Compte rendu de la Commission Impériale Archéologique: pour l'année ..: Pour l'année 1869 — 1870

Page: h
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/crpetersbourg1870/0280
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
167

Zwar war den Griechischen Frauen in einigen Stadten, namentlich in Milet, Massilia und in
Unteritalien \ der Genuss des Weins mit â'hnlicher Strenge mntersagt, wie den Romerinnen2.

1 Aelian: Var. Hist. II, 38. vôpoç xai ouxoç
Alaao-aXc&mxôç, yuvaîxaç ju} ô[«Xeîv oi'vu, àXX'
ùSpcTCCxefv Ttâaav yuvatxôv riXcxt'av. Xe'yec Se
Geo'cppaaxoç xai uapà MiXiqaioiç xôv vÔjjiov xoù-
tcv îctxuïiv xal itefteo-^ac auxô xàç MtXï]aû)v
yuvafxaç. ti Se oùx àv sitohm xai tov 'P«|j.auùv
vôjj-ov; xai tcco; oùx oçXy]o-o Scxaiwç àXoyiav, et
xà jjlsv Aoxpôv xal Maaa-aXtuxMV xaî xà McXï]-
crcuv Scà [jlvtÎijlt]; éïs'|JL7]v, xà Se zî\ç £[j.auxoO rra-
xpc'Scç ^àt7<a ; cùxcùv xai 'Pwjxa'.'otç t]v év xofç
fiaXtaxa ô vô[xcç cSe ê'ppwfi.e'voç. où'xe e'Xeu'ie'pa
yuvY) smev av oivcv où'xe oÊxêtcç, où'xe [ju)v xùv eu
Ysyovôxwv o? écp t]'(3ï]ç {jls^pE. xe'vxe xai xptàxovxa
e'xûv.

Athen. X, 429 A. rcapà Sè MaaaaXcT]xaiç à'XXoç
vôpuoç, xà; Yuvatxaç ùSpoTOxefv. e'v Sè MtXiqxo
srt xai vùv (pTqtjt ©Ec'çpaaxo; xoùY eivai xô vé-

[iqjlOV.

Athen. X, 441 A. 'AXxcjjlcç S' o 2txeXt«xY]ç èv xrj
e,r:tYPa?0l,-£'v'ïi T"v P$X«v 'IxaX'.xfj ràaa; cpTjo-i
xàç év IxaXt'a yuvarxaç p} iïcvscv otvov àrrô xaù-
XYjç TÎjç aixiaç. — xoùxci) Si xc CT][i.efov èxt xaî
vùv écrxtv e'v xafç imypçiaiç, yuvat^c Tràaatç, év
atcr/pô xefcr^at xô ravetv' otvov, Stà xyjv Ttpoxet-
(levYjv alliai.

2 Aelian: Var. Hist. II, 38.

Athen. X, 429 B. Ttapà Se 'P«[i.atctç cùxe ctxe'-
Tt\ç otvov emvev où'xe •yuvT] e'Xerôe'pa où'xe xùv
éXeuïe'puv o? iyrfèsi {J-e'^pt xpiàxovxa éxôv.
Athen. X, 440 E. 7rapà 'Pt^at'ccç Se', ù'ç <p7]at
IIcXù(3toç e'v xrj exxï), àTûet'p7]xat f-ivac^i ravetv
otvov. xcv Se xaXoù[j.evov izdcracv rcivouct. xoùxo Se
Tïctefxa'. jj.Èv èx xriç àoracpiScç, xaî sort TCapa-

itXTjatoç TC[vo'[xevoç x« atYorôevi'xr] tm y^u5s£' xo"
xô xp7]xtxû. Stô TCpôç xô xaxeTûeryov xoù St-
<})cuç xpwvxat aùxô. Xa'ietv Se' eVxtv àSùvaxov
xïjv •yKvaFxa TCtoûffav owov. rpôxov jiev yàp oùS'
e/et oi'vou xupetav iq "yiivï]- zpôç Se xoùxotç çtXefv
Se? xcùç auyYS^s'Ç tcùç eauxTjç xaî xoùç xoù àv-
Spôç eoç e'^ave^tov, xai xoùxo racefv xaï y][xe-
pav ÔTiôxav iSï] TCpûxov. Xojtco'v , àSrj'Xoi) tijç
évxu^taç ou'oifiç Ttaiv àravx7]o-ei, cpuXâduexai. xô
yàp rpay^a, xàv yeùo-ïixat (xôvov, où irpoo-Ser
StaPoXïjç.

Plin.: Hist. nat. XIV, 89. «Non Ucebat ici» (vi-
nuin) «feminis Bomae bibere. Invenimus inter
«exempla Egnati Mcceni uxorem, quocl vinum
«bibissct e dolio, intcrfectum fusti a marito eum-
«que caedis a Bonudo absohttum. Fabius Victor
«in annalibus suis scripsit matronam, quod lo-
«.cidos in quibus erant claves vinariae cellae re-
«signavisset, a suis inedia mori coactam; Cato
«ideo propinquos feminis osculum dare ut ^
arent an tenietuni olerent; hoc tum non)en = n
«erat, unde et temulentia appellata. Cn. V<=_
atius judex pronuntiavit mulicrem vider/
avini bibisse quam valctudinis causa viro EL
«sciente et dote multavit, diuque ejus rei mcB-z
«parcimonia fuit». §_0
Plin.: Hist. nat. XXII, H8. «Saeculis jam ,Ë~"
«non arbitror hoc genus inflationibus obno.n E"
«solebat tamen inveteratum alvi causa dar E
«fcbre, item articulario morbo et nervorum h
«mitate laborantibus et mulieribus vini ah=_
«miis». E_£r
Serv. ad Virg.: Aen. I, 737. «Summo tenus =-
loading ...