Heider, Daniel
Gründliche Außführung, Wessen sich deß H. Reichs Stadt Lindaw, wegen einer ... in anno 1628 ohnversehens abgelöster, vnd dem ... Grafen von Montfort ... sampt mitergriffnen vier Dörffern, überlassner ... der Ertzhertzogin Claudiae ... pendente lite cedirter Reichs-Pfandschafft ... wider menniglich zu halten ... vnd zu getrösten hab: Mit Ends angehenckten ... documentis ... Ubi ex jure publico .... [!] — Nürnberg, 1643 [VD17-23:319802Q]

Sheet: 527
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwheider1643/0535
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Otulus Examinis,

In caufa decimarum inter Canonicum majorispraebendaj ;
Monafterii Lindavienfis,

. ''": Et,

PlebanumEcclefiaeS.Stephani ibidem.
Et conferendo Sacramcntum Eucharistie ncc non ipfam &familiam ipfarum fe-

peliendo. -. .-,*_.

Delocisfepulturacöncordäccurafupradi&isteftibus.

Sed de Sacramenco excrema? Unctionisfibi non conftat, ä quo recipiat.

Requifit.de 6. & 7. diciceosefleveros,fednefcitipecificare, de quibus bonis Mo- 6.7.
naftenum & Ecclefia S. Stephani recipiebant decimas, dick tarnen, quöd pra;benda-
riusmajorispra:benda:recipit decimas de curiis fuis in JECchach > Obernrücti, Hu-
raansructi&inEgebrechtites-srilerj&quod ipfe,&patruifui de Wolfurt advocari
funt, & jusadvocaticium recipiunt; nefcittarnen fi aliquaiftarumCuriarum fubfio
alccri.

V- deoiflravOjdiciceumefleverumjeoexceptOjquodnefcitjandiftaprsEbenda-. 8.
& plebanatus conftrudH feufundati fincper easdem curias, i'ed quod pertinueruno
ab antiquo ipfi prsbendas.'

tyde9.&deio.dicit,eosefleveros,hocexcepto,quddnefcir,an nomine dorisr" 9.10.
percineant dida: prasbend^ fed ab antiquo pertinueruntj fed quo-j-ure nefcic.

%de causafcienciae,reddic eandem, ucfupra,& quod feit diftinguere poffeffiones»
& vidiceas& viditprasbendariosinpolfeffionequieca, & quod unaqua?q; pramomi-
nacarum curiarum eft diftin&a, per fe ab alii, 6c efluna & eadem terra contiguaSc
Qoc feit ex eo» quod didas terras vidit cum fuis pertinentiis.

fy- de undeeimo, dicit eunieffe verum,eöexcepco, quod dedotenihilfibicon- II.
ftatj & quod tan cum a tempore criginca quinq; annorum memoriter recordacur,di-
ftumCanonicum majorispra;bendai reeepifle deeimas novalium in di&is curiis,pri- Lo~d^a-
moaovaliaexorta fueruntinlocisdktisjtt^Suc^eHm & JU«l©aIgm/ percineneibus^a„^@^
curiisinincencioneoclaväcbntentis. genpertu.

^•de ultimo dicit quöd de didisfuis fit publica vox&faaw. tmu^.

BurchardusdeWoifurtarmigerhabensinsetate quadraginca annos teftis juratusfterü.
»onodioj&c. . . , . - .» u. .

j ty-deprimo,feeundo, &tertiodicit, quöd ficaudivicab antiquioribusfuis, ficuo ®urSa!b
ln d'&is ardeulis continecur, ica elfe, & hoc audivit & inveftigavic ad unam diem an- fJt armi-
^ aepoficionem fuam ,feniores aucem ä quibus audivir,funt Burchardus de Wolfurt, 6er*
uIricusdia:usMarkt&C.dictOsdeWolmitfraterpra;diaiBurchardi. 1-2-3- ..

:. Jje. de quinto arriculo dicit eum efle verum, ficut audivit ab antiquioribus fuis. 5.

' ^defexto,7.& 11.dicit,eosefleveros,ficutaudivicaballisaquibusinveftigavic.

■ fc de odtavo & nono dicit, quod bene audivit ab aliquibus antiquioribus,a quibus g, 9.
. le Proxima invelbgavit, quod dieta; curia:, ab eo tempore, cujus in contrarium me-

Orianonhabecur,percinerencdicl:a:pra;benda;,feducrümnominedocisjignorac.

^- de 10. articulo, diciefibi nihil conrtare.

^- de ultimo, dicit, quöd de ditus fuis fit publica vox & fama.

^"rchardus de Wolfurt Miles, teftis juratus non odioj&c.

fo ■jei'2'3-&4-articulis,eosefleveros. '.,'.".. : fmtimut,

■ V decaufafcientiaEjdiciceflecommunemopinionemi&ficfeaudivifieab anti- 1i2.\a.'
^ionbusfuishabitantibusindidoMouafterio^quodPlebanus Monarterii Lindau- '

genfis

10.

ix.
55urcft>Ar&
»OH 2BoU

PS®


loading ...