Datt, Johann Philipp
Volumen Rerum Germanicarum Novum, Sive De Pace Imperii Publica Libri V: ad illustrandam publicae pacis, regimenti, camerae imperialis, Vemicorum Westphaliae iudiciorum, foederum imperii eiusque statuum ... statusque seculi XII. XIII. XIV. & XV. publici historiam, ex antiquis legibus, rescriptis Caesarum, actis & recessibus comitiorum veterum ... — Ulm, 1698 [VD17 3:002461K]

Page: 217
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/datt1698/0231
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Maximiliani Rcgis auipiciis Anno 1505. contra Turcas inftituta. 217

„mercedem, a mundo gloriam & honorem confe- ti pedites fimiliter unum Vexillum, & unum Ca-'f

„cuturi. Nos autem prsmüTa erga Principcs Ele- pitaneum & Vcxillifcrum habeant. ««

„clores ac alios Principes amice promereri, & erga Item fratres hujusmodi laudabilis & praeciofa:''

„alios cum omni gratiä recognofeere & immortali frate/nitatii debent fe perpetuo profequi fide & fa-*'

„memoria collocare & tenere curabimus. Datum vore quo talem laudabilcm miliciam potius ad im-"

„in noftra&Sacri Imperii CivitateAugufta. Die plere, &honores&laudes, quos exinde confequi"

3,XII. Novembris Anno Domini M DIII. Regno- contigerit, cum apud Regiam Majeftatem perve-"

„fum noftrorum Romani XVIII. Hungaria* vero jierint, reeipere &obtiuerepoiTmt. "

»XIIII. Et quoniam hac tempeftate Reipublica a>qua"

IZ f „ ORDINATIONES ET CAPITULA gaudet Concordia, demptisFranccrum&Hifpa-"

„INSIGNIS ET LAUDABILIS CQNFRA- niarumRcgibus, quibus uniendum convenientia"

„TERNITATIS SANCTI GEORGII. media inveniripoflunt: Idemquealii Reges Chri-"

„ Inprimis : quieunque exInftigatione divina & f tiani, ubi Romanorum Princeps arma in fidei ini-"

„honoris adipifeendi giatia Confraternitatem, feu micosiumpturus eflet, fe expeditioni hujusmodi"

„focietatem nanc amplecti defiderat, fecaetens fui minime defuturos , opemque fuam praeftituros,"

„Status per ic autNotariumMatriculae inferibifa- corivenit, in Romana Urbecum pontifice Surrrmo"

„ciat, cujus femper completo uno folio vel tanta ac Sacro Cardinalium Collegio: aliorumque Re-"

„fui parte, ut folium medium exuperet, Notarius gum Legatis traflari, quo concordia praedieta ef-"

„eo loco ie fubferibat. Ita fubfequenter in unöquo- rectum ibrtiatur, amboque Francorum & Hifpa--C

„que folio fubferiptionem continuando. norum copiae coneurrant, cum exteris Viciniores"

„ Item: hax honefta militaris inftituta Ordinatio & are aliisque rebus eam ob rem muniti exiftant."

„ad anni fpacium durare debet: cujus anni parte me- Datum in noftra & Sacri Imperii Civitate Augufta"

„diaunusquisquepropräsmilitabitexpenlisutdivi- DieXII.Novembris AnnoDomini MCCCCC"

„nse hujus & humana» gloris partieipem fefaciat: III. Regnorum noftrorum Romani XVIII. Hun-"

„reliqui Temporis ftipendium Romanorum Rexto- garix vero XIIII. "

„tius Chriftianitatis & hujusprsciofs Societatis ca- f Mandatum hocRegis Maximiliani de confti- * J

„put exolvet. tuenda Societate S. Georgü etiam Sermone verna-

„ Item Milkes nobiles, omnesque alii praefenti culo Sequenti Tenore hinc inde ad Imperii Status

„inlcripti Societati illico Regia» Majeftati Commif- s tranfmillum eft.

„fariorum authenticis literis, ac duplici (ut^räfer- + 5JX>if Maximilian öon ©ottetf ©ttaben £K& l*

,,tur)pro quarta parte anni munitUHpendidfeprae- mtfdber $Snig/ JU allen jdtetl melier be§

„ftabunt, ubi Regia Majeftas Capitaneos ftatuet, & 3veic&ÖSU£ungatWSÖalmatien/(£roatien/:C.

„faciundum quidamplius fit,expomfaciet. Äig. <£r$f>eräog ju öefterreieb / ber$ög Jll

„ item: qui primo ad didam Regiam Majefta- $3urgunbi/$u Trabant/ «jjfaljgraf2C. (Snbie*

„tem veniunt, debent ibidem alios expeetare, ut teil aflctl MlD jeglichen önfew t>nt> befj heiligen

„unanimiter fruduoleque agipoffit. IKcicI?ö <ri)urfürfien/gtwfiett/©ai|llicben t>nö

„Item : quoniam verihmiliter prafumendum ^eltli(T;en/Prdaten/©raöen/3rer)en/herrn/

„eft,quod plures qui ad hujusmodi Societatcm ve- dlittttn ÜHD unechten /t>nb fontf allen anÖcm

„niunt, nee fortunas eorurn hujusmodimediisSti- »nfecn ÜtlD befi belügen ÜvCtcl)Ö tmberthanen

„pendiiexpenfisfufficiant,hiamicos,fautores, & t>nD getmwn/ tllföaö Würben/ ffanbtÖOber

„fautricescVconfanguineospro auxilio fibi faciundo VDCfentf t»k feitlb/benn btefet* ttnfei* königliche?

„perquirant: quod fi dubitatur,neIudo,amorefec- brtCtte / Ober glaublich abfcl)rifft ba»on für*

„mineo, aut alia quavis Causa peeunia-, vel fua>pro- fombt/onfer ©ttab Üttb atlcä giltS/ (ghwuirbi*

„pria; vel alias qusfitae dilapidentur, unde &illo- gen / JÖOCl)gebomen / SßoblgebOMen/ (gbleit

„rum, & forte inde totius Exercitus interrumpa- tmb(Sf)rfamen licben$?e»enAQbatmen/(Tl)ur*

„turprofeffio, quod tarnen maxime pra-eavendum, furften / gtU'flCtt/ 2lnbdd)ttgcn önb getreten,

„debenthujusmodi peeunis non apud fe remanere, CQnjj ^eijfelt m(l)t/U)V Olp ^f)l'if]enlic^ leütb

„fedapudCommiffariosdeponi, quipofteaadma- rotfjenb / ^te mannigfaltigltcl)berallmecljrig

„nus Societatis de Fuckaris & Vellfer in Augufta ©Ottbie &l)ti\lmWt m Wb bt\)e önfem tfU

„dabunt, ut omni tempore militantes juxta ordina- fett/ j>nib ihr fcl)tt)ei)re @Ünbe tmb Übeltaten/

„tionem Societatis Sanffi Georgü dida: folutioni mit allerlei? erfcl)rocfen(icl;en plagen geflraf*

„confequi vakant. fet »nb jur beßenmg ermanet/ bati aber laiber

„Praterea cum illa expeditb captet initium, roenig geacbtcf/ober äub/erjengenommen/.bar*

„quod unieuique qualibet Angaria falarium fuum, Durcj) biefei' tflt mt\)X^rriing / Wlberroertig«

„feeundum quod decet unumquemque Equeftri feit t>nb önivefen in ber ^briflcnbett erwacl):

„decem&pedeftri quatuor florenos pro falario, & fen/bannV)Or nie eH)^ '■> be§f)albttt fein ©Ott

„fimiliter & damno in uniuseujusque loco, fuper ücl) gnab/JU tlOCl) fcbroebret' |trajf ÜttÖäOrtl be<

„aquas vel Terram, ubi eos pro tempore exiftere Wegt/ al§ OUp ben nad)fo(gcnbcn Öl'facben tVOt

„contigerit,exolvidebent. abzunehmen ip. Slnfatiglicl) fo bat ber Stil*

„Item: ReeiaMajeftas vult hoc cumfufficienti mächtig »n§ / al^ Ütö Obritf f>aupt ber Cbri^

„falvo Conductu providere &tales indemnes tene- fienl)ait öor etliel)en %a\)Mn mit einem harten

)3re: ita fi aliquid deficiet, hoc idem refundere. @tain/ üttgeöorlicb jwat)er Centner flf)\v>el)r/

„item: poftquam talesad regiam Majeftatem ber auff einem weiten »elb mit gro§ei' »nge*

„venient: tunc debet una ordinatio fieri talis: quod flummigfeit ÖOttt btmmel/ flll* t)tt|j/ alg rour an

„femper ducenti Equites unum Vexillum, & tricen- »nferttl berjug / Jl» tt)lDcrjlanb bei' granjofen

^^ mutivil*
loading ...