Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 30
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0069
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ITZOHOA.

Tz oHOA-nobilc, &auguftum Holfatke oppidum, fitu, lociq; natura, nauigationc,ac
I proinde, negotiatione quae per Sto ram Sc Albini flumina exercetur, praeftans. Nam
Stora,pifcofo ac nauigabili flumine, vndique cingitur, quodflumcninintimaHoL
fatia ortu, aliquot oppida,&nobilem illam Rantzouianam domunl Bredenbergam
alluens, ad occidentem Albi permixtu, a fluminum tandem parente recipitur. Oppi-
dum autem Itzohoa primum a LuderoBilingSaxonia: Duce,totiusq5 Holfatiar domi-
no , fub Ottonc 111 A. circa annum Chrifli millefimum, contra VVandalos muniri
coeptum,fuppeditan te flumine,&loci opportunitate munitiones: Cumque VVanda.
Ii,tempore imperatoris Henrici II totam Hollatiam , Dithmarflam ac Nordalbin.
gam crebris incuriiombus depopularentur,incenfis omnibus villis ac pagis, vnicum propugnaculum in Itzo-
hoe, Sc Borcklenburch, ab ipfis expugnari non potuit. VValdemarusaute,fecundus eius nominis Dani» Rex,
deuido Adolpho, tertio eius nominis HolfatiaeComite,Hamburgum fugiente,oppidum iftud diripuit aede.
uaftauit.AnnoChrifliM. CC. I. Poftmodum vero anno fallitis M.CC. VI. HolfatiaeProceres,oportunali-
tus commoditate incitati, denuo hoc oppidum munire coeperunt, ibidemq- contra Regem fe fortiter defen-
derunt, aquarum firmati prxfidio, quae mirum in modum eodiebis in eandem altitudinem exxftuarunt, vt
ponte dei edo,ciucs tueretur, Danis exclufis. Stora liquidem, quemadmodum Sc pleraque alia Holfatia: flumi-
na, ad aliquot miliaria,aeftu marino, exagitatur. Itaque hunc diem oppidani, celebri memoria,annuatim ob-
fcruant,eundemque,ob partam tam illuftrem vidoriam, ciuium diem, nuncupant.

Anno M. C C. x x x 111 Itzohoenfes, ab Adolpho 1111, fyluis ac pratis, nec non infignibus, ac iure mimici,
pali donati funt.

Gerhardus Comes Holfatix,&filius Adolphi I Vanno reparatae falutis M.CC. V. tranftulit coenobium vir-
ginum nobilium de Iuenfletc, Sc id rurfus extrui iuflit ante oppidum Itzohoe, idque multis, ac amplis praediis
ac fundislocupletauit, fepultusq; eft in ipfa coenobij Ecclefia, cum omnibus fuis polleris. Deinde etiam anno
M.CCC.XL Gerardus Magnus in Iutia caefus, ibidem humatus efl. Et Anno Chrifli M.CCC. Lxxxi. Co-
mes Henricusferreus fic didus, quod ftipendia meruerat in Dania,Suecia,x\nglia,& Italia.Nec non Elifabctha.
Comitis Nicolai coniunx, Anno M. C C C. L x x x v x 11. Item,Comes Nicolaus, anno falutis M.CCCC. Anno,
que Domini M. CCCC III. Albertus Comes, qui in Dietmarliam irruptionem faciens,equo lapfus eft, ex quo
cafu poftmodum x x i x Septembris obiit» Poft hos etiam Gerhardus Slefvvicenfis Sc Holfatiae Dux anno orbis
redempti M.CCCC. IV a Diethmarfiscxfus, Anno deinde Chrifli M.CD xxi Henricus Holfatix Comes
eledus AntiftcsOfnaburgenfis.Similiter Dux Henricus, filius Gerhardi in obfidioneFlenlburgenfi lancea in-
teremptus. Poftremo fepultus eft in ei ufdem coenobij Bafilica, Anno M.CC. Lix Dux Adolphus Lubccae
mortuus. Extant ibidem & alia quaedam monumenta tymbi, Epitaphia, Holfatiae Procerum,& illuftrium,no.
biliumque familiarum, imprimis vero ex heroica,& percelebri Ranzouiorum gente, Bredonis, Caij, qui Do-
minus Sc Haeres fuit Curui aggeris :Ioannis, Henrici,Pauli, Nicolai, &Mauritij, quorum plaeraequefepulturae,
ex candido marmore, praecellenti opere fadae conlpiciuntur,eruditorum epitaphiis, Sc carminibusilluftratae.
Ex multis, quod Ioannis Ranzouij tumulo, marmori infculptum eft, excerpere placuit.

IoanniRanzouio, nobili Holfsfto.qui poft fufeeptum balthei militaris decus,& perluftratas remotiflimarum gentium prouin-
cias, quantum pacis, bellicae artibus,omnibusque corporis,atque animi eximiis bonis, eniti potuit, id omne fecundum pietatem
in Deum,vni patrix,eius(|ue laudatiflimis Principibus,Friderico primo, Chriftiano 111, & Friderico 11 Danorum ex ordine Re-
gibus, huiusque patruis, Iohanni & Adolpho Holfatix Ducibus impendit, feliciffimo euentu, vtpote fummus cum iufto Imperio
Dux,exortis lubindebellis deftinatus, femper vidor, qui praeter copias, deditasque vrbes atque arces, profligatos eiedosque pro-
Cimbricis&HolfatisnnibuSjhoftesrebelliumDiethmarforumcontulam ac fradam armis contumaciam, odies, patentibus in
campis, diuerfis praeliis fuperatas hoftiles acies, vel ab iplius indulgentia, vel afceda fuga.vitam coegerit impetrare, iiluftri&fidei
erga patriam,eiusque principes & clementi», erga vidos gloria,quam ad fatalem maturae fenedutis horam,finefortunx ludibrio,
perduxit, ficquedomifuxxtati,sveniarnnadus,ornmbusanirnifenfihus integris,in chariffimx coniugis,filiorum & nepotum
complexu, aeterno numini fpiritum,aquo acceperat, firma in Chriftum fide, & certa refurredionis fpe, confirmatus reddidit.
Henricus & Paulus filij, parenti charifs. mcerentes pofuere. Obiit Anno Domini M.D. L x v. die x 11 menfis Decemb. cum vixifc
fetannos lxxiii &menfir.

Sed, de elogiis &Epitaphiis,qux in aliorum Ranzouiorum monumentis tam in illa Ecclefia, quam alibi paffim leguntur. Item
de generolis, claris, & fortibus,Nobilis Ranzouiansefamilix viris, qui quadringentis huc vfque annis, pace&bellofloruerunt,li«
berextat,Antvverpix, Plantinianis.acproindeelegantiffimistypis excufus,cum Hiftorico Epigrammatum libro, continente
enComiaHeroum,Imperatorum&Ducum,fuperioribus,&noftro fieculo , virtute bellica maxime illuftrium , quos Henricus
Ranzouius,in Ducatibus Regis Dani» Vicarius, in Arce fua Breidenberga depingi, & verfibus, partim a feipfo compofitis,partim
hinc inde colledis, ornari curauit.Porro,in iam commemorato Itzohoenfi Coenobio, monaftico habitu, etiamnum degunt, x x i
diuinis officijs nuncupat» nobiles virgines. Haud ita procul ab ifto virgineo, mifericordix, pietatisque officina eft lita, Xenodo-
chium equeltriD.Georgio facrum. Oppidani, Frcdericum 11 Dani*Regem, hxreditarium Dominum agnofeunt.

3o.
loading ...