Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 6.1905

Page: 99
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1905/0111
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
99

Servaaskerk met schatkamer, de St. Janskerk, de O. L. Vrouwenkerk, de
Helpoort, het Rijksarchief enz. Aan de bezoekers zal kosteloos toegang
worden verleend tot de kerkschatten.

Te zeven uur zal in een der zalen van het Theatergebouw een ge-
meenschappelijke maaltijd gehouden worden a ƒ2.50 per couvert buiten
den wijn. 's Avonds wordt aan de bezoekers een concert aangeboden in
het Park. De bezoekers verkrijgen introductie in de sociëteiten.

Toegang tot de Vergadering met recht van deelneming aan de ont-
vangst ten stadbuize, den tocht door de stad, den maaltijd en het concert
hebben alle leden en correspondeerende leden van den Bond en alle leden
van aangesloten vereenigingen.

Zij die aan de vergadering, den lunch of het diner wenschen deel te
nemen, worden dringend verzocht om hiervan vóór 10 Juli kennis te
geven aan den secretaris van de Commissie van ontvangst Jhr. Mr. M.
Ruys de Beerenbrouck, van Heylerhoflaan no. 8 te Maastricht.

De commissie van ontvangst heeft zich bereid verklaard om logies te
bestellen voor hen, die hiervan tijdig kennis geven aan den secretaris der
Commissie.

Namens het Bestuur :

Mr. J. C. Overvoorde,

Secretaris.

Korte beschrijving der voornaamste gebouwen te Maastricht.

Naar aanleiding van het aanstaand bezoek van de leden van den
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond aan Limburg's hoofdstad laten wij
hier eene korte beschrijving volgen van de voornaamste der te bezichtigen
gebouwen. Maastricht is rijk aan historische herinneringen en aan gebouwen
van bouwkundige waarde, waarvan wij hieronder slechts de belangrijkste
kunnen aanstippen.

Wij beginnen hierbij met de Maasbrug, die voor de bezoekers den
toegang vormt tot de stad. en de Helpoort, om daarna het oude en het
nieuwe stadhuis te behandelen en het Spaansch gouvernement, vervolgens
de kerken met de St. Servaas aan het hoofd, om te besluiten met de thans
voor wereldlijke doeleinden ingerichte oude kerkgebouwen.

De Maasbrug.

Deze werd gebouwd, ter vervanging van eene vorige, die ingestort
was en zich een weinig verder stroomopwaarts tusschen de voormalige
O. L. Vrouwepoort en het thans herstelde waterpoortje te Wijk l) bevond,
in de jaren 1280—1298.

Pater Thomas de Heer van het Predikheeren-klooster alhier, die in

i) Opgetrokken op de fondamenten van een Romeinsche poort.
loading ...