Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 42
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0094
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
vvratislavia»

RATrsLAviASilefis Metropolis ad Odrae & Olau® fluuiorum confluentem fita eft l Wratiflao Boh-mo
'vvn*1CHn fuaVa,nda^conclita.&abcodgficiliaa.-Vnde&in iHiushonoremVrbsinLsirifigflLsl”®
Budorpin^iitan^flCfl'a^m/>^U Caro^ V.infuis Priuilegiis Vrbi datis confirmat. Ptolomeus inhisoris

Pama hnin .vl "'vT’ «deoqueopinanturaliqui ex ruinis illius creuilTe VVratifiauiam.

I arua huius Vrbis lnitiafuifTeanno Chnfti 965 cx eo euidens ecquod in Auftrali rina Odrstanrum rr«
JSi- tUrnt£' ^UarUm veftigia adhuc fuperfunt, in quibus haud dubia Duc« Quilorum habita-

Anno 1058 Cafimtrus rexPolonix fedem Hpifcopi Silefiorum qux fub initium religionis Chriftianae Smoers nnnr nimn

Paulop°ft& ibidem arxconftituta & mUnita £bk contra rncurfioneshoftium qu*adhuc hodierno die Mc$«nt appellatur
diflaffii.f'^^em^CUTt! rchquaSilehaPolon^donectandem totah^c Prouinciaanno Il6} a BokflaoL^povXt
Ligricert^^ Friderici Imp. fadta concederetur quorum primus Boleflaus procerus VVratiflauienfium &

Bokflao fucceffitHenricusBarbatus beate Hedvvigis coiiiunx.HuicfucceffitfiliusHeriricus li.pius di&us cuius tempore
cu m Partari vaftata Poloma mSilefiam irrupiflentanno 1241, ciues munitioni noui oppidi quod adhuc ligneum erat diffifi cum

rebus fuis (em Infulam vbi Irincipum arx erat receperunt, Oppidum vero ne holtibus receptaculo eflet ihcenderuntarcemd; tu-

fepu et’5 3lltCm FartarXS 34 LlgniCIUm Pm$ PrincePs in conflidu periit, cUius cadauer ad D. Iacobi xdci facras VVratiflaui*

HenncoPiofucceffitHenricus111. filius fub quo Anno ndo VVratiflauia nouissdificiis exftruda eft & murus interior qui

adhuc hodie exttat&antiquus cmitatis murusdiciturcceptussedificari&deindetrimeftremBoleflaiCaluiobfidionemfuftinuif

/inno veio x z 61 Ciuitas uireMagdeburgenii donata efl:,&cum illius nouf Vrbis Dux admodum Hudiofus effer multis eam im-
tnumtatibus & Pnuilegiis ornauit.in quibus praedicat quod poftfolunl Deurri per fideles &chariffimos citiesfuos VVratiflauicn-
iespariter ^perteri .genas vt ve. bafonaht VVratiflauienfes Ducatum VVratiilauienfem & dominium fuerit confecutus. Vnde
cum ad Vrbem paffim ex Gei mania ciues Gei mani confluerent a dificiis quoq; pluribus au&a&amnlifirarafnir-

Sub huius Heurici 11 1 filio Henricol V qui probus dictus fuit anno n66 tata Vrbis gubernatio Ciuibuscommiflafuir A ' . ,r , .

tendio vfqjadco confumpta fuit vt nihil pnrterquam murus interior roeptus& pauc* *dcs cxcodto lapide cxftru£f:r relim f »”nC /rol2::,a tbi.n-
i n ftau ratione luuit, dato Prini legio Vt murus coeptus abfjlueretur & propter incendiorum pericula aedificia ex laoidibii^r viariis v”** UY autt>m V r^‘*
iterum Vrbs penitus conflaarauit Sacrarautem Crucis collegium idem Princeps Anno m8o exftruXit. P I: QiLadriCnfllOpoft

Defundo Hesrrico Probo fine prole Mafcula, fucceffit eidem Henricus V. Dux Legnicenfis.qui pofl: fi; reliauitfuerrlTorr^ fi];,,,, u, c

t im. Is VVrarflauiam per Priuilegium, Anno 1311 conftiruit Metropolim omnium fimum Vrbium. Cum autem idem Henricus VI deconfilio vv”'

tiil iuicnfiutnfc5< Ducatum fidei lohannis Regis Bohemiaepermififlet ipfoquedcfunfto VVratiflauia aano 1 3 ? 7in fidem ci .H m li • c , ,T-a~

Kex Vrbem fingular. fauore profecirtus efl, «c multas ei pr«claras immunitatesconceflit. 337 Clufdem ^ fccontuJlir^

Currq; anno 13+2, 7 dic Septembris & biennio pofl: pene tota iterum tonflagaflet regia libera! itate ad eam formam Vrb;« j- r

gulariplateisdifpofitis,conftituta&asdificata cft,obquam formam praecattensGermaniae Vrbibus celebriscft. ^ 0t ^ 'a'

Cardus autem IV. Cacfar lohannis Regis filius & fucceflor, Vrbi magnam paitem qu* in vlteriori ripa Ol* fluui j fitaeft ad.ecit eamque temob D

i^V V ®*aau*t-iandent! 7fc q«°q « an no .3+* VVrarflau.am vemt,&quia praeclaram de prudentia Senatus opionem habebatlotius territi

ri|V\Mriilauicnfispr*fea.iram ,lhcommifit&primanos v.rosconfulares fcadcoronationem Romam fcqui voluit. VVcocefhus filius nimia fu- in
Jro ^rflrh?bemrraUate & mdugCnt‘a* tl*mukul flu'18 dic lulijanrio I41S contra Senatores excitatus fuit, caulam dedit, qua de caufa & hodie dies ille »

Sigifmundus Vcrb Cttfar frater VVenccflai qui biennio pofl VVrat.flauiam venit, turbas has VI Marti),in fuoconfpedu publice fumpto de 2- fedi
tionrssudoribus fuppl.c.o.compefcu.t,ac ncde.nccps plebs querelrecaufam haberet Ar.flocraticum flatum Reipub. ita comem perauit decromatia vt
Oligarchias metus fubhtus videretur Caftrum_et.au. m quo Prrefcdus habitaret ad Oderat ripam atd.ficauit & in Senatum X V cx pr^cipuis famili,-
quatucr ve.o ex plebc.s qui honefta ac vt.l.a opifica exercent, eg.t. magno deinde encomio C.uitatem hanc in fuo ctdem annodato Priuileaioornau 7
dum eam Regulam moTum.exempIar 8i fpeculum morahtatis humanae vitariubarqj fplendidum quod inter alias ciuitatcs em icet, nominarit° °°rnaU r’

Rebus ad hunc modum confli tutis cum paulo pofl Huflitarob Conftantienfis concilii fententiam omnibus fufpcdis arma inferrent VVratiflauien.
ies quoque hifle malis impliciti feteaduerfus eos ahqust annis totis viribus funt tutati. Cum tandem inter Matthiim exCarrr^ ‘

vocatum, Cafimirum Polonia: 5c VVlad.fl ium filium eius regem Bohemiac magnae de Sileiia contentiones orta; fuiflent & vv n C°nUrn’ ungar'*
in vrbem rcccp.flent, CafimirusSc VVladifl ius vrbem tres menfescontinuos fruftraobfedcrunt: Vbi vero anno M7rtDav inrrrf,3 ‘ JUICR cs /“ii13"1
extranfadione Matthias Silcfiaobrigiflet, vrbem ille multis Priuilegiis condecorauit. nn0 H7i>paX hos Reges m^afuiffetSc

VVladifl-ius deinde Rex Hungariae & Bohcmia: fadus vrbi ius Enaponjdequocttm Matthia etiam priuscouenerar „ rr , ■

ferdinandus Regnum Bohcmia: adeptus anno .527 V Vranflauiam primum ingreflus efl & bi, deinde eam inuifirCumdue hTc,^,1^ f >
tur Angularibus eam verbis publici praedicam t & magnis affecit beneficiis.Dignitatem MsgiftratuS fingularcm in modum amnlifir,...;, ,, ' ' ! if3””

bu„qu«i„ nobili»,i, pri»„.b.f»u.aq1Kr«ia«Kdr»«.p»dC.»l0m V.l.p..ff«" „ ZlZc 2^

datoPriuilcgioanno 1530eamornauerit, 1 r * vt muitisac magnis virtutum praemiis

Anno 1563 Diuus Maximilianus viuo patre in hanc vrbem venit,qu*dcfcntcntia Ca:farisFerdinandi p. in illius vcrbaiurault Oi.nm •
propenfom hanc vrbem fuet.t & quantopere commodis illius rtuducr.t in recenti memoria efl. Quod eodem animo & voluntate SaeS^mp itudT

Siqu^vrb'! huius fitum, fplendorcmaedificiortim.turriutii atque templorum Aruffuram atq;conuenicnfem platearum ordinem intueatur, item &
foli circa vrbem fertilitatem mercaturam & rerum omnium abundantiam qu* in hac prouincia urca Vrbem nafiuntur & ex diucrfis partibus orbis in vr
bcmaduchuntur confideret, cum pncipun eam Germani* vtbibus certare dixerit.paucas aut nullas ei proferendas ceufebit. usorDismvr-

^tHkbs ob te rnpcm ** r°C1Ctate fumma furtt ornamenta in hac vrbe funt pr*cipua. Ariftocratia enim plena cft dignitatis, & Senatui eximia reue.

Leges auttm non ad vilius partis aut faAionis commoditatem lat*,fed ad honeftatem.iuftitiae conferuationtim Scarqualem ciuium confoeiationem
direfta». Et fenatus efl vigilans&accr in legum defenfione, in exercendis iudiciis in difciplinaeconfcruationc, in puniendis delnftis,& in tuenda pace Sei
& de iurc quoque in hac rrbe a Scabmis & eorum aflefloribus quibufeunque in hac proui ncia confidentibus rcfpondctur. ‘

Sunt & omnis generis artes vitsfcvtilcs inciuitatc. r

Pr*ftantia ciuitas h*c profert ingenia, qu* in bene iftic conflitutis Scholis liberalibus astibus erudiuntur,&ad res maenas traftandas prensrin»

Ne& hoc omittatur fucculcntam hac vrbe coquitur Cercuifia.qu* vulgo Scfccffs dicitur & bonum ps*bct autnmcutum, Vndc Si omnibui Jhfj
huius prouinci*cercuifiispr*fertur&apud vicinas gentes in magno habetur precio. moiuam*

JLongitudo huius vxbis eft 34 grad. & totidem Minutomm, Latitudo graduum jt.ioi

42
loading ...