszczyzny (1976), czy przewodnikiem po bazylice w Trzeb-
nicy, którego pierwsze wydanie ukazało się - co było w tamtych czasach
ewenementem - w Rzymie i w związku z tym musiało pozostać anonimo-
loading ...