Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 34
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0078
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
C H I L O N I V M>

ARE Balthicum, qua parte Holfatiam &Slefvvicum Ducatus alluit, fertoshabft
ineundos finus,Ifthmos Grxei nuncupant, in quosmagno accollarum commodo e*
rumpit, & tutos ncgotiatonbusnauibufque marinis fludibus defatigatis,praebet re»
cefius.Hac etiam commoditate Chilonium, nobile Holfatixopidum,fitus,&naturas
benignitate fruitur, vt portum habeat capacem & peroportunum ,in quem ex Ger-
mania, Liuonia,Dania ac Sueeia,magno opidanorum quae(lu,merces deferuntur. Qui
bus eadem maris vicinitas, pifcatum etiam vbcrem & maxime Salmonum prxbet,c*
quo incolarum non pauci commode victitant. Vetus cftopidum, aquis probe inftru-
dum,& fere vndiq; cindum,appellationem a cuneo,vt gcrmanice fonat,obtinens. Ar-
ce decoratur confpicuaabs Adolpho Ducc,nouis xdificijs vcnufteexornata.Sed prX-
cioua Chilonium celebritate pollet, pcrauguftis nobilium comitijs, quae quotannis ibi celebri habentur fre-
fiuentia circa D Anthoni) fefta,vbi publica priuataq; negotia, & prxfcrtim res pecuniarias,quas opulentas ha-
brnt expediunt Eft & Minoritarum Monafterium,iam in Xenodochium conuerfum, in cuius Ecclefia Adol-
husnuartusHolfatiaeacVVagriaeComes,qui VValdemarum fecundumDaniae Regepiin Bornhofedcde-
P (Innlnm eft anno Salutis,M.CC.LXI.cum antea,eiufdeminftituti Monachatum fuifiet profeJTus, idemq;

monafterium.anno poft natum Chriftum M. CC. X LIV. xdificaflet.

Gerardus primus Holfatiae ac Schouvvenburgi Comes Chilonenfcs praecellentibus decorauit priuilegijs»
nnibus opidanorum fines ac termini defcribuntur,anno rcftitutacfalutis.M.CC.LXXI.

A nno deinde,poft falutarem Chrifti aducntumM.CCC.X V.Gcrardus fecundus Holfatix Comes,in Qucn-
, £ a Comitis Hcnrici filius,nec non Ioannes Comes Holfatiae in Ploen.Gcrardi Comitis filius,ius munici-
™lrChilonicolis concelfit,omnino tale, quali Lubccenfes vtuntur.

P N' colaus Holfatia: Stormarix, ac Scouvvenburgicus Comes,concefla lam antea d maioribus pnuilcgia, &
«raecipne nonnulla fuper immunitatibus ia certo Iutixportu, prxfente V Valdemaro deRanzovv, annogra-
*\ce m cCC.XC.confirmauit, acreualidauit.

Hsc autem omnia priuilegia,iura,& immunitates fercmffimi Danix Reges ac Holfatix, ex Oldcnburgcn-
* m familia Duces,figillatis deinde literis corroborarunt.

Eft in hoc opido parochialis Ecclefia,cui illuftris,ac nobilis Ranzouiorum familix eft adiundum facellum,
•n auo multi Ranzouij perhonorifice conditi funt, & praecipue Otto Ranzouius eques auratus,cum filijs,filia-
bns atanc nepotibus,in cuius monumento infignia Gentilitia xreinfufa videntur.

Cuius gratam pofteritati memoriam, Henricus Ranzouius Regis DanixFridcrici fecundi vices in Ducati-
bus Slef. Holfat. & Ditm.gercns vnicum familix fux decus,ornamentum,ac lumen,hoc pado lucubrationibus

fuisinferuit.

OTTO RANZOVIVS. EQ^AVR. DOMINVS

In Bvlck Et Cnop Obiit Chilokii.

Anno M. D. xi. Coniiliarivs, Io-
annis Regis Daniae.Succisr,

&Noruegiac.

xNclyta Ranzouium virtus quoy tollit Othonem,
Et viget Holfat opofhumafamafolo.

B ait heus ob meritum,gladius cui fulgidus auro,

Ceffer at,auratus nominefertur eques.

Cui nec Vlyffaa deeratprudentia mentis,

Et,qua Nefloreagratia vocis erat.

Conftijsprudens Ioannis rexerat aulam,

D anorumfenior qui datafceptra tulit.

Duxit at hinc vitam Chilonydos vrbe quietam,
Auerftnsftrepitus,aula molefia tuos.

Tumflerifacra curauit in adefepulchrum,
Semotum populo claufa quod aer a tegunt.
Nempe memor vita fragilis,mortisyfutura.

Hic voluit membris ejfe cubile fuis.

Hic decies fenos clypeos, Galeas y comantes,
Magnorum videasfgna vetufia virum,

<fut de Ranzouioflorentes(lemmate, clara
Temporis vnius laude,fuere decus.

Hac iuuenes vobis addant calcaria pulchra*

Virtutis,quas nunc Cimbria diues alit.

34
loading ...