Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 213
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0225
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
JAARVERSLAG VAN DEN NEDERLANDSCHEN KLOKKEN- EN ORGELRAAD.

Het eerste jaarverslag van den Nederlandschen Klokken- en Orgelraad, dat we de
eer hebben U hierbij te overhandigen, kan uiteraard zeer kort zijn. Sedert de instelling
van den Raad door Uwen Voorzitter is er immers korten tijd verloopen, en vanzelf is
die oprichting het grootste feit van beteekenis.

Onmiddellijk na de oprichting kreeg de Raad twee zaken in behandeling, welk
aantal in den loop van dat jaar tot 5 gestegen is. Daaruit blijkt wel ’t best, dat er
behoefte was aan een belangeloos raadgevend lichaam. En vergissen we ons niet, dan
zal het genoemde aantal in de tweede helft van 1917 worden verdubbeld.

Dat het bestaan van den Raad ook in belanghebbende kringen gewaardeerd wordt

is af te leiden uit de omstandigheid, dat het bestuur van den Bond van Nederlandsche

Orgelbouwers samenwerking vroeg (en toegezegd kreeg) en het voornemen heeft de
arbitrage van den Raad op te nemen in het eenheidsbestek voor den aanbouw van
kerkorgels, dat weldra van kracht zal zijn voor Nederlandsche orgelbouwers.

Om den Raad in ruimeren kring bekendheid te geven zullen de Statuten en het
huishoudelijk reglement op bescheiden schaal aan de pers en lichamen, die hiervoor in
aanmerking komen, worden gezonden.

Van de werkzaamheden van den Raad noemen we hier:

De firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel noodigde onzen Raad uit tot een bezoek
aan het klokkenspel door deze firma tentoongesteld op de eerste Utrechtsche Jaarbeurs,
welk carillon door een aantal leden onderzocht werd. In vervolg daarop heeft deze

firma zich met ons in verbinding gesteld teneinde haar in ’t vervolg van raad en voor-

lichting te dienen. In verband daarmee heeft onze Voorzitter een aanvang gemaaakt met
een uitvoerige studie over klokprofielen, voornamelijk die der Hemonybellen. Het ligt in
de bedoeling de uitkomsten van dit onderzoek nader bekend te maken.

Dokkum. — De Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente A. te Dokkum heeft
onze voorlichting verzocht bij eene vrij uitvoerige restauratie van het orgel in het
kerkgebouw dier gemeente. Daar deze herstelling reeds was toevertrouwd aan een te
goeder naam en faam bekend staanden orgelmaker en de besprekingen deswege te ver
gevorderd waren, moest de Raad zich bepalen tot het maken van enkele opmerkingen.

We mogen aannemen dat hiermede rekening wordt gehouden, en het bestek, dat
gereed was, gewijzigd, en daarna uitgewerkt is.

Haarloo. — De predikant der Ned. Herv. Gemeente te Haarloo (Gelderl.) heeft
onze voorlichting ingeroepen bij een zeer verwaarloosd kabinetpijporgel, dat in het
kerkgebouw dier gemeente dienst moest doen.

Afgaande op de in het begin verstrekte gegevens meende de Raad met een
instrument te doen te hebben, zeer geschikt tot plaatsing in een onzer musea, bij een
nader ter plaatse ingesteld onderzoek bleek echter de onmogelijkheid daarvan.

Bij gebrek aan geldmiddelen om tot den bouw van een nieuw en grooter

14

213
loading ...