Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 244
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0259
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MONUMENTENZORG OP DE STAATSBEGROOTING.

Behalve de posten voor reeds vroeger toegestane subsidiën voor herstelling enz.
van monumenten van geschiedenis en kunst, vraagt de minister op de Staatsbegrooting
voor 1909 gelden (totaal ƒ12.200) aan voor de volgende monumenten1):

a. Dijkpoort te Hattem. Het eenige nog overgeblevene van de verdedigingswerken
der voormalige vesting dateert uit de veertiende eeuw en behoort onder de merkwaardigste
van de nog weinige middeneeuwsche poorten in ons land. Voorloopige herstellingen hebben
niet gebaat en een grondige herstelling is noodig. Reeds in 1904 verzocht het gemeente-
bestuur rijkssubsidie. De kosten zijn geraamd op ƒ5000, waarvan de gemeente met behulp
van belanghebbenden ƒ1500 kan bijeenbrengen. De minister vraagt de resteerende ƒ 3500,
te verdeelen over twee jaren.

b. Roomsch Katholieke Kerk te Hoensbvoek. Belangrijk monument, waarschijnlijk
dateerende uit de elfde eeuw. In 1903 dreigde slooping in verband met den bouw eener
nieuwe kerk. Het kerkje werd vanwege het Departement van Binnenlandsche Zaken op-
gemeten en een schrijven van den toenmaligen minister aan den bisschop van Roermond
had het gunstig gevolg, dat van de voorgenomen slooping werd afgezien. De bisschop
gaf echter daarbij de verwachting te kennen, dat de regeering dan ook te zijner tijd de
herstelling van dit oude monument zou bevorderen. Het kerkbestuur heeft nu aan de
regeering om steun gevraagd voor de herstelling der oude monumentale kerk. De kosten
worden op ƒ5000 geraamd, waarvan het kerkbestuur ƒ 500 kan geven. De minister stelt
voor, dat het Rijk de overige ƒ4500 voor zijn rekening neemt, te verdeelen over twee
jaren. Zoo wordt thans ƒ2250 als eerste termijn uitgetrokken.

c. Nederlandsch Hervormde St. Janskerk te Maastricht. Reeds sinds lange jaren wordt
op herstelling van dit fraaie monument, dagteekenend uit het midden der 14de eeuw, aan-
gedrongen, zoowel door het kerkbestuur als in onderscheidene Voorloopige Verslagen der
Staatsbegrooting. Indertijd is de toren met behulp van rijk, provincie en gemeente gerestaureerd.
Het kerkgebouw echter heeft evenzeer afdoende herstelling noodig, die op ƒ28000 geraamd
wordt. Het kerkbestuur stelt zich voor, het werk over 6 jaren te verdeelen en rekent met
subsidie van provincie en gemeente een bedrag van ongeveer ƒ 12000 bijeen te kunnen
brengen. Van het rijk wordt gevraagd ƒ16000, weswege door den minister een eerste
termijn van ƒ2500 wordt uitgetrokken.

d. Geschilderde ramen in de Nederlandsch Hervormde kerk te Oostvoorne. De fraaie
geschilderde vensters van 1745 verkeeren in ernstig verval en zijn tegen eventueelen storm
niet meer bestand. De kosten van herstelling zullen ƒ2400 bedragen, waarvan de helft
reeds is bijeengebracht door de Nederlandsch Hervormde Gemeente, belangstellenden en
de Provinciale Archeologische Commissie in Zuidholland. De minister vraagt de andere
helft als rijkssubsidie.

e. Gemeentetoren te Sprang. Een der fraaiste torens in Noord-Brabant, opgetrokken

1) Hoofdstuk V, Artikel 185. Wij geven den tekst der begrooting verkort weer.

244
loading ...