Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 29B
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0068
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
citur,& Malmogiam ducit. Harum portarum etiamnumextantvcftigia, iis enim adhuc locis rudera relifla funt. Vallo aurem diruto (quod quando, ve! ex
qua occafionelit faftunr.haud facile eft dictre) non per tres tantummodo fcd per plurcs etiam,pu ta fex vel fcptemnunc vias,cums patet in vibcm introi,
tus. Plurima olim erant in hac vrbe templa,& quidem parochialia non pauciora viginti duobus, i nter qua: primas femper tenuit xdes Laurentia na Caihc.
dralis in meditullio ferme ciu itat is fi ta, vada &inprimus magni fica.Exfe&o enim lapide conftrufla cft,& plumbeis laminis te£Va rota cuius ^dificatio Sue.
none I. Rege (qui 'fub annum Domini 1017. mortuus putatur) coepta, ab Egi no tandem huius loci primo omnium Epifcopo, Sc proximo huius fucet (Tore
Richualdo,accedente opera & Audio S.Canuti Regis perficitur,dedicatione pcradta.Anno Domini ioSk- XII. Kalcnd lunias.hoc eftantc Canuti Regis cx-
dem , anno proximo. Quo tempore collegium etiam Canonicorum primum inftitufum eft, Ecckfia & Ecckfiafticis ab Rtgc Ca nuto do taris quam libcta-
liflime.De qua re Saxo lib. XI.Initio Canonici non vitra nouem fncre.quibus Prxpofitus erat additus,reliquorum vclut AntcfignanusiScqucntibusautem
temporibus hic numerus fic au£tus eft,crefcetibus etiam per maiorum liberalitatcm,redditibus annuis vt praeter Praelatos quatuor,Pifpofitum,Dccanum,
Archidiaconum Sc Cantotem,Canonici extiterint numero ad 24. Vicarii longe plurcs.

Sed de reliqua adis Laurenti a nat,de Horologii.de Hypogaei fiuc Ciyptx.de Altarium magnificentia plura vide in Indice.

Ecclcfixadiacct ad occidentem Sc hola Triuialis illa quidem, verum celebrior multo, quam in alijs Schanix duitatibus. In hac Scholarcha femper dic
confucuit Magifter Artium protnotus,cuiiunguntur Hypodidafcali quatuor,ex quibus,quifuprcmus-eft, Capituli Lundcnfcsconlhtutione, Artium Bac.
calaurius effe tenetur.

Vcrfus meridiem ab altera templi Laurentiani parte forum cft,8cid peramplum, vna cum ptxtorio. Frequens huc confluit, quotidie fete, vendentium
ac ementium turba.prxterquam ,quod bis annisfingulis,rota pene vrbe Mercatus celebratur longefrequentiifimus, id que fub Alcenfionem dominicam,
& circa feftum Lamenti;.Plura de illius vrbishiftoria fcduluslcflor in operis Indice lnucnict.

MALMOGIA. Germanis

e i <s o & $ %

\/r A!mogia,interrecentioreseftS,hanixCiuitates,vtpote,anno primum a nato in carnem Seruatore mo. ve? circiter, condita fub ipfa initia guberna.
JVifionisChriftophorill. Danix Regis,Eadem tamen nunc pene Metropolis eft Schanix, idq'ue per mercimonia , quibus inclaruit,ex quo pifcatiociica
hanc vibem coepit cftc frequens, Lundia nonnihil remittente de peiftina celebritate, iSc claritudine Maritima hxc eft , a Lundia vix duobus diftans milia,
nbus Germanicis,vcrfus Meridiem.aCoionica quatuortotis.Incolxhanc nominant.Malmoe.qnod latine redditur Malmogia, vel fecundum qucfdani,
Malmogiuin.Olim inferiorem Malmogiam hanc di&ain legimus ad differentiam fotte pagi cuiufdam vicini.qui a mare remetior & loco aliquantum edi.
tiorc litus eandem obtinuit appellationem , ita tamen vt tupetior dicetur Malmogia . quemadmodum hxc in,ferior.Danicc (Dffrc tl7r}lli;oe/C8 iTilc&rt)
ITIuJittOC.Sublata pago cognominc,cuiusnunc extant vcft gia hxc fi ne additamento nominatur Malmogia, quam Gt rmani fua lirgua couftantcrapptl.
lant ®bogcn/qudd cubiti formam referat, Ancoram poff-s dicere. Eft enim ad hancciuitate m maris flexus quidam qunnfrcqucntalTc Germanos eft veri
fimile , pi lea tioni olim caufa in Schaniam profeiftos, et ia manti Malmogiam conditam Multis olim immunitatibus donata fuit hxc vrbs, quibus etiam,
num gaudet Illud autem pister cqtera peculiare huic concelfit V Valdemarus Margarethij pater.Danix Rex, quo tem pore Schania primum tota potitus eft,
fub annum Domini i;6o.vc! circiter,vt a telonij,quod vocant,folutione i mmunesi ffent Malmogenlcs omnes, in quamcunque Dan 15 oram cum mercibus
venire hiseontingeret.Id ptiuikgium renouauit,& confirmauit Ericus VIII. receptioribus illis Schanixciuitatibus Malmcgix, atque Coionix.quam po-
fteriorem i pfe condidit, Arce nrunitiftima infigniscft Malmogia, Sc xd, fici orum magnificentia , q ure nufquam funt per Schaniam,quam in hac vibe magis
fplendida.Quo loco nunc arx eft ad occidentem nimirum ciuitati olim xdificia quxdam erant paulo q nam , in 1 eliqua vrbe magnificer tiora,curirm dixe.
re feu habitationem monetarij,DanicetTJjiiriI)CC0flt’t&cn. Hxc ab Erico VHI Danix Rege primum extrufta Anno Domini 14=4. adiefltseibcnis qu.buft
dam ruralibus.cumin bello Comitiano eamdiruilfentciues fcditiofi, iterum a Chriftia no tertio rcft.iuiara eft, & ad eam, qua i.uncfpcflatui, magnificen-
tiam perdudta. Hxc reftauratio inchoata eft, anno Domini iJ^-Qua parte mare & circium rcfpicit Malmogia muro tota cingitur,portis etiam quibufdans
peruio.cx quibus dux funt celebrati flimx. Altera qux in arcem iturialtera qua ad pontem quo mare infternmir, ad quem appellunt iniuoia rantum naui-
gia,& fi qnxCimbxautnaues aftuari^.cum hominibus,vel mercibus,fcu Hafniaaducniunt.fcu Malmogia foluunt Hafma nauigatuixvr eft locoexScha.
ma in Sialandiam rraieSiis frequens miliarium circiter qua tuor. Naues autem maiores fcu onerarix,Ho!cades diflx , tum Gixcis tum Germanis, procul

a ponte, velciuitatc confiftunt velut in portu, tolerabili quidem illo, verum non admodum tuto prxfei tim flante circio. Reliqua vrbis pars, vcrfus Conti-

nentem,& A uftrunifvallo ac follis probe munita eft, paludibus etiam quibufdam tutam eampixflantibus nifi vbi& horti fur.t dunt autem circa hanc vr-
be m frequentes) vel viuaria.fiuepifcinx.Portx hic funt prxcipuxiOrientalis vnaiAltera Meridionalis, quibus & turres inipolitxvifut;uir,cum roimentis
maioribus haud paucis, qux ex turribus prominentiTeitia porta Occidentalis non xque frequentatur, vt fuperiores dux.m fi cum fub littus Schanix exer.
cetur Halccum pifcatio, quod fit quotannis fere, inde vlquca fefto Bartholom;i,ad Dyonifii.perfeptimanascircitrr fex continuas Eftenin; I^cporta ma-
ri vicin ior,eoque per eam,ficut & per maritimas illas, magna palliro importatur per id tempus halccum fcu harengarum copia : ceL berrimus enim :unc,&
quotidianus eft vrbe tota mercatus, exoticicis etiam mercibus quam plurimis in vtbtm imponatis nauigiorum bene ficio pei portas maritimas. Quin Sc
pcrOnentalem portam,ac Meridionalem, non hoc tantum tempore,(ed per totum alicqui annum plurimum inuehitui frumenti, & aliatum reium vena-
lium, vtboum,agnorum,equorum. & fi quid eft gen eris ei ufdcm.foenum,quoque & ligna,atque carbones,quamuis ligna fuppeditant & nauigia.A faltibus
enim feu fyluisaliquanto remotior eft hxc ciuitas.Media pene vrbe forum eft fpaciofiim admodum, & in eo vcrfus ortum domus ciuica , fiue prxtoriuin,
amplum inpr imis,atque magnificum fub annum a nato Chrifto i)46.impenfis ciuitatis haud mediocribus exflruiftum, dnuto prius quod in ca vicinia eft,
Monafterio Francrfcanorum.Eft in medio nunc foro cifterna longe capaci flima,qux per canales A cuniculos quofdam fubterraneos. eo ex quodam txtia
vibnmiuulodedu£Ia,ad vfusquotidianos,8c neceflariosomnibus in vicinia habitantibus,aquam funditcopioMI mam. Non procul a fcro,Oiicntrm ver.
lusjtempium eft D.Petro Apoftolo olim dicatum fpatiofum id inprimisA magnificum, latericium tamen fundamento cxcepto,cui ad occidentem achx.
rct turris,impolita ei pyramide per quam edi ta,lamtnis partim cupreis, partim plumbeis tc&a tota. Quin & Cupra chorum eminet pyrami«,vcti tn priore Sc
anguftiOr inulto Schumclior.Hoc templum parochialceft toti ciuitati.quamuisftequcntiftimj Templo ad OricntcnviuTffunuft Sacellum, non magnum
quidem illud cekbre tamen, in quo Iaera olim fiebant, nunc pro Bibliotheca yfurpantur. Templo aducct Yafitt-ottumbruinakm Schola» caqticpcicslc-
hiriiin qua Rcftoiftuc Schglarcha vnus eft, Hypodidafculi autem quatuor.
loading ...