Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 50
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0110
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
L V C A>

Vsci A,not)ili{irmiIfali*Regio,transAu(urem,LvcA m vrfeem mmetRt£rraneisol!enfat,Roftte*
norum quondam Coloniam, Lucam Plinis, Antoninus, Ptolemseus.csetcrack vererulcriptorum co»
horsappdlat.Caufam nominis in diuerfumaudorestrahunt.-aliquiidfacceptumabfcutis inauratis,
quifummis impofita vrbis rurribus,fplendore Solis illuftrafa valde lucebant. nonnulli,cfi priusAiid
ga diceretur, pnftea Lucam ^ duce quodam infigni denominatam, aiunt * Catoaudor cll, a Lukio
Lucumom prius Lucumodiam,dein,euphoniq gratia, Lucam vocatam. vnde adhuc locus eftjiuxrsi,
conditoris ipfum nome retinens: Ali), Lucum opi dum inora fuiUe olim ferunt,ciufque colonos Lu
cenieshuc profedos,vrbcm quam condiderant,afe Lucam dixiffe.Prasterea verd,&denominisori-
gine,& de vrbis primordio, varia narfantut,quae,vti propinqua fabulis,aut exigui omnino moroS; i,

referre non putautmusopera?pretium:vnamq;Catoni.sfcnfentiarn,prsecacrerisprobamus,nirnirum,

no T nlrinmT filllT/1 r.r-.iAnia « t\

«loncixa: gensiaura,pruaens,ingcmoia,vr,qui uncrraicm udi

raro fuerit perita.Lucam Strabo memoragbacfenrentia.Vrbs cu.iu mumva *-«**«-naumueuicc vdipicrumquc vicaamnautrant:

regio virorum probitate floret,magnum<jue robur militare, magnam equitum multitudinem fuppcditar, vndeRomarti.belltca,
manm accipere folebant.Liuius etiam eius memoriam vfurpatfiep A, nominarim vero cum Annibalemin Ligures,Sempronium
eodem remporeLucam couceffilfe dicit FrontinusT.Domitium Caluinum Lucam in Liguribus obfcdiffe fcribitmon folum na-
tura loci ac operibus.fed etiam valido militum pradxdio munitam. Mentionem Lucae & Agathius fecit Blondus in hiftorijs tradit
& Gothis poflfjiTamjmeufibus fenis oppugnalfe Narfetem Eunuchum priufquam capere poflet.A Facio Vberto in hancfcnceatiam
defcribitur.

Tui ad G lare ani,-vh i Pifanus

Florentinum deuicit,quum oppreffus ejb
1vannes Vice comes belliprdfetius.

Vrbs hac, qua de tibi loquor,

cylnngafcu Fredia ditia creditur
Illo t empore quod antiquum ajlimatur.

Sed quoniam illuminata fide

Frius fuit, quam alia Tufcorum vlU*

Kolne immutatu, & Luca vocata. Si C Faci u %

Incedentes vidimus orbe in modico

Turribusfrequentem Lucam,injlamcmorit
Et Prato Serciof allui
Lauta e It tota, ffiecie f iucunda

CMagisfforct, m turparetur planctu
egui anni* iam amplius quadragintapetlus illi contraxit.

Vidifanttam duitatem, & vultum fanet um
ifXudiuicj, vt adpreces Fidriani

Sertius in latus fe conuerterat. N ____

fatis indicans poftremis verfibus, cum Lucamait didam.quod prima emiratum Tufeias, fidei Chriiliana: lumcnacceperit, Srra-
bonem, Catonem, Liuium, Frontinum,afiofq; veteres feriptores, qui Lucam fsepiffime nominarunt ante Chriftum Seniatorcm
natum.fenonvidiife.Luca quoque vocaturinmediterraniis a Ptolemaeo.lJofiqu3 a Narrete,vr diximus capta fuit,exin Imperaro
rumConftantinopcIisopibuscollapfis, principatum cius Bonifaciusoccupauit, quiBeatricem Henricifmperar.filiam habuit
vxorem,&ex ea Mathildem filiam fufeepit. Ea Godifredo marirofuperfteshatrefquein ampliffimum imperium, & nominarim
huius vrbis,fucceffit.Deinde temporibus Honorii IIII. Pontificis Rom.fuum ius&poteftatem ab Imperatore Csefare Rodu!-
pho, X11.millibus aureorum nummum Lucenfes redemifle, Platina in vita Honori] quarti rradit. Poftea tyrartnidem nadus efl
Vgurio Phafeolus; quo.per feditionem popularium cum Nerone filio exado,principatummoXadeptuscftCaftruciu$Caftraca-
nus ab Vgutione carceri inclufus; vt ira vno momento fimul ille pelleretur, fimul hic vinculis Iblutusexcarcereadprincipatum
eueheretur Caftrucium Galearius Vicecomcs.Azo^; eius filius Mediolani reguli,proprerfummam viri virtutem mirifice dilexe-
runt.Florentinistota vita per quam infeftusfuit, quorum copijscsefis,ipfamquoq; Florentiam obfidioficaffecerat, vt expugnatu
tum omnino crederent multi,ni morbus, ex quo deceffir, impedimentum iniecifTet Pilam & Pidorium ditionis fusefecCtat.FilioS
reliquirduos,quiabLudouicoBauaroLucapulfi. MultadeCaftrucioBlondus, D. Antoninus,Sabellicus,&Nicolaus Machia-
uellusF!orentinus,ineiusvitavernaculofermonefcripta.prodidit.EiedisCafl:rucyfiIijs,Gerrnanicaprstfidia, quqBaUarusvrbi
impofuerat,Lucam Gerhardo Spinola?Genuenfi vendiderunt: eademq; deinde Ioannes Boihemise rex,PcrroRubriocornittifit,
R ubrius Maflino Seal igero Verona? regulo ceffit.is vendidit Florenrinis.qui tum menfibus nouem ea potiti.Hoc tempore quonii
Pifani plus fibi iurisad imperium eius efle.exHenrici Imper conceffione putabant, v rbem obfidere.donec tandem elttrafadurm
Poftea cum Imperator Carolus I i II. in Ita fiam profedus,legatum Lucenfibusprxfecifiet Cardinalem quendamGallum.is Im-
peratore dic
deieclum C

occupauirPaulusGui _ ;

gemmis,pecunia multalocuples,& numerofa prolefelix,gloria fortunaq; & exiftimationeapud Italia? proceresampliffimus.vt
adeo non fibi folum ipfi,verumetiama!ijs beatus,ftabileque ac firmum fundatmuque imperium habere videretut, murata fubi-
tb.vagx volubilifq;fortuna?aura,fpe<f>aculummiferabile& exemplum mortalibosinfigncfadus eft,quo euidenterapparuir.in
humanis rebus perpetui omnino efle nihil oportereq;reuerentur,& cum timore cafus fortunam benignam gercre.Tam igitur ex*
celfo in gradu felicitatis conftitutus,quia Florentinis hoftibus fauebat,cum.quinquefilijs impetu popularium vindqSj& Medio
lanumad Philippum vicecomitem Ducem ablega tus,tandem in cbfcurofqualidoquecarcerecum liberis diem fupremum exple

: _i - •' / , . ,a„j.

.Mul
.Volaterranum

Ill.dixittat vtrumq; falfo nam ijdem audores alibi cum reliqua feriptorum cohorte primum ex ijs Mediolanenfem, alterum Se-
nenfem perhibent Erroris occalionem Blondo pra?bui(Te, quod Alexander 11 Lucendum Epifcopusfuit.ideoq; L ucenfiskqui-
bufiamdi(ftusefi:.nonoborig>nem fedprxfularum. Volaterrano aurem vitium iruuliilelibrariumarbirror.rerriol numeralilit-
tera.nonre^ieadditaXucenfisEpifcopus D.Fidrianus.quem D.Gregorius Ponrtf in Dialogis, Sercium cohibuilfe Lucenferu
agrum infefiantem,prodit: cuius rei adhuc fuperfunt veftigia & Factus Vbertus etiam menfionemfacir.EpifcopumquoqucLu-
ca B.Anfelmum habuit,qui Comiti Mathildiiconfefiiotaibusfutt.&cuius in D Bened:tftiPodaliconis,agri Mantuani coenobio
diem fundti, fanda olfit deinde Muntuam, in sedem maiorem delara funr. Noftra memoria i ucam ortu nobilitauit Sandus
Pagninus,ex ordine PrsedicarorumfummnsTheologus,& latine, gra'c^,hebraise,C3!daicc,Arabiceq;dodiflimus,vtinftrDmeti
vtriulq; verfio ex Hebraeo,grarcot^, in Latinum item Ifagogead myfiicos feriptur e lenfiis,Grammatica Hebraica,grsecaq;,ac alia
multa litterarum monumenta,qux reliquit,abunde telhtntur. Bibiioteca apud Fntncifcanos eft tcpioIa& elegans.Templumor-
«ariffimum S. Crucis pilis ingentibus, choro pauimenroque mnimureo, in quo XII candelabra argentea.Suminum altare D.
Martino factum, in quo Cmx aurea a Pifana Rcpub, Lu ceniib. oppignerata, & redempta nunquam/jua: valere fertur XV.Mau-
reos coronatos.

So
loading ...