Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 43
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0096
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
M O N A C H I V M*

Imperatoris Fridcrtci /venooaiu
deliciam, quar fuperior Bauaria nurtc dicitur

* * **--“** Artir

fi*-,-- .

Noricarum eum maximi commodi prouentu
Henricum

ONACHivMin fuperior^ Germania Vindelicis, qtiatiamBoiaria fine Bauaria vocatur, metropolis ad Ifi-
ram, rapidifsimum amnem , ex faltu Schiratio, Alpium fcilicct Penninarum gremio in Danubium profluen-
tem fita, inter vrbes,quot ducales Principum regijs clarent, amplitudine, elegantia, mundicieexcellit atque e-
rt itet,de cuitisOrigine qui fcripfere,fententijs initer le diferepaht.Chronicorum enim Noribergenfium con-
IA fartinator i'ub Othone T. qui Imperij adminidratiOnem anno D. CCCCLXII. iitijt Henricum ducem Brunl-
\.(§ uiccnfcm , cum Bauariae partem ex materna hatreditatead fe deuolutam in arce Verirtgenii degens, pofsidc-
ret, mxta Monachorum villam , ponte fa«5lo, rtoUaque trans Iiaram amnem via munita,opidulo principium
dedifle: Erneftum vero Henrici filiurii permittente propter heroica ipfius facinora Otthorle Csefare vitrico
(viduanl enim Hetlrici ille vxorem duxerat) ex opidulo vrbem feciffe refert, ea tamen lege ipfi ab Othone
impofita, vt Frifingenfi Epifcopo,qui propter diminutum fibi ius & vecligal auerfa via publica reclamabat,
qufnque nummunfpondo quotannis dependeret. Hisaufpicijs hanc vrbem cmeriiife, & irt magnam populi
i e VonimpiiimiiiTn A»,•'-^ordia AuentiriuspOriit, qui

a, reuerfum,euni aliquartdiu
dem deficerer,iri primam Vin-
diiffe, ibique prOpe villam Monachorum Schefflarienfis Collegij nouum opidum cdndi-

. 1 i • i ,^.4.. r_:_ . . r_ •_i•c_- _\ ri. *_ . _ •

rcc

igcnt

m
effer,

ncarumcummaxu.il r'“ 'ftjffe pontem refcidifTe , falis mercimonium , porttemque&veftigal Monachium ^Cens extru-

nricum ex improuifoVeringiOsopprm^ine,pon^«n^ Hpifcopum multiplicibus apud reuerlum ex Italia Crefarem, querelis & dccuia-
m opidum tranduliflfe: Albertum vero briiingenic ^ r._... 1

dium opidum rranuumic. tiiusu»». .--

tionibustantum effeci(fe,vt cum citatus iile minime fe fideret, aliorumque etiam crimirium reusa<*eretu-- Itfe MaieftaHsr i

& vrroque ducatu exutus fuerit, quoriim hunc ex decreto Sedatus Cadar in fidem Othonis Comitis in VVitrHWh A* r rAUs*

fui propter egregiam fibi nauatam operam tranflulerit,illum Bcrnhardo ab A nhaltt tradiderit Ho-autem memor-bile^uad figni;fa
' ^ redilicibusamplificandarcaufaSaxoilix SiBauarpducatuum,qui vmus^omioatiji parebantf^iuifiofuccc^rit^huiusdbmi

‘ r*"inifsimufn Ducem Guilielmum eiusno-

? V iTch i ani 's eheu i'e ti fe m que familiam dei matum ferie nunquam interrupta in . feririjfi

e gubernat,propagetur.Vrbis huius

conditae 1

nium in

minis quintum *•**•&--, ..

tam externus quam internus litus multis opportunitatibus eit amceniisimus, aere tcmperatiisimo laluberrimus. Inter Oeniim & Lycum

amnes, illum , orientalem, hunc Occidental em,vtrumqu6 vn ius di ei itinere di flantem, Hara medius interlabitur,ab oriente Wafferbur-

pum ab occidente A ngufiam , a feptentrione Frifingam, a meridie vero cum pulcherrimos & diuer/is pifeium delicatifsimorum generi-

bus abundantes lacus, tum -^ J

tterfarum ferarum, prateipue'

diem verfusafpicir. Hortos fuburbanos orienti ioh expolitos limpiausum nuuu c.\ amne deaucti murmure gratiisimo pnrteriaoentes
rigant, mirificeque recreant.Nouus ipfius Ducisiuxta nouum Callruni hortus,pra?ter arti/iciofum fontem & domum jflidairJ pulcherri-
mis pilluris ac ftatuis ornatam hoc lingulare habet, quod vix vfque alibi reperire ut, V t crepufculo appetente vefpertino, magttusccruo-
rum grex interdum centum aut plurium fub i pias propemodum fencilras lporttc aCcedat, vnde figi fiernique aut arcu aut Sclopetoque-

ar,qualiicunquc eorum maxime* -r--J

b.s & elegantibus iplendefcant
introdufli ciuibusadfcrant.Templahic1
Deiparae Virginis,in quo
huius templi binat columnarut

maius,totum compadlum ell fiftulis ligneis t - _ _

vel danno fu files. Monalteriah-ccvrbs celebriora qurprafcipue vigeant, tria habet, vnum Fralicii canorum, Auguftiniartorunl alterum,
tertium vero Diuo Tacobo confecratum, quod rnonialium ell: Duo item minora coenobia virginum,ordinis Diui Francifci.Francifcanis
vicina.Cemcteriaduo feorlim duabusparochijsdeftinata.faoellum quodque luum habent.quorum vni coiunflum ell No ocomium.ter-*
. a ;«n.m nnoer extrudlum cfl nouum. Ell & S. Spiritus atdes cui Xenodochium contiguum. In ter xd; fici a no „

fplendorem commoditatemque £\ul Vnluminum (quorum non exigua pars d uerlartitn linguarum manuferipta furit )feorfim &
vicina Bibliotheca eh XI. circiter mi . 1 peramplo & amoeno diflinda Infra vero theatrum hoc, llatuarium eft antiquifsimorun

fcitilsimecompaflorum refertiisi.u , L aliunde magno atre congellat funt ,ditifsimum. Caftro nouo peranfraftum adh.vret ctcrru

monumentorum atque imaginum,qu. ej natUra, vel hominum ars lubril es &ad miraculum llnpendas dedet lrtilrtitl rifsi mu m,

rn^^od^totiefoinque quis vdcunofifsiimisirtgredaturjqUod nouum admireturinuertit,vfque adeo vaga ibi rerum fupptllex atque va-
r?etas°confpichur.In curia ducali veteri aluntur tigrides, vrlx, lynces,& hoc quidem tempore duodecim ieones,qu orum ferri ell* ca.u-
los fi -ouenter pariunt. In eadem curia memorabile magni roboris monumentum C hn ■ oforus Dnx rh.thmis Germanicis ad marginent
a<fc’intis poluit.M olendi na aquatica non folum extra,fed etiam intra vrbem multa ac vana, mu Itis ac vari;s rerum opifitijS feruiunt.Foij-
tem Phinee os Ferdi nandus ad maiorem vrbis amoenitatem publicat voluptati ahte palatium luum canalibus educit,qUtm xneis magni ar-
i lUtuis, cuatuor elementa referentibus,qu* exilientis& galeatum endatumque equitem portantis equi itmulachrum c.rcamflen^
exorna^Artificia qu* apud alias gentes in vfu,& h'ic in precio furit,aliunde mtroducuntur^t inftitura nuper officina vitriaria & textura
hotofcrica Forum nobilitatur in primis vini aducflitij, falis, & rei fimmentarij mercatu. Conficiuntur aurem hic merces plurima’, qu^e
^dtuerftsprouincias ex portantur.Populi frequentia tanta eft,vt ™il|*a ^f™i

a«»unt.Iusdicitui —---- . , , . .. .

Iureconfulti. In ciuili Senatores, quorum qui interioris cdrifilij fune duodecim plerurtquc ex patncijs lenioribus, qui vero exteriori^

XXIIH.par-”1 inninohiu oatriciis.oartim ex plebeiscooptantur.Crimmaleius Prstor,qtlem vt plurimum anriqti* nobilitatis effe r-

hominum & equorum in iladio cu
na,fufiiciant.

rfus.Hsc de hac vrbe ex plurimis qtii-.niemoratu digna fint,pauca colledla,cUm plura non capiat pagi.

45
loading ...