Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 41
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0092
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
STETINVM>

OMER ANIA nomen accipi t a Pomefano Vidunti,primi Borufliorft
regis filio,dicit enim Erafnius Stella: Vidunti fili j,qui in Borufliareman
sere,tres nimirum cx matre Boruflia nati, terram fecundum capita diui-
lifte Pomclanum ,qui ex his state praecellebat, forte eam occupafie ter-
rae portionem, quae Huimigeriae propinquior eft:tum a Germanis habi-
tatam, a quibus Borufij magis formidabant. Sed quoniam Pomefanus
ftrenuus videretur, manu ac animo feroci, multitudinisque admodum
ftudiofus, hanc magis tutari eum polle confidilfe, ex ipfoque hanc por-
tionem deinceps Pomefaniam didam fuilfc. Hodie vero, voce nonni-
hil variata, Pomerania dicitur: Lemoni) quos Tacitus rccenfet. R ugijs
finitimi, & Oceani accolae, Pomeraniaecultoresfuifle videntur. Sub his
vero & Rugiam recenfentur,& VVagrij, Polabi,Obotriti,Riflmi,Circi-
pani , cundiqueV Vandali. Vfifuntante fufeeptum Chriftianifmum
lino-ua Vandalica, & a primis cultoribus lingua patria,hoc eft Vandalica,haec regio Pomerzi didafuit,ab
indaginis habitata, & proprijs dominis gubernata: alienis autem nunquam fubieda eft. Diuiditur autem
in fuperiorem Sc inferiorem Pomeraniam , quarum haec in orientem vergens, Vandaliam CafTubiam-
que,illaStetinenfem,Batthienfemq;feu VVolgaftenfem ducatus,ac Rugienfem Infula compleditur.O-
pidisegregijsexculta, infignioratamenqushabet, iacentinlittore maris,pauca quaedam mediterranea,
quorum praecipua rn eft S T E TIN V M, fen Sedinum, a Sedinis populis, vt creditur, denominatum, cis
yiadrum,Vetus Aprifcis merito didumequod conditoris nomen Sctempus extmdionis,A nemine adhuc
accurate perueftigatum fit. (Quanquam tamen lobeftenius, eius ortum in annum Chrilli centefirnum vi-
o-elimum quartum vitra miliefimum referat.)Situs,commerciorum, & vidusoportunitate, morumque
elegantia,nulli maritimarum duitatum cedens5pifcium ledilfimorum varij generis, & precij exigui inex-
hauftum,promptumque viuariumePratorum quoque ac lignorum ccduomm adeo ferax,vt parem haud
facile, fuperiorem vero aliam vix vlquam reperias vrbem. Luxuriat ager fuburbanus finitimus prouentu
egregiorum fruduum, quorum magna visquotannisin tranfmarina regna & ditiones defertur. Quin e-
tiamiurt exonerandi merces, Scadueditiarum rerum omnium vel retinendarum, vel exportandarum
prae caeteus,immunitate rara atque perueterigaudet.

Habet modo in ea fedem continua ferie a maioribus acceptam illuftrifllmus Princeps, D.IoannesFri-
dcricus Sterinenfmm,Pomeranorum,Cafluborirm,& Vandalorum Dux, Princeps Rugire, Comes Gutz-
couiK, Sc Leopyrgcnfium, ac Butouienfium terrarum Dominus. In Pomcranire, Stetini, Cafiuborum Sc
Vandalorum Ducum genealogia nuper in Saxonia edita, italegitur,VVartiflaus primus, alias Bertizlaus
vel VVercczlaus,cum fratre Ratiboro,in diuifionc cum reliquis fratribus fada,citeriorem Pomeraniam
Germanae finitimam, vbiStetinnm,& caput gentis &ampliflim;p familiae fedes^olgajt/^fjtmn/ citra,Sc
vitra fluuium Pene vfquc ad Colbergamaccepit ,Primus ex hacilluftrifamilia, religionem Chriftianam
fufccpit,Sc cum ambobus filias baptizatus,a D. Otfonc Epifcopo Bambergenfe,& ComiteAndechfinoA-
poliolo P6meranorum,EpifcopatumIulini,alias VVollin,& templum D.IacobiinStctino,fratris Rati-
bori auxilio,fundauit circa annum Chrifti.M.D.XXlV.

Eft Stetinum iuris ac foederis Hanfeatici,ad illud focietatis membrum pertinens,quod Lubecam,totius
Hanfaecaputprimo refpicit.

EiuS longitudo eft graduum triginta feptem,minutorum fex,

Latitudo,grad.quinquagintatrium,minutorum fex Sc viginti.

41
loading ...