Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 165
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0167
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PICASSO W POLSCE ZARAZ PO WOJNIE

165

sojuszu ZSRR i Francji33. Newralgicznym punktem pertraktacji okazała
się właśnie sprawa polska. Warunkiem podpisania układu stawianym
przez Stalina było uznanie przez stronę francuską PKWN za jedyną le-
galną władzę w Polsce. De Gaulle nie przystał od razu na propozycję Sta-
lina. Oczywistą konsekwencją tego czynu byłoby zerwanie stosunków
dyplomatycznych z Polskim Rządem w Londynie. Z drugiej strony de Gaul-
lowi zależało jednak na zawarciu sojuszu, gdyż umacniało to jego pozycję
wobec aliantów, a także w samej Francji, gdzie - przypomnijmy - proso-
wieckie ugrupowanie komunistyczne, które czynnie zaangażowało się w
ruch oporu, cieszyły się dużym poparciem społecznym. W wyniku burzli-
wych pertraktacji - jak opisuje Zaks34 - de Gaulle zgodził się uznawać
zarówno Rząd Londyński, jak i komunistyczny rząd w Lublinie, co de fac-
to oznaczało zgodę na uznanie PKWN.
Trzeba zauważyć, że chociaż de Gaulle nie odważył się wówczas na
pełne uznanie sterowanego przez Moskwę PKWN, to i tak ostatecznie
Francja pierwsza, bo już w czerwcu 1945 roku, zdecydowała się na uzna-
nie komunistycznego Rządu Jedności Narodowej35.
Zbliżenie i poparcie Francji miało kluczowe znaczenie dla polskich ko-
munistów. Poparcie francuskie znacznie wzmacniało wizerunek komuni-
stycznego rządu na arenie międzynarodowej. Jeżeli wierna swej republikań-
skiej tradycji Francja popiera nowy rząd polski, to musi dostrzegać w nim
rzeczywistą reprezentację ludu polskiego - zdają się mówić komuniści.
Także Francuzom zależało na umacnianiu wpływów własnej kultury
na terenie Polski. Wysłany przez de Gaullea do Lublina Christian Fou-
chet w jednym ze swych raportów, w których odnotować miał wszelkie
obserwacje dotyczące sytuacji w Polsce, akcentował konieczność rozsze-
rzenia działalności kulturalnej36. Umacnianie własnych wpływów kultu-
ralnych było w tym czasie zadaniem istotnym w obliczu smutnego faktu,
że kultura francuska od przeszło dwóch stuleci panująca bezkonkurencyj-
nie na kontynencie zaczęła tracić swą uprzywilejowaną pozycję na rzecz
Stanów Zjednoczonych.
Francja borykała się z nieprzezwyciężonymi problemami politycznymi i ekono-
micznymi - pisze Serge Guilbaut. W Paryżu panowała zgoda tylko co do jednego -
co do sztuki. Sztuka paryska powinna być najlepsza. Francji, zniszczonej i wyczer-

33 Z. Zaks, Rząd francuski wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rząd
Tymczasowy RP (lipiec 1944-sierpień 1945), (w:) Polska 1944/45 - 1989. Studia i Materia-
ły, Warszawa 1995.
34 Ibidem, s.77.
35 Ibidem, s.88.
36 Ch. Fouchet, Memoires d’Hier et le Demain. Au sernice du General de Gaulle (Lon-
des 1940 - Varsovie 1945 - Ager 1962, mai 1968), Paris 1971, s. 65-81.
loading ...